Rasťo Turek: “Čo som sa naučil za mojich 30 rokov života”

Rastislav Turek / 28. jún 2015 / Tools a produktivita

Blíži sa čas, kedy pre­kro­čím magickú trid­siatku a pri­sti­hol som sa, ako roz­mýš­ľam nad tým, čo som sa za tých 11000 dní môjho života naučil. Neberte to ako uni­ver­zálnu múd­rosť, skôr ako odpo­rú­ča­nie.

1. Nech už chcete byť kým­koľ­vek, obklopte sa takým typom ľudí, ktorý sa naj­viac podobá člo­veku, akým by ste chceli byť aj vy.

Ako podot­kol Jim Rohn, “ste prie­me­rom pia­tich ľudí, s kto­rými trá­vite naj­viac času.

2. Posu­dzujte pomaly, odpúš­ťajte rýchlo. 

Je veľmi jed­no­du­ché odsú­diť ľudí a spá­liť mosty k ľuďom, ktorí vám ublí­žili. Buďte pozi­tívny a dajte ľuďom druhú šancu. Naj­sil­nej­šie vzťahy, ktoré som si vybu­do­val, mnoho krát začali ako nočná mora. 

3. Nikdy, vôbec nikdy neobe­tujte svoje šťas­tie.

Bez ohľadu na to pred akým roz­hod­nu­tím sto­jíte, vždy zvážte aj dopad na vaše šťas­tie. Na ničom inom nezá­leží a už vôbec nie na tom, čo si o tom mys­lia iní. 

4. Slo­boda je to naj­cen­nej­šie, čo môžete mať. 

5. Nebuďte navia­zaní na veci — tie vás len vzďa­ľujú od slo­body.

6. Peniaze vám šťas­tie nekú­pia, ale vedia vám kúpiť slo­bodu.

Ako pove­dal Jimmy Wales, udr­žujte si svoj burn rate nízko. Uis­tite sa, že ak si už musíte niečo poži­čať, tak nech je to tak málo, ako je to možné, avšak nemali by ste si odo­pie­rať pôžitky — najmä ces­to­va­nie, uče­nie sa nových vecí alebo zís­ka­nie novej skú­se­nosti.

7. Nechoďte s davom. Majte svoje vlastné názory a postoje. Čítajte viac roz­siah­lej­šieho obsahu, najmä knihy.

8. Počú­vajte vaše vnú­torné ja.

Každý z nás má ten vnú­torný pocit. Začnite mu naslú­chať čas­tej­šie. Vaše pod­ve­do­mie má pravdu čas­tej­šie, ako by ste si možno mys­leli.

9. Vyhľa­dá­vajte výzvy, nedo­voľte sebe samému, aby ste sa nudili. 

10. Nemár­nite svoj čas na udr­žia­va­nie bez­výz­nam­ných vzťa­hov.

11. Obme­dzte rušivý fak­tor vo vašom živote. Auto­ma­ti­zujte koľko sa len dá. 

Vytvorte si návyky, ktoré vám pomôžu a nechajú tak vašej mysli viac pries­toru na kre­a­tívne mys­le­nie.

12. Pre­skú­majte svet, ces­tujte a roz­prá­vajte sa s ľuďmi. 

13. Dru­hým pomá­hajte vždy, keď môžete, nie len vtedy, keď sa tak cítite.

14. Netrápte sa tým, čo si mys­lia ostatní. 

Staňte sa vašim naj­lep­ším ja — nie­kým, koho milu­jete a rešpek­tu­jete. Nikdy nedo­voľte ostat­ným, aby vás menili na takú osobu, ktorú nezná­šate.

15. Peniaze míňajte na zážitky, nie na veci. 

16. Buďte viac sebeckí a naučte sa hovo­riť ľuďom okolo nie. 

Pre­staňte byť oso­bou, ktorá na všetko hovorí áno. Pre­staňte sa trá­piť a uspo­ko­jo­vať ostat­ných, zame­ria­vajte sa na seba. Ľudia budú mať vašu spo­loč­nosť rad­šej, keď budú sku­točne chcieť byť okolo nej, nie len ako napl­ne­nie pocitu povin­nosti.

17. K sebe buďte úprimní. Musíte vedieť, ktoré sú vaše silné a slabé stránky. 

18. Kľú­čom k úspe­chu je pris­pô­so­bi­vosť a vytrva­losť.

Nové veci sa učte rýchlo a ešte rých­lej­šie ich apli­kujte do toho, čo robíte. Nepres­taňte robiť to, čo milu­jete len preto, že tomu ostatní neve­ria. Zostaňte pri tom tak dlho, pokiaľ k tomu budete stále cítiť vášeň. 

19. Nikdy dru­hým neub­li­žujte vedome. 

20. Nahraďte prácu na hodiny za prácu na úlohy. 

To naj­hor­šie, čo môžete robiť je strá­viť 20 hodín v kan­ce­lá­rii len na to, aby ste 18 hodín z toho strá­vili na Face­bo­oku. Namiesto toho, pra­cujte pokiaľ nedo­kon­číte úlohy, ktoré ste si naplá­no­vali na daný deň. Pre­čí­tajte si 4-Hour Work­week.

21. Je lep­šie ľuto­vať, že ste niečo uro­bili ako ľuto­vať, že ste to neskú­sili.

22. Peniaze by nikdy nemali byť tým, vďaka čomu sa roz­hod­nete ísť alebo neisť do novej prí­le­ži­tosti (práca, star­tup,…).

23. Nerobte niečo len pre to, aby ste sa to naučili. 

Vo väzení sa naučíte veľa, ale to nezna­mená, že by ste v jed­nom chceli skon­čiť. Všade sa toho naučíte veľa. Nerobte z toho pri­márny bod vášho roz­ho­do­va­nia.

24. Je v poriadku, keď ste tro­chu cham­tiví. Nebojte sa požia­dať o to, čo chcete. 

25. Budujte veci. Je to jedi­nečný pocit, keď niečo dokon­číte po tom, ako ste na tom tvrdo pra­co­vali.

Najmä v prí­pade fyzic­kých vecí, ktoré si môžete chy­tiť, ktoré môžete vidieť. Nama­ľujte si izbu, zasaďte si rast­linku, postavte si malú prieh­radu na rieke alebo tes­lovu cievku.

26. S úsme­vom na tvári dosiah­nete viac ako s udie­ra­ním päste o stôl. 

27. Pomaly ďalej záj­deš. Život je mara­tón, nie šprint. 

28. Úspech pri­láka hnev a závisť. Igno­rujte to.

29. Mierte vysoko. Ste schopní dosiah­nuť viac, ako by ste si mys­leli.

Ak o tom viete sní­vať, viete to aj spra­viť.”

30. Cvičte pra­vi­delne. Jedzte dobré jedlo. Expe­ri­men­tujte.

Nikto nemá právo byť ama­té­rom vo veciach fyzic­kého tré­ningu. Pre člo­veka je hanba zostar­núť bez toho, aby videl krásu a silu, kto­rej je schopné jeho telo.”

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)