RECam: GoPro vznikla kon­ku­rence od HTC

TECHPEDIA: HARRY GAVENDOVÁ / 25. septembra 2014 / Tech a inovácie

Spo­leč­nost HTC se nevěnuje výhradně výrobě smartp­honů, viděli jsme od ní různé typy Blu­e­tooh či NFC přís­lu­šen­ství. Nyní však chystá něco zcela nového. Roz­hodla se, že vstoupí do oblasti akč­ních odol­ných kamer. Máme se tedy těšit na HTC “action cam” s náz­vem RECam. 

Spo­leč­nost HTC chystá odol­nou akční kameru ve stylu GoPro. No roz­hodně si nepůjčí její design! Má jít o zaří­zení ve tvaru tru­bice, res­pek­tive malého válečku s roz­li­še­ním 16 mega­pi­xelů. Nebude chy­bět pořádně širo­ko­úhlý objek­tiv a kamera se bude při­po­jo­vat přímo k vašemu smartp­honu, odkud je možné ji ovlá­dat. Pod­po­ro­vat bude obě plat­formy Android i iOS a spá­ro­vání pro­běhne za pomoci Blu­e­to­oth či WiFi.

Podle videa se dá usou­dit, že kamera je snadno pře­nosná, při­pev­ni­telná a doč­káme se i pří­jem­ného slow-motion videa. Odo­lat by měla i vodě a zají­ma­vostí je její tvar. Při­po­míná malý peri­skop. HTC ji před­staví 8. října 2014 v New Yorku na tis­kové kon­fe­renci. Nevíme se doč­kat. :)

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)