Rails Girls: Bra­ti­slava na Miku­láša žila prog­ra­mu­jú­cimi diev­ča­tami

Lukáš Gašparík jr. / 8. december 2014 / Tools a produktivita

O tom, že svet IT a prog­ra­mo­va­nia nie je len domé­nou mužov ste sa mohli pre­sved­čiť včera v Bra­ti­slave. Do cowor­kin­go­vého cen­tra Impact HUB Bra­ti­slava v sobotu 6. decem­bra prišlo tak­mer 50 mla­dých dám s cie­ľom absol­vo­vať sve­tový prog­ra­má­tor­ský works­hop Rails Girls. Kým väč­šina Slo­vá­kov si roz­ba­ľo­vala dar­čeky z čižiem, ony sa celý deň učili tvo­riť webové apli­ká­cie v čoraz popu­lár­nej­šom jazyku Ruby.

Celo­sve­tová ini­cia­tíva slú­žiaca popu­la­ri­zá­cii prog­ra­mo­va­nia medzi ženami Rails Girls sa koná tak­mer každý víkend v inom meste. Nedávno sa works­hop Rails Girls usku­toč­nil aj v Brne a vo Viedni. Včera sa usku­toč­nil už druhý roč­ník tejto akcie v Bra­ti­slave. Orga­ni­zá­to­rom bola škola prog­ra­mo­va­nia Lear­n2Code a pro­jekt Aj Ty v IT. Účast­níč­kami boli najmä štu­dentky a zamest­nan­kyne v oblasti online biz­nisu.

Works­hopu sa zúčast­nila j Lucia Štel­le­rová, “lov­kyňa moz­gov“ v IT biz­nise. „Aj ženy môžu byť v IT biz­nise úspešné. Firmy si uve­do­mujú, že žen­ský ele­ment je aj v IT odbore veľmi dôle­žitý. V dneš­nej spo­loč­nosti stále pla­tia akési zau­ží­vané ste­re­otypy, že IT svet patrí mužom. Našťas­tie to tak už dávno nie je,“ pove­dala Štel­le­rová.

Veľký dôraz sa na podu­jatí klá­dol na prak­tickú časť. Diev­čatá boli roz­de­lené do malých sku­pi­niek v počte 3 až 4. Každá sku­pina mala vlast­ného men­tora, ktorý im bol celý čas k dis­po­zí­cii. Účast­níčky Rails Girls celý deň pra­co­vali na vytvo­rení funkč­ných webo­vých apli­ká­cií.

IT svet im patrí

Rado­van Deb­nár, spo­lu­za­kla­da­teľ školy prog­ra­mo­va­nia Lear­n2Code vysvet­lil, prečo podu­ja­tie na Slo­ven­sku orga­ni­zujú: „Dôvod prečo sa zapá­jame do sve­to­vej ini­cia­tívy Rails Girls je ten, že chceme pomá­hať a pri­tiah­nuť viac diev­čat k prog­ra­mo­va­niu a IT. Záro­veň chceme pomá­hať budo­vať a roz­ši­ro­vať IT komu­nitu.“

Vekové zlo­že­nie účast­ní­čok bolo okolo 25 – 35 rokov. Boli to diev­čatá, ktoré sa zau­jí­majú o vlastné pod­ni­ka­nie, blo­go­va­nie alebo pra­cujú na netech­nic­kých pozí­ciách v rôz­nych online agen­tú­rach. Väč­šina z nich nemala dote­raz žiadne reálne skú­se­nosti s prog­ra­mo­va­ním.

Zís­kané poznatky môžu využiť pre vlastný roz­voj, rea­li­zá­ciu vlast­ných nápa­dov a v koneč­nom dôsledku lep­šie roz­umieť požia­dav­kám v oblasti IT.

Účast­níčka Kata­rína tvrdí, že works­hop jej otvorí nové mož­nosti: “Dostala som sa k infor­má­ciám, ku kto­rým by som sa inak nedos­tala. Chcela by som sa prog­ra­mo­va­niu v budúc­nosti veno­vať. Buď sa budem roz­ví­jať sama, alebo na neja­kých works­ho­poch.

Na podu­jatí sa nachá­dzalo 14 men­to­rov zo Slo­ven­ska a pre účast­níčky z iných kra­jín boli k dis­po­zí­cií men­tori zo zahra­ni­čia. Z toho dôvodu works­hop pre­bie­hal aj v anglic­kom jazyku. Eliška Čej­pová, prog­ra­má­torka a men­torka z Čes­kej repub­liky, bola pred rokom a pol ešte na podu­jatí ako účast­níčka. „Páči sa mi na tomto kon­cepte, že je tu veľmi málo pred­ná­šok a diev­čatá majú viac času na prak­tickú časť. Majú väč­šiu voľ­nosť a môžu sa veno­vať tomu, prečo sem prišli, teda prog­ra­mo­va­niu,“ pove­dala.

Ruby je popu­lárny prog­ra­mo­vací jazyk

Diev­čatá pra­co­vali s popu­lár­nym prog­ra­mo­va­cím jazy­kom Ruby a jeho fra­me­wor­kom Ruby on Rails. Je to veľmi rýchlo sa roz­ví­ja­júci jazyk, ktorý má vybu­do­vanú silnú celo­sve­tovú základňu. Pri­náša široké mož­nosti uplat­ne­nia, učí samos­tat­nosti a seba­re­a­li­zá­cii.

Účast­níčka Vero­nika Čavaj­dová, ktorá ako jedna z mála pat­rila k skú­se­nej­ším a pra­cuje ako prog­ra­má­torka sa prišla naučiť niečo nové. „V práci robím s iným prog­ra­mo­va­cím jazy­kom, ale Ruby je skvelý jazyk. Preto som sa ho aj začala učiť. Moja kamoška, ktorá bola na Rails Girls vo Viedni ma inšpi­ro­vala, aby som sem prišla. Páči sa mi myš­lienka podu­ja­tia, že je to iba pre diev­čatá. V prog­ra­mo­vaní v Ruby budem pokra­čo­vať .Verím, že nabu­dúce tu budem aj ja ako men­tor a nie už len ako účast­níčka.“

Diev­čatá si okrem nových skú­se­ností odniesli aj balí­ček od par­tne­rov a orga­ni­zá­to­rov podu­ja­tia. Tí im za kon­cen­tro­vané výkony počas works­hopu pri­pra­vili aj miku­láš­ske prek­va­pe­nie v podobe torty v tvare rubínu (Ruby — po angl. Rubín, logo jazyka Ruby).

Pre tých, ktorí sa nestihli zúčast­niť Rails Girls, ale majú záu­jem o prog­ra­mo­va­nie, pri­pra­vila škola prog­ra­mo­va­nia Lear­n2Code jedi­nečný pro­jekt Web­re­bel. Ide o uni­kátny slo­ven­ský on-line kurz webo­vého dizajnu, ktorý začína 8. janu­ára 2015.

Bliž­šie infor­má­cie týka­júce sa celo­sve­to­vej ini­cia­tívy Rails Girls náj­dete tu.

Pridať komentár (0)