Quirky: Zre­a­li­zu­jeme tvoj nápad

Rastislav Švarba / 24. marec 2014 / Tools a produktivita

Už si mal nie­kedy úžasný nápad na výro­bok a bol si pre­sved­čený, že by sa dal pre­dať, využí­valo by ho veľa ľudí, ale nemal si pros­triedky na jeho rea­li­zá­ciu? Tak práve s tým ti môže Quirky pomôcť!

Quirky je plat­forma, vďaka kto­rej množ­stvo malých či väč­ších pro­jek­tov uzrie svetlo sveta. Musí však ísť o fyzické pred­mety, ktoré sa dajú pre­dať.

Fun­guje na prin­cípe cro­wd­sour­cingu. Na začiatku prí­deš s nápa­dom. Ten čo naj­lep­šie opí­šeš, vysvet­líš, pri­dáš náčrty, fotky — čokoľ­vek, čo pomôže vysvet­liť prob­lém a jeho rie­še­nie a samoz­rejme zaujme. Máš tak pri­pra­venú ideu a tá má teraz čas, aby zau­jala komu­nitu (ktorá momen­tálne pozos­táva z vyše 700 tisíc ľudí). Ľudia sa môžu k pro­jektu vyjad­riť. Hla­sujú za alebo proti postupu do „ďal­šieho kola“, navrhujú cenu, úpravy a vylep­še­nia. Jed­no­du­cho vyjad­rujú svoj názor na daný pred­met.

Každý týž­deň si odborná porota vybe­rie pro­jekty, ktoré majú dosta­točnú pod­poru komu­nity. Potom zhod­no­tia rôzne aspekty, akými sú naprí­klad reálne pou­ži­tie pro­duktu, mož­nosti výroby, či sa dá vyro­biť pomo­cou stro­jov, ktoré má Quirky k dis­po­zí­cii, a teda či je pro­jekt cel­kovo rea­li­zo­va­teľný. Ak prejde pro­jekt týmto kolom, dostáva sa do „Eval“ fázy. Vtedy sa už bude v živom vysie­laní hla­so­vať o tom, či sa dostane do pro­duk­cie.

Ak sa tvoj pro­jekt nedos­tane cez prvé kolo, netreba zúfať. Môžeš zapra­co­vať všetky návrhy komu­nity, vylep­šiť svoj nápad a odo­slať ho ako nový pro­dukt. To isté platí aj o hod­no­tení odbor­ní­kov, ak sa pro­jekt nedos­tane to do „Eval“ fázy. Dosta­neš od nich odborné posudky. Tie ti pomôžu vypi­lo­vať tvoju ideu a prísť s doko­na­lým pro­duk­tom. Rea­li­zá­cia neja­kého nápadu tak môže prejsť nie­koľ­kými pokusmi.

A čo sa stane s pro­jek­tom, ktorý prejde až do pro­duk­cie? To je úplne jed­no­du­ché — pridá sa do Quirky Shopu, odkiaľ si daný pro­dukt už môže kúpiť každý ako v akom­koľ­vek e-shope. Takže Quirky nepo­máha len rea­li­zo­vať nápady, ale záro­veň sa postará o pre­daj a všetko okolo toho. Ty už len zhrab­neš penia­zeJ

Quirky, samoz­rejme, nie je len pre vyná­lez­cov, ale aj pre spot­re­bi­te­ľov. Naprí­klad sa ako spot­re­bi­teľ môžeš do ich obchodu pozrieť, aj keď nemáš poňa­tia, čo chceš. Jed­no­du­cho si pre­lis­tu­ješ zoznam. Sám môžeš zostať prek­va­pený, koľko zau­jí­ma­vých vecí tam je a pri koľ­kých si povieš, že ich musíš mať. Iný spô­sob, ako využiť sor­ti­ment, je hľa­da­nie dar­če­kov. Hlavne ak hľa­dáš niečo prak­tické. Obchod ti dokonca priamo ponúka roz­de­le­nie vecí „pre ženy“ a „pre mužov“.

Pridať komentár (0)