RECEN­ZIA | Huawei Watch – výni­moč­né smart­ho­din­ky

Lukáš Timko, mojesmarthodinky.sk / 4. februára 2016 / Tech a inovácie

Do rúk sa nám dosta­li Huawei watch s vyple­ta­ným kovo­vým remien­kom. Smart­ho­din­ky nám zapo­ži­ča­la spo­loč­nosť Huawei, spo­loč­nosť zná­ma naj­mä sie­ťo­vý­mi a hard­ve­ro­vy­mi rie­še­nia­mi. Huawei watch sú ich prvým poči­nom v oblas­ti smart­ho­di­niek a tak sme boli zve­da­ví, či sa im poda­rí pre­ra­ziť medzi etab­lo­va­nou kon­ku­ren­ci­ou.

Priš­li v čase, kedy už via­ce­ro tech­no­lo­gic­kých gigan­tov mali na trhu svo­je smart hodin­ky. Nie­kto­rí vsa­di­li na štvor­co­vý tvar, no pod­ľa náš­ho názo­ru je okrúh­ly tvar smart­ho­di­niek tá správ­na voľ­ba a prá­ve tou­to ces­tou sa Huawei vidal. Dokon­ca sa vyva­ro­va­li čier­ne­mu pási­ku na spod­nej čas­ti disp­le­ja, ako je to pri Moto­360 a tým si zais­ti­li plu­so­vý bod u mno­hých zákaz­ní­kov. Poď­me sa teda na nich pozrieť bliž­šie.

Kľú­čo­vé špe­ci­fi­ká­cie Huawei Watch:

Roz­me­ry: 42 x 42 x 11.3 mm

Disp­lej: 1.4″ AMO­LED disp­lej, 400 x 400 pixe­lov, 286p­pi

Kom­pa­ti­bi­li­ta: Andro­id 4.3 ale­bo nov­ší, iOS 8.2 ale­bo nov­ší

Ostat­né: Akce­le­ro­me­ter, Gyro­skop, Baro­me­ter, Sní­mač srd­co­vé­ho tepu, Kro­ko­mer

Konek­ti­vi­ta: Wi-Fi, Blu­e­to­oth 4.1 BLE

Baté­ria: 300 mAh, fun­kcia rých­le­ho nabí­ja­nia

Bale­nie

Huawei Watch

Bale­nie pôso­bí luxus­ne a vďa­ka tomu až do chví­le keď ich nezap­ne­te na ruke, máte pocit, že ste si kúpi­li tra­dič­né hodin­ky. Základ­ná kra­bič­ka sa skla­dá z troch poscho­dí a je vystla­ná jem­nou tka­ni­nou. Na spod­nej stra­ne veka náj­de­te po otvo­re­ní mot­to, kto­ré­ho sa Huawei drží – „Time­less Design Smart Wit­hin“. Na vrchu bale­nia náj­de­te domi­nu­jú­ce inte­li­gent­né hodin­ky Huawei Watch. Vrch­né poscho­die vybe­rie­te za pomo­ci dvoch kolíč­kov po jeho stra­nách a tak sa dosta­ne­te k návo­du na pou­ži­tie pod kto­rým sa scho­vá­va prí­slu­šen­stvo. O ňom si nie­čo povie­me neskôr.

Design a kon­štruk­cia

Huawei Watch

Už po otvo­re­ní kra­bič­ky s hodin­ka­mi posa­de­ný­mi navrchu, máte pocit, že ste si kúpi­li luxus­né hodin­ky. Pod­ľa nás sú tie­to hodin­ky to najk­raj­šie čo na trhu smart­ho­di­niek môže­te momen­tál­ne dostať. Áno, je to sub­jek­tív­ny názor a náj­du sa aj taký čo budú nesú­hla­siť. Momen­tál­ne Huawei ponú­ka tie­to smart hodin­ky vo via­ce­rých varian­toch a tak voľ­bu správ­nej far­by a remien­ka necha­la spo­loč­nosť na vás. Niž­šie náj­de­te malú galé­riu dostup­ných varian­tov.

Späť k náš­mu tes­to­va­cie­mu kusu. Kovo­vá kon­štruk­cia pôso­bí veľ­mi pev­né a solíd­ne. Vzbu­dzu­jú dojem, že bež­né nose­nie ich neroz­há­dže, avšak kov sa bež­ným pou­ží­va­ním rých­lo a ľah­ko poškria­be. Stým musí­me rátať pri všet­kých, aj tých kla­sic­kých. Duch kla­sic­kých hodi­niek je umoc­ňo­va­ný úzkym rámom a gom­bí­kom v pra­vej hor­nej čas­ti rámu.Cel­ko­vé telo hodi­niek je veľ­mi dob­re spra­co­va­né a je vid­no, že sa spo­loč­nosť Huawei vyva­ro­va­la chýb ostat­ných výrob­cov. Telo s prie­me­rom 42 mili­met­rov pad­ne ako ulia­te na väč­ši­nu zápäs­tí. Hru­bé sú len 11.3 mili­met­ra čo nepô­so­bí veľ­mi masív­ne na zápäs­tí. Huawei sa tiež pokú­sil optic­ký telo zúžiť jem­ným zaob­le­ním zadné­ho kry­tu.

Okrúh­ly disp­lej domi­nu­je celým hodin­kám a je zasa­de­ný jeden mili­me­ter do hĺb­ky, čím ho ochrá­ni­te od bež­ných škra­ban­cov. Disp­lej tiež chrá­ni zaphi­ro­ve sklíč­ko Gor­ril­la Glass 3, kto­ré je vyso­ko odol­né voči poškria­ba­niu. Bolo by zau­jí­ma­vé vyskú­šať do akej mie­ry je kovo­vé telo a sklíč­ko odol­né voči škra­ban­com.

Huawei Watch

1.4 pal­co­vý AMO­LED disp­lej je veľ­mi kva­lit­ný a roz­lí­še­nie 400 x 400 pixe­lov zaru­ču­je veľ­mi dob­rú čita­teľ­nosť a vykres­le­nie farieb. AMO­LED tech­no­ló­gia je o výraz­nej čier­nej far­be a bie­la far­ba na poza­dí zdô­raz­ňu­je čier­ny text a ten je veľ­mi dob­re čita­teľ­ný aj pri malej veľ­kos­ti. Výbe­rom čier­ne­ho cifer­ní­ku zdô­raz­ni­te luxus­ný dizajn hodi­niek.

Telo smart­ho­di­niek ply­nu­le pre­chá­dza cez ukot­ve­nie až do remien­ka. K ukot­ve­niu remien­ka máme men­šie výhra­dy. Odpo­jiť remie­nok od tela hodi­niek nie je prob­lém a poslú­ži na to malý kolí­ček s pru­ži­nou na remien­ku. Ten­to sys­tém upí­na­nia je veľ­mi rých­ly a asi aj spo­ľah­li­vý. Pri odpo­je­ní a násled­nej sna­he zapo­jiť remie­nok späť sme mali pocit, že to upí­na­nie povo­lí. Pre­to sme pev­nosť zapnu­tia viac­krát skú­ša­li jem­ným potra­se­ním. Pocit z toho, že sa nám remie­nok pri bež­nom nose­ní odpo­jí a hodin­ky nám z ruky spad­nú po chví­li vys­trie­da­la isto­ta, že je upí­na­nie dosť pev­né a nič také sa nesta­ne.

V redak­cii máme Huawei Watch s vyple­ta­ným kovo­vým remien­kom, kto­rý pôso­bí pré­mi­ovo. Prob­lé­my sme mali so zapí­na­ním remien­ka. Kým sme si našli svoj patent na zapí­na­nie remien­ka jed­nou rukou, opie­ra­li sme si ich o nohu.Cel­ko­vý dojem z hodi­niek a kovo­vé­ho remien­ka je úžas­ný. Ľuďom sa tie­to inte­li­gent­né hodin­ky na prvý pohľad veľ­mi páči­li a viac ako fun­kciám veno­va­li svo­ju pozor­nosť cel­ko­vé­mu dizaj­nu.

Baté­ria

Huawei Watch battery

Toto je odsek, v kto­rom náj­de­te veľ­ké nega­tí­vum tých­to smart­ho­di­niek. Pri bež­nom pou­ží­va­ní 300 mAh baté­ria vydr­ží nie­čo vyše dňa. Baté­ria nie je vyme­ni­teľ­ná a tak vždy, keď sme si ich chce­li na dru­hý deň zobrať so sebou, tak sme ich necha­li cez noc v nabí­jač­ke. Toto je veľ­ká nevý­ho­da, kto­rú skrý­va skve­lý dizajn tých­to smart­ho­di­niek. Nie­kto­rí si svo­je kla­sic­ké hodin­ky ukla­dá­me do kra­bič­ky. Žiaľ, v najb­liž­šej dobe k nim nepri­dá­me smart­ho­din­ky. Tie skôr bude­me nechá­vať pod nabí­jač­kou.

Fun­kcia rých­le­ho nabí­ja­nia nám priš­la pri tes­to­va­ní cel­kom vhod. Kedže sme im pri tes­to­va­ní dali zabrať a bolo nám ľúto, že kvô­li baté­rii naše hra­nie sa s nimi musí­me pre­ru­šiť. Čo sa týka nabí­ja­nia, tak pri našom tes­to­va­ní sa 80% baté­rie dosiah­lo za pri­bliž­ne 50 minút.

Prí­slu­šen­stvo

Zástrč­ka pre USB kábel je tra­dič­ná ako pri tele­fó­noch. USB kábel je na dru­hej stra­ne ukon­če­ný nabí­ja­cím kolies­kom, na kto­ré musí­te hodin­ky správ­ne umiest­niť. Napa­so­va­nie hodi­niek na nabí­jač­ku je neprak­tic­ké, pre­to­že musí­te hodin­ky umiest­niť pres­ne na nabí­ja­cie konek­to­ry. Tu by to celé zachrá­ni­lo bez­drô­to­vé nabí­ja­nie.

Návod na pou­ži­tie je veľ­mi pre­hľad­ný a urči­te v ňom náj­de­te všet­ko potreb­né. Dostup­ný je v rôz­nych jazy­koch. Fun­kcie sú struč­ne a dob­re vysvet­le­né.

Soft­vér a synch­ro­ni­zá­cia

Smart­ho­din­ky nasta­ví­te bez veľ­kých prob­lé­moch s pomo­cou apli­ká­cie Andro­id Wear nain­šta­lo­va­nej na tele­fó­ne. Sle­do­va­ním jed­not­li­vých kro­kov na tele­fó­ne a smart­ho­din­kách ich spo­jaz­dni­te za pár minút.

Apli­ká­cie, kto­ré bež­ne pou­ží­va­te na tele­fó­ne, ako naprí­klad Face­bo­ok sa auto­ma­tic­ky nain­šta­lu­jú do smart­ho­di­niek a okam­ži­te začne­te dostá­vať noti­fi­ká­cie o nových sprá­vach. Huawei Watch sú neus­tá­le spo­je­né s vaším tele­fó­nom pomo­cou Blu­e­to­oth pri­po­je­nia. Pri­po­je­nie je spo­ľah­li­vé a rých­lo rea­gu­je na pri­chá­dza­jú­ce hovo­ry a sprá­vy. Nikdy sme nema­li prob­lém s pri­ja­tím hovo­ru, pre­čí­ta­ním sprá­vy ale­bo emai­lu. Emai­ly a sprá­vy sú veľ­mi dob­re čita­teľ­né na disp­le­ji smart­ho­di­niek. Smart hodin­ky nám dosť pomoh­li v momen­te, keď sme čaka­li dôle­ži­tý hovor a náš tele­fón mal vypnu­té zvu­ky. Pri­ja­tie hovo­ru je jed­no­du­ché a potia­hnu­tím do stra­ny doká­že akti­vo­vať hovor na vašom tele­fó­ne. Toto by sa malo čosko­ro zme­niť. Huawei Watch majú zabu­do­va­né repro­duk­to­ry, kto­ré by mali byť akti­vo­va­né ďal­šou aktu­ali­zá­ci­ou ope­rač­né­ho sys­té­mu Andro­id Wear. Tak­to bude­te môcť tele­fo­no­vať pomo­cou inte­li­gent­ných hodi­niek.

Do menu sa dosta­ne­te potia­hnu­tím prs­tom doľa­va po cifer­ní­kom. Navi­go­va­nie v menu je pre­hľad­né. Navrchu náj­de­te obľú­be­né apli­ká­cie a pod nimi ďal­šie apli­ká­cie zora­de­né v abe­ced­nom pora­dí. Ak ste na zamknu­tej obra­zov­ke (cifer­ní­ku) potiah­ne­te prs­tom dopra­va a dosta­ne­te sa ku svo­jim kon­tak­tom, kde môže­te spus­tiť vola­nie na vašom tele­fó­ne. Ďal­ším potia­hnu­tím sa dosta­ne­te na hla­so­vé vyhľa­dá­va­nie “Goog­le Now”. Táto fun­kcia je veľ­mi šikov­ná, no my žiaľ nie sme zvyk­nu­tý na jej využí­va­nie. Potia­hnu­tím zho­ra, spus­tí­te role­tu s nasta­ve­nia­mi, zvu­kov a jasu.

S novou ver­zi­ou Andro­id Wear priš­li aj mož­nos­ti ovlá­da­nia hodi­niek pomo­cou gest. Trhnu­tím s hodin­ka­mi k sebe a od seba doká­že­te scrol­lo­vať medzi jed­not­li­vý­mi noti­fi­ká­cia­mi. Tie­to ges­tá nefun­gu­jú v bež­ných apli­ká­ciách no pri číta­ní noti­fi­ká­cii táto fun­kcia pote­ší.

Fun­kcia, kto­rou sa Huawei sna­ží zau­jať zákaz­ní­kov je merač tepu. Ten však nedo­ká­že merať tep neus­tá­le a tak dáta z neho veľ­mi nevy­uži­je­te. Remie­nok, kto­rý sme mali my k dis­po­zí­cií, nie je urče­ný na špor­to­va­nie, ten skôr vynik­ne na zápäs­tí s vašou koše­ľou a sakom.

Veľ­kým plu­som je širo­ký výber cifer­ní­kov, kto­ré si môže­te veľ­mi ľah­ko a rých­lo zme­niť a tak dodať svo­jim smart­ho­din­kám ele­gant­ný ale­bo špor­to­vý vzhľad. Všet­ky cifer­ní­ky veľ­mi dob­re vynik­nú a pôso­bia živo na okrúh­lom disp­le­ji. Ak by vám to nesta­či­lo, tak v obcho­de Goog­le Play náj­de­te obrov­ské množ­stvo apli­ká­cií s naj­rôz­nej­ší­mi cifer­ník­mi.

Záver

Huawei Watch

Huawei Watch nemô­že­te nemi­lo­vať. Čín­ska spo­loč­nosť sa ako jed­na z mála tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí vyda­la správ­nym sme­rom na poli smart­ho­di­niek. Vyro­be­ním hodi­niek, kto­ré sa podo­ba­jú na kla­sic­ké hodin­ky, upú­ta­li pozor­nosť nie len ľudí zají­ma­jú­cich sa o tech­no­ló­gie, ale tiež bež­ných zákaz­ní­kov. Jedi­né ich nega­tí­vum jem­ne zatie­ňu­je krás­ny dizajn a tak, keď ich prá­ve nebu­de­te mať v nabí­jač­ke, urči­te upú­ta­te pozor­nosť nejed­né­ho člo­ve­ka oko­lo vás.

Tra­dič­né tva­ry, vyso­ko-kva­lit­né mate­riá­ly a dôraz na detai­ly je nie­čo, čo by ste čaka­li od smart­ho­di­niek, kto­ré chcú pre­ra­ziť medzi etab­lo­va­nou kon­ku­ren­ci­ou. Musí­me pove­dať, že Huawe­iu sa vstup na ten­to trhu veľ­mi vyda­ril a ich prvé smart­ho­din­ky zauj­mú kaž­dé­ho, kto ich uvi­dí na vlast­né oči. A po prvom úža­se, bude urči­te nasle­do­vať otáz­ka: „Koľ­ko taká sran­da sto­jí?“ A vaša odpo­veď: „Veľa!“. Mys­lí­me si však, že ak sa roz­hod­ne­te zapla­tiť za tie­to hodin­ky akú­koľ­vek cenu, tak urči­te nebu­de­te ľuto­vať.

Na záver môže­me pove­dať, že Huawei Watch sú jed­ny z najk­raj­ších inte­li­gent­ných hodi­niek na trhu a vďa­ka Andro­id Wear sú veľ­mi dob­rým pomoc­ní­kom nie len v prá­ci a aj v bež­nom živo­te.

+ Plu­sy – Mínu­sy
+ Špič­ko­vá kon­štruk­cia – Výdrž baté­rie
+ Krás­ny disp­lej – Vyso­ká cena
+ Vyme­ni­teľ­né remien­ky – Nabí­ja­cí konek­tor
+ OS Andro­id Wear

Zdroj: mojesmarthodinky.sk, zdroj foto­gra­fií: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)