Ras­ti­slav Turek ozna­muje úspe­chy svo­jich pro­jek­tov

Tomáš Kahn / 16. februára 2015 / Business

Turek dnes večer ozná­mil na svo­jom face­bo­oko­vom pro­file úspe­chy svo­jich pro­jek­tov. Za pomerne krátku dobu sa mu poda­rilo naz­bie­rať cel­kom slušné čísla.

SaveDeo.com je prvým Ture­ko­vým pro­jek­tom, ktorý pre­kro­čil náv­štev­nosť 2 mili­óny ľudí denne (nie uni­kát­nych) a viac ako 20GB pre­ne­se­ných dát každý deň.

Dcér­ske aude­rio.com stále stúpa. Momen­tálne sa drží na nece­lých 70 000 ľudí denne, ale bohu­žiaľ ser­very už vôbec nestí­hajú. Roz­mýš­ľam, že tento pro­jekt zavriem. Vlastne je to už druhý raz, čo nad tým uva­žu­jem. Aude­rio momen­tálne vyge­ne­ruje niečo menej ako $1k mesačne a pri­tom jeho pre­vádzka stojí skoro celú túto sumu”, pre­zra­dil Turek na svo­jom pro­file.
Mesačne Aude­rio spra­vuje viac ako 100.000 uni­kát­nych videii, z kto­rých vyrobí .mp3 a pre­ne­sie tak­mer 5TB dát.

Naj­väč­šiu radosť však Ture­kovi robí stále veľmi nevý­razné pexe.so, v kto­rom práve pre­kro­čili 600 mili­ó­novú hra­nicu nain­de­xo­va­ných videii (zatiaľ len meta­data) z You­Tube, ďal­ších 80 mili­ó­nov z Dai­ly­Mo­tion a Vimeo. Ak pôjde všetko dobre, tak do pár týž­dňov spúš­ťame prvú verejnú tes­to­va­ciu pre­vádzku.

zdroj: face­book

Pridať komentár (0)