Ran­ge Rover Velar pobláz­nil svet. Jeho dizajn navrhol Slo­vák Peter Cho­va­nec

Linda Cebrová / 16. apríla 2017 / Auto

zdroj: pinterest.com/afad-transportdesign.com

Peter Cho­va­nec je rode­ný Pop­rad­čan, kto­rý momen­tál­ne pra­cu­je ako exte­ri­é­ro­vý dizaj­nér pre spo­loč­nosť Land Rover. Do dizaj­nu toh­to auta, kto­ré vyvo­la­lo vo sve­te roz­ruch sa pus­til ešte v roku 2012 a bol to jeho úpl­ne prvý pro­jekt, na kto­rom pra­co­val pod záš­ti­tou brit­skej znač­ky Land Rover.

Na návrhu vozi­diel, kto­ré budú udá­vať tren­dy auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu najb­liž­šie roky sa podie­ľa nie­koľ­ko tímov dizaj­né­rov z celé­ho sve­ta. V tom­to prí­pa­de ozna­čil hlav­ný šéf dizaj­nér auto­mo­bil­ky kon­cept z Pet­ro­vej ceruz­ky za ten naj­lep­ší, keď­že doko­na­le vysti­ho­val filo­zo­fiu spo­loč­nos­ti.

foto:pinterest.com

Peter sa dostal k tomu­to dre­am jobu cez auto­mo­bi­lo­vú kon­fe­ren­ciu, kto­rá sa kona­la v Pra­he. Prá­ve tu sa ambi­ci­óz­ny Slo­vák stre­tol s pred­sta­vi­teľ­mi spo­loč­nos­ti Jagu­ar Land Rover a uká­zal im svo­je port­fó­lio. Hneď na prvý pohľad ich oslo­vil jeho štýl a Pet­ro­ve prá­ce si zobra­li so sebou. Pól roka sa mu neozý­va­li, no po tom­to čase dostal pozva­nie na poho­vor. Vte­dy už Peter pôso­bil ako stá­žis­ta vo fir­me VW a súčas­ne štu­do­val na VŠVU v Bra­ti­sla­ve.

foto:pinterest.com

Svo­je štú­dium si plá­no­val dokon­čiť v Nemec­ku, avšak ešte pred skúš­ka­mi na miest­nu uni­ver­zi­tu mu Land Rover ozná­mil, že je pri­ja­tý ako exte­ri­é­ro­vý dizaj­nér. Peter tak začal pra­co­vať na kon­cep­toch auto­mo­bi­lov budúc­nos­ti. Načr­tá­val prvé ski­ce, kto­ré puto­va­li 3D mode­lá­rom a tí dáva­li auto­mo­bi­lu hma­ta­teľ­nú podo­bu. “Prvot­ný kon­cept musí vždy prejsť ruka­mi nie­koľ­kých ľudí a tímov. Úlo­hou dizaj­né­ra je v tom­to pro­ce­se dohliad­nuť, aby jeho ski­ca repre­zen­to­va­la finál­ny návrh,” vyjad­ril sa Peter Cho­va­nec v roz­ho­vo­re pre hnonline.sk

O Pet­ro­vi bude­me urči­te ešte veľa počuť. Momen­tál­ne pra­cu­je hneď na nie­koľ­kých pro­jek­toch, kto­ré však ešte neuz­re­li svet­lo sve­ta, keď­že ako dizaj­nér pra­cu­je v pri­bliž­ne 5-roč­nom pred­sti­hu. Tak­že dizaj­no­vé kús­ky, kto­ré ten­to rok vyšli na ces­ty sa dizaj­no­va­li oko­lo roku 2012, a to čo sa za dve­ra­mi auto­mo­bil­ky vytvá­ra dnes uvi­dí­me na ces­tách až oko­lo roku 2022.

foto:pinterest.com

Zdá sa tak, že mini­mál­ne o špič­ko­vých exte­ri­é­ro­vých dizaj­né­rov auto­mo­bi­lov na Slo­ven­sku núdza nie je. Dopo­siaľ sme však výraz­nej­šie poču­li len o Joze­fo­vi Kaba­ňo­vi, kto­rý navrhol exte­ri­ér legen­dár­ne­ho Bugat­ti Vey­ron a dlhé roky pra­co­val pre Ško­da Auto. Prá­ve táto auto­mo­bil­ka bola výcho­dis­ko­vým bodom aj pre Pet­ra Cho­van­ca, kto­rý tu bol v roku 2011 na 7-mesač­nej stá­ži.

foto:pinterest.com

Peter je pri­tom skve­lým prí­kla­dom toho, že k zís­ka­niu pre­stíž­nej prá­ce, akú má on, nepot­re­bu­ješ kon­tak­ty a naj­lep­šie uni­ver­zi­ty. Dôle­ži­té je nájsť v sebe talent a neus­tá­le ho roz­ví­jať a pra­co­vať na sebe.

Pridať komentár (0)