Reb­rí­ček naj­lep­ších uni­ver­zít na svete!

Ráchel Matušková / 21. júla 2015 / Zaujímavosti

Cen­ter for World Uni­ver­sity Ran­kings zve­rej­nil nový reb­rí­ček naj­lep­ších uni­ver­zít na svete pre rok 2015. V reb­ríčku je 1000 uni­ver­zít, ktoré boli hod­no­tené podľa ôsmych kri­té­rií. Naprí­klad kva­lita vzde­lá­va­nia, zamest­na­nosť absol­ven­tov, pub­li­ká­cie, či patenty. Zoznam uvá­dza umiest­ne­nie uni­ver­zity celo­sve­tovo, ale aj v rámci danej kra­jiny. Na prvom mieste je už tra­dične Har­vard Uni­ver­sity.

Pozrime sa na umiest­ne­nia uni­ver­zít Slo­ven­ska a našich suse­dov, ktoré sú na prvom mieste vo vlast­nej kra­jine. Jedi­nou vlaj­ko­vou loďou Slo­ven­ska v reb­ríčku je Uni­ver­zita Komen­ského, ktorá sa umiest­nila na 685. mieste. Maďar­sko má zastú­pe­nie šies­tich uni­ver­zít, naj­lep­šie miesto 458. pre Eöt­vös Loránd Uni­ver­sity. O pár miest vyš­šie (451.) sa umiest­nila poľ­ská uni­ver­zita Jagiel­lo­nian Uni­ve­sity. Ani uni­ver­zity suse­dov Čechov sa do reb­ríčka nedos­tali všetky, naj­lep­šie sa umiest­nila Kar­lova Uni­ver­zita v Prahe na 270. mieste. Naj­vyš­šie miesto spo­me­dzi Slo­ven­ska a jeho sused­ných kra­jín zís­kala rakúska Uni­ve­sity of Vienna s mies­tom 223. Ani jedna ukra­jin­ská uni­ver­zita sa v reb­ríčku neob­ja­vila.

Tu je zoznam naj­lep­ších 20 uni­ver­zít na celom svete, spolu s umiest­ne­ním vo vlast­nej kra­jine.

Prvé miesta reb­ríčku na prvý pohľad vyzerá ako zoznam naj­lep­ších uni­ver­zít v USA. Spo­me­dzi prvých 20 uni­ver­zít je až 15 v USA. V rámci celého zoznamu je to až 233 z cel­ko­vých 1000.

A aký je dôvod toho, že sa medzi top uni­ver­zi­tami nena­chá­dza ani jedna slo­ven­ská? Mys­lím, že dôvo­dov je via­cero. Tým naj­väč­ším je pod­di­men­zo­vané finan­co­va­nie vedy a výskumu na slo­ven­ských uni­ver­zi­tách zo strany štátu. Ak by sme porov­nali tento uka­zo­va­teľ zo sused­nými štátmi ako je naprí­klad Rakúsko či Česká repub­lika, je to nie­koľko násobne menej. A kde sa podel vývoj a patenty pochá­dza­júce zo slo­ven­ských uni­ver­zít?

Iba pre porov­na­nie, tie top sve­tové uni­ver­zity si kaž­do­ročne regis­trujú veľké množ­stvo paten­tov, ktoré auto­ma­ticky zna­me­najú aj ďal­šie príjmy pre uni­ver­zitu. Takže je zrejmé, že za pod­mie­nok aké tu máme, pro­fe­sori stra­tili chuť rie­šiť túto stránku na uni­ver­zi­tách a rad­šej sa uchy­ľujú k výskumu v súkrom­nom sek­tore. Veď prečo by sa mali tomu veno­vať, keď dostanú mini­málnu pod­poru. Samoz­rejme, česť výnim­kám.

Jed­ným z ďal­ších dôvo­dom, prečo je kva­lita našich uni­ver­zít taká, aká je, sú určite aj Alumni. V zahra­ničí je zvy­kom resp. nepí­sa­ným pra­vid­lom, že ľudia, ktorí vyštu­do­vali danú uni­ver­zitu sa jej sna­žia vra­cať to, čo im dala. Nemám na mysli iba finan­cie, ale ide najmä o vedo­mosti a skú­se­nosti, ktoré môžu byť odo­vzdané ďal­ším štu­den­tom. 

Na záver mi už zostáva iba dodať, že aj napriek veľ­kým nedos­tat­kom by som určite neve­šal hlavu. V posled­ných mesia­coch sa aj u nás začali roz­bie­hať rôzne zau­jí­mavé pro­jekty, ktoré verím, že posunú naše škols­tvo na vyš­šiu úro­veň. Veď kto iný, ak nie vzde­laní mladí ľudia by mali poz­dvi­hnúť úro­veň našej kra­jiny. A áno, štát musí začať na Slo­ven­sku zohrá­vať väč­šiu úlohu práve v tomto smere, inak sa nikam nepoh­neme.

Zdroj: www.businessinsider.com, cwur.org

Pridať komentár (0)