RECam: GoP­ro vznik­la kon­ku­ren­ce od HTC

TECHPEDIA: HARRY GAVENDOVÁ / 25. septembra 2014 / Tech a inovácie

Spo­leč­nost HTC se nevěnu­je výhrad­ně výro­bě smartp­ho­nů, viděli jsme od ní růz­né typy Blu­e­to­oh či NFC přís­lu­šen­ství. Nyní však chys­tá něco zce­la nové­ho. Roz­hod­la se, že vstou­pí do oblas­ti akč­ních odol­ných kamer. Máme se tedy těšit na HTC “acti­on cam” s náz­vem RECam. 

Spo­leč­nost HTC chys­tá odol­nou akč­ní kame­ru ve sty­lu GoP­ro. No roz­hod­ně si nepůj­čí její design! Má jít o zaří­ze­ní ve tva­ru tru­bi­ce, res­pek­ti­ve malé­ho váleč­ku s roz­li­še­ním 16 mega­pi­xe­lů. Nebu­de chy­bět pořád­ně širo­ko­úh­lý objek­tiv a kame­ra se bude při­po­jo­vat pří­mo k vaše­mu smartp­ho­nu, odkud je mož­né ji ovlá­dat. Pod­po­ro­vat bude obě plat­for­my Andro­id i iOS a spá­ro­vá­ní pro­běh­ne za pomo­ci Blu­e­to­oth či WiFi.

Pod­le videa se dá usou­dit, že kame­ra je snad­no pře­nos­ná, při­pev­ni­tel­ná a doč­ká­me se i pří­jem­né­ho slow-moti­on videa. Odo­lat by měla i vodě a zají­ma­vos­tí je její tvar. Při­po­mí­ná malý peri­skop. HTC ji před­sta­ví 8. říj­na 2014 v New Yor­ku na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci. Neví­me se doč­kat. :)

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)