Reb­rí­ček naj­žia­da­nej­ších zamest­ná­va­te­ľov: IT štu­den­tov láka naj­viac ESET

Lukáš Gašparík jr. / 15. apríl 2015 / Tools a produktivita

Prí­beh firmy ESET, ktorá je jed­nou z najús­peš­nej­ších na Slo­ven­sku, stále rezo­nuje u mla­dej gene­rá­cie „ajťá­kov“. Na anti­ví­ru­so­vom prog­rame, ktorý sa časom zme­nil na jedno z najú­čin­nej­ších bez­peč­nost­ných rie­šení na svete, spo­čiatku pra­co­vala malá sku­pina počí­ta­čo­vých nad­šen­cov. Možno práve to impo­nuje štu­den­tom infor­ma­tiky a elek­tro­tech­niky, ktorí si túto slo­ven­skú spo­loč­nosť zvo­lili v pries­kume občian­skeho zdru­že­nia Nex­te­ria za naj­žia­da­nej­šieho zamest­ná­va­teľa.

Očian­ske zdru­že­nie Nex­te­ria sa roz­hodlo uro­biť malý pries­kum medzi štu­den­tami IT sme­rov o tom, pre akého zamest­ná­va­teľa by radi pra­co­vali. Jed­nod­noz­nač­ným víťa­zom sa stal ESET. Až 68 % štu­den­tov a absol­ven­tov IT sme­rov by pri­ví­talo, keby im zavo­lali z per­so­nál­neho odde­le­nia ESETu a ponúkli im prácu vo firme. Tak­mer polo­vica z viac ako 450 oslo­ve­ných by „chňapla“ aj po pozí­cii v čín­skej tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nosti Lenovo a tro­j­icu top zamest­ná­va­te­ľov uzat­vára Tatra banka, ktorú by si vybralo 37 % res­pon­den­tov.

Štu­den­tom v našich reb­ríč­koch pra­vi­delne impo­nujú per­spek­tívne firmy pri­ná­ša­júce ino­vá­cie. Víťazný ESET vní­majú ako glo­bálnu špičku, ktorá vyrá­stla na Slo­ven­sku a to štu­den­tov veľmi oslo­vuje. Lenovo je nová­či­kom a jeho úspech stojí tak­tiež na tech­no­lo­gic­kých ino­vá­ciách ako aj na sil­nej glo­bál­nej značke. Tatra banka dlho­dobo ponúka kva­litné služby posta­vené na pop­red­ných tech­no­ló­giách,“ hovorí Rado­slav Tau­sin­ger, ges­tor pro­jektu Night of Chan­ces v orga­ni­zá­cii Nex­te­ria.

Na ďal­ších mies­tach sa tiež strie­dajú ino­va­tívne slo­ven­ské spo­loč­nosti so špič­ko­vými medzi­ná­rod­nými fir­mami. V súboji o tre­tiu priečku len tesne zaos­tal slo­ven­ský vývo­jár GPS navi­gá­cií Sygic (36%). „Sme veľmi radi, že Sygic sa umiest­nil v hla­so­vaní ako jedna z naj­zau­jí­ma­vej­ších IT firiem na Slo­ven­sku. Veríme tomu, že máme čo ponúk­nuť mla­dým ľudom. Sami máme väč­ši­nou do 30 rokov a sme slo­bodná a otvo­rená firma, kde si navzá­jom tykáme. Zlo­žení sme v malých tímoch, ktoré pra­cujú na vlast­ných cie­ľoch a zada­niach,“ hovorí CEO Sygic Michal Štencl. Hneď za Sygi­com sa umiest­nila nemecká auto­mo­bilka Volk­swa­gen (35%), jeden z naj­väč­ších zamest­ná­va­te­ľov na Slo­ven­sku.

Hneď za nemec­kým auto­mo­bi­lo­vým gigan­tom nasle­do­vali slo­ven­ská web­hos­tin­gová spo­loč­nosť Web­Sup­port (30 %) a juho­kó­rej­ská firma Sam­sung (29 %). Reb­rí­ček 10 naj zamest­ná­va­te­ľov dopĺňajú spo­loč­nosť Cisco, zaobe­ra­júca sa sie­ťo­vými prv­kami, úspešné slo­ven­ské inter­ne­tové kníh­ku­pec­tvo Martinus.sk a ame­rická tele­ko­mu­ni­kačná spo­loč­nosť AT&T (všetci po 28 %).

V minu­losti pre­ja­vo­vaný záu­jem IT štu­den­tov o prácu v zahra­nič­ných fir­mách moti­vo­val Nex­te­riu oso­bitne zara­diť do pries­kumu tie, ktoré IT-čka­rov na Slo­ven­sku (zatiaľ) neza­mest­ná­vajú. V rámci tejto kate­gó­rie spo­loč­ností túži väč­šina z oslo­ve­ných štu­den­tov (61 %) pra­co­vať pre ame­ric­kého giganta Google. Ten sa na prvých prieč­kach reb­ríč­kov Nex­te­rie uhniez­ďuje dlho­dobo so želez­nou pra­vi­del­nos­ťou. S väč­ším odstu­pom nasle­dujú jeho kra­jan Apple, tech­no­lo­gická firma známa logom s nahryz­nu­tým jabl­kom (42 %), a inter­ne­tový pre­dajca Ama­zon (39 %). Vývoj počí­ta­čo­vých a video hier vo firme Elect­ro­nic Arts láka 29 % IT mlá­deže, o niečo menej (27 %) by sa chcelo dostať pod ochranné krídla počí­ta­čo­vej spo­loč­nosti Dell.

S pred­sta­vi­teľmi spo­loč­ností, ktoré si štu­denti zvo­lili v pries­kume, sa budú môcť stret­núť a poroz­prá­vať už 28. apríla 2015 na 3. roč­níku kari­ér­neho podu­ja­tia Night of Chan­ces (NOC) Tech­no­logy 2015, ktoré sa usku­toční na Fakulte infor­ma­tiky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­ti­slave. Možno šéfov firiem zaujmú natoľko, že sa budú domov vra­cať ľahší o CV-čko a s doho­dou o stáži vo vrecku.

zdroj: TS Nex­te­ria

Pridať komentár (0)