Rad­šej inter­net ako sex!

Martin Kráľ / 23. novembra 2014 / Tools a produktivita

Izra­el­ský Google spra­vil pries­kum z kto­rého vypadli docela zau­jí­mavé čísla. 

72% Izra­el­ča­nov by sa rad­šej vzdalo na mesiac sexu, ako by nemali prí­stup k inter­netu. 47% žien a 25% mužov by sa sexu vzdalo až na 1 rok, len kvôli tomu aby mohli ostať online. :)

Či už je to Izrael, Slo­ven­sko, alebo iná kra­jina, inter­net zohráva v našej spo­loč­nosti významnú rolu, dokonca si dovo­lím pove­dať, že až domi­nantnú.

Je pozo­ru­hodné, že prí­stup na inter­net sa pre mno­hých stal dôle­ži­tej­ším, ako sú základné ľud­ské potreby. Podľa pries­kumu od Google by sa 67% ľudí vzdalo mož­nosti na týž­deň roz­prá­vať a 42% na týž­deň počuť.

Vyzerá, že smer, kto­rým sa naša spo­loč­nosť uberá má sku­točne “poten­ciál”. :)

Zdroj: ynetnews.com

Pridať komentár (0)