Rakús­ky Parn­dorf dáva na frak slo­ven­skej kon­ku­ren­cii a otvá­ra 25 nových obcho­dov

Marianna Mikešová / 10. apríla 2017 / Business

zdroj: facebook.com/Designer Outlet Parndorf

Do ďal­šej fázy svoj­ho ras­tu inves­to­val Desig­ner Out­let Parn­dorf úcty­hod­ných 50 mili­ó­nov eur a už zaj­tra 11. aprí­la otvá­ra prí­stav­bu s 25 nový­mi znač­ka­mi. Slo­ven­skej kon­ku­ren­cii, kto­rej sa zís­ka­vať pre­stíž­ne znač­ky veľ­mi neda­rí, tak seba­ve­do­mo uka­zu­je chr­bát.

Naku­po­va­nie v obcho­doch s výpre­da­jo­vým tova­rom zná­mych zna­čiek nie je u nás žiad­na novin­ka. Slo­vá­ci, a naj­mä Bra­ti­slav­ča­nia, už nie­koľ­ko rokov hoj­ne nav­šte­vu­jú rakús­ky Desig­ner Out­let Parn­dorf či špor­to­vý Sports­di­rect, kto­rý má už dnes na Slo­ven­sku aj kamen­né pre­vádz­ky. Vidi­na kúpy kva­lit­ných zna­čiek za níz­ku cenu je skrát­ka stá­le láka­vá. Napriek tomu sa nie­kto­rí v tom­to seg­men­te vedia pohy­bo­vať lep­šie ako iní.

Foto: facebook.com/Designer Out­let Parn­dorf

Slo­ven­ské­mu One Fas­hi­on Out­le­tu vo Vode­ra­doch, kto­rý mal za vzor prá­ve rakús­ky Parn­dorf, sa na úspeš­né­ho suse­da dotiah­nuť neda­rí. Naopak, dostal sa do finanč­ných prob­lé­mov a musel reštruk­tu­ra­li­zo­vať. Na veľ­ké haló oko­lo “naj­väč­šie­ho slo­ven­ské­ho out­le­tu” sa veľ­mi rých­lo zabud­lo a dôvo­dom je aj fakt, že sa mu nepo­da­ri­lo zís­kať luxus­nej­šie znač­ky. Opro­ti Parn­dor­fu ich ponú­ka menej ako polo­vi­cu a prázd­ne kapa­ci­ty musí vykrý­vať kan­ce­lár­sky­mi pries­tor­mi. Zľa­vy tiež nie sú také, ako by si mno­hí pred­sta­vo­va­li. Nena­hrá­va mu ani fakt, že úspeš­nej­ší Parn­dorf je od Bra­ti­sla­vy vzdia­le­ný prak­tic­ky rov­na­ko.

Foto: facebook.com/Outlet Vode­ra­dy

Rakús­ky out­let naopak sku­toč­ne vie, ako na to a dnes pat­rí medzi top nákup­né cen­trá v Euró­pe. Po nie­koľ­kých fázach expan­zie pri­chá­dza pia­ta, v kto­rej roz­ší­ril svo­je pries­to­ry a už zaj­tra otvá­ra 25 nových obcho­dov vrá­ta­ne zna­čiek ako Peak Per­for­man­ce, Rich & Roy­al, Christ, Clarks, Under Armour či Bir­kens­tock. Spo­lu s nový­mi znač­ka­mi tak bude aktu­ál­ne lákať až na 165 obcho­dov na plo­che 36 500 m2, ale aj na viac par­ko­va­cích miest a nové gas­tro služ­by. Láka­vý je aj prí­jem­ný dizajn cen­tra. Parn­dorf sa pri­tom pýši aj sku­toč­ným mód­nym luxu­som v podo­be Pra­dy, Bur­ber­ry, Micha­el Kors či Guc­ci, o čom sa slo­ven­ské­mu kon­ku­ren­to­vi môže len sní­vať.

Foto: facebook.com/Designer Out­let Parn­dorf

Foto: facebook.com/Designer Out­let Parn­dorf

Desig­ner Out­let Parn­dorf je navy­še jed­ným z naj­väč­ších zamest­ná­va­te­ľov v kra­ji­ne a s pia­tou fázou jeho expan­zie pri­bú­da aj 300 nových pra­cov­ných miest. Vla­ni out­let pri­ví­tal tak­mer 5 mili­ó­nov zákaz­ní­kov. Za úspeš­ným biz­ni­som sto­jí sku­pi­na McArt­hurG­len Group, kto­rá pre­vádz­ku­je ďal­ších 21 out­le­tov v devia­tich kra­ji­nách. Maji­te­lia tiež naz­na­ču­jú, že expan­zia zďa­le­ka nekon­čí. Fak­tom zostá­va, že z out­le­tu v Parn­dor­fe sa stá­va ešte väč­ší nákup­ný raj a Slo­vá­ci aj oby­va­te­lia oko­li­tých kra­jín si veľ­mi rých­lo rozmys­lia, kam pôj­du svo­je penia­ze minúť.

Foto: facebook.com/Designer Out­let Parn­dorf

Pridať komentár (0)