Ras­ti­slav Turek ozna­mu­je úspe­chy svo­jich pro­jek­tov

Tomáš Kahn / 16. februára 2015 / Business

Turek dnes večer ozná­mil na svo­jom face­bo­oko­vom pro­fi­le úspe­chy svo­jich pro­jek­tov. Za pomer­ne krát­ku dobu sa mu poda­ri­lo naz­bie­rať cel­kom sluš­né čís­la.

SaveDeo.com je prvým Ture­ko­vým pro­jek­tom, kto­rý pre­kro­čil náv­štev­nosť 2 mili­ó­ny ľudí den­ne (nie uni­kát­nych) a viac ako 20GB pre­ne­se­ných dát kaž­dý deň.

Dcér­ske aude­rio.com stá­le stú­pa. Momen­tál­ne sa drží na nece­lých 70 000 ľudí den­ne, ale bohu­žiaľ ser­ve­ry už vôbec nestí­ha­jú. Roz­mýš­ľam, že ten­to pro­jekt zavriem. Vlast­ne je to už dru­hý raz, čo nad tým uva­žu­jem. Aude­rio momen­tál­ne vyge­ne­ru­je nie­čo menej ako $1k mesač­ne a pri­tom jeho pre­vádz­ka sto­jí sko­ro celú túto sumu”, pre­zra­dil Turek na svo­jom pro­fi­le.
Mesač­ne Aude­rio spra­vu­je viac ako 100.000 uni­kát­nych vide­ii, z kto­rých vyro­bí .mp3 a pre­ne­sie tak­mer 5TB dát.

Naj­väč­šiu radosť však Ture­ko­vi robí stá­le veľ­mi nevý­raz­né pexe.so, v kto­rom prá­ve pre­kro­či­li 600 mili­ó­no­vú hra­ni­cu nain­de­xo­va­ných vide­ii (zatiaľ len meta­da­ta) z You­Tu­be, ďal­ších 80 mili­ó­nov z Dai­ly­Mo­ti­on a Vimeo. Ak pôj­de všet­ko dob­re, tak do pár týž­dňov spúš­ťa­me prvú verej­nú tes­to­va­ciu pre­vádz­ku.

zdroj: face­bo­ok

Pridať komentár (0)