RECEN­ZIA | Huawei Watch – výni­močné smart­ho­dinky

Lukáš Timko, mojesmarthodinky.sk / 4. februára 2016 / Tech a inovácie

Do rúk sa nám dostali Huawei watch s vyple­ta­ným kovo­vým remien­kom. Smart­ho­dinky nám zapo­ži­čala spo­loč­nosť Huawei, spo­loč­nosť známa najmä sie­ťo­vými a hard­ve­ro­vymi rie­še­niami. Huawei watch sú ich prvým poči­nom v oblasti smart­ho­di­niek a tak sme boli zve­daví, či sa im podarí pre­ra­ziť medzi etab­lo­va­nou kon­ku­ren­ciou.

Prišli v čase, kedy už via­cero tech­no­lo­gic­kých gigan­tov mali na trhu svoje smart hodinky. Nie­ktorí vsa­dili na štvor­cový tvar, no podľa nášho názoru je okrúhly tvar smart­ho­di­niek tá správna voľba a práve touto ces­tou sa Huawei vidal. Dokonca sa vyva­ro­vali čier­nemu pásiku na spod­nej časti disp­leja, ako je to pri Moto­360 a tým si zais­tili plu­sový bod u mno­hých zákaz­ní­kov. Poďme sa teda na nich pozrieť bliž­šie.

Kľú­čové špe­ci­fi­ká­cie Huawei Watch:

Roz­mery: 42 x 42 x 11.3 mm

Disp­lej: 1.4″ AMO­LED disp­lej, 400 x 400 pixe­lov, 286ppi

Kom­pa­ti­bi­lita: Android 4.3 alebo novší, iOS 8.2 alebo novší

Ostatné: Akce­le­ro­me­ter, Gyro­skop, Baro­me­ter, Sní­mač srd­co­vého tepu, Kro­ko­mer

Konek­ti­vita: Wi-Fi, Blu­e­to­oth 4.1 BLE

Baté­ria: 300 mAh, fun­kcia rých­leho nabí­ja­nia

Bale­nie

Huawei Watch

Bale­nie pôsobí luxusne a vďaka tomu až do chvíle keď ich nezap­nete na ruke, máte pocit, že ste si kúpili tra­dičné hodinky. Základná kra­bička sa skladá z troch poschodí a je vystlaná jem­nou tka­ni­nou. Na spod­nej strane veka náj­dete po otvo­rení motto, kto­rého sa Huawei drží – „Time­less Design Smart Wit­hin“. Na vrchu bale­nia náj­dete domi­nu­júce inte­li­gentné hodinky Huawei Watch. Vrchné poscho­die vybe­riete za pomoci dvoch kolíč­kov po jeho stra­nách a tak sa dosta­nete k návodu na pou­ži­tie pod kto­rým sa scho­váva prí­slu­šen­stvo. O ňom si niečo povieme neskôr.

Design a kon­štruk­cia

Huawei Watch

Už po otvo­rení kra­bičky s hodin­kami posa­de­nými navrchu, máte pocit, že ste si kúpili luxusné hodinky. Podľa nás sú tieto hodinky to najk­raj­šie čo na trhu smart­ho­di­niek môžete momen­tálne dostať. Áno, je to sub­jek­tívny názor a nájdu sa aj taký čo budú nesú­hla­siť. Momen­tálne Huawei ponúka tieto smart hodinky vo via­ce­rých varian­toch a tak voľbu správ­nej farby a remienka nechala spo­loč­nosť na vás. Niž­šie náj­dete malú galé­riu dostup­ných varian­tov.

Späť k nášmu tes­to­va­ciemu kusu. Kovová kon­štruk­cia pôsobí veľmi pevné a solídne. Vzbu­dzujú dojem, že bežné nose­nie ich neroz­há­dže, avšak kov sa bež­ným pou­ží­va­ním rýchlo a ľahko poškriabe. Stým musíme rátať pri všet­kých, aj tých kla­sic­kých. Duch kla­sic­kých hodi­niek je umoc­ňo­vaný úzkym rámom a gom­bí­kom v pra­vej hor­nej časti rámu.Cel­kové telo hodi­niek je veľmi dobre spra­co­vané a je vidno, že sa spo­loč­nosť Huawei vyva­ro­vala chýb ostat­ných výrob­cov. Telo s prie­me­rom 42 mili­met­rov padne ako uliate na väč­šinu zápästí. Hrubé sú len 11.3 mili­metra čo nepô­sobí veľmi masívne na zápästí. Huawei sa tiež pokú­sil optický telo zúžiť jem­ným zaob­le­ním zadného krytu.

Okrúhly disp­lej domi­nuje celým hodin­kám a je zasa­dený jeden mili­me­ter do hĺbky, čím ho ochrá­nite od bež­ných škra­ban­cov. Disp­lej tiež chráni zaphi­rove sklíčko Gor­rilla Glass 3, ktoré je vysoko odolné voči poškria­ba­niu. Bolo by zau­jí­mavé vyskú­šať do akej miery je kovové telo a sklíčko odolné voči škra­ban­com.

Huawei Watch

1.4 pal­cový AMO­LED disp­lej je veľmi kva­litný a roz­lí­še­nie 400 x 400 pixe­lov zaru­čuje veľmi dobrú čita­teľ­nosť a vykres­le­nie farieb. AMO­LED tech­no­ló­gia je o výraz­nej čier­nej farbe a biela farba na pozadí zdô­raz­ňuje čierny text a ten je veľmi dobre čita­teľný aj pri malej veľ­kosti. Výbe­rom čier­neho cifer­níku zdô­raz­nite luxusný dizajn hodi­niek.

Telo smart­ho­di­niek ply­nule pre­chá­dza cez ukot­ve­nie až do remienka. K ukot­ve­niu remienka máme men­šie výhrady. Odpo­jiť remie­nok od tela hodi­niek nie je prob­lém a poslúži na to malý kolí­ček s pru­ži­nou na remienku. Tento sys­tém upí­na­nia je veľmi rýchly a asi aj spo­ľah­livý. Pri odpo­jení a násled­nej snahe zapo­jiť remie­nok späť sme mali pocit, že to upí­na­nie povolí. Preto sme pev­nosť zapnu­tia viac­krát skú­šali jem­ným potra­se­ním. Pocit z toho, že sa nám remie­nok pri bež­nom nosení odpojí a hodinky nám z ruky spadnú po chvíli vys­trie­dala istota, že je upí­na­nie dosť pevné a nič také sa nestane.

V redak­cii máme Huawei Watch s vyple­ta­ným kovo­vým remien­kom, ktorý pôsobí pré­mi­ovo. Prob­lémy sme mali so zapí­na­ním remienka. Kým sme si našli svoj patent na zapí­na­nie remienka jed­nou rukou, opie­rali sme si ich o nohu.Cel­kový dojem z hodi­niek a kovo­vého remienka je úžasný. Ľuďom sa tieto inte­li­gentné hodinky na prvý pohľad veľmi páčili a viac ako fun­kciám veno­vali svoju pozor­nosť cel­ko­vému dizajnu.

Baté­ria

Huawei Watch battery

Toto je odsek, v kto­rom náj­dete veľké nega­tí­vum týchto smart­ho­di­niek. Pri bež­nom pou­ží­vaní 300 mAh baté­ria vydrží niečo vyše dňa. Baté­ria nie je vyme­ni­teľná a tak vždy, keď sme si ich chceli na druhý deň zobrať so sebou, tak sme ich nechali cez noc v nabí­jačke. Toto je veľká nevý­hoda, ktorú skrýva skvelý dizajn týchto smart­ho­di­niek. Nie­ktorí si svoje kla­sické hodinky ukla­dáme do kra­bičky. Žiaľ, v najb­liž­šej dobe k nim nepri­dáme smart­ho­dinky. Tie skôr budeme nechá­vať pod nabí­jač­kou.

Fun­kcia rých­leho nabí­ja­nia nám prišla pri tes­to­vaní cel­kom vhod. Kedže sme im pri tes­to­vaní dali zabrať a bolo nám ľúto, že kvôli baté­rii naše hra­nie sa s nimi musíme pre­ru­šiť. Čo sa týka nabí­ja­nia, tak pri našom tes­to­vaní sa 80% baté­rie dosiahlo za pri­bližne 50 minút.

Prí­slu­šen­stvo

Zástrčka pre USB kábel je tra­dičná ako pri tele­fó­noch. USB kábel je na dru­hej strane ukon­čený nabí­ja­cím kolies­kom, na ktoré musíte hodinky správne umiest­niť. Napa­so­va­nie hodi­niek na nabí­jačku je neprak­tické, pre­tože musíte hodinky umiest­niť presne na nabí­ja­cie konek­tory. Tu by to celé zachrá­nilo bez­drô­tové nabí­ja­nie.

Návod na pou­ži­tie je veľmi pre­hľadný a určite v ňom náj­dete všetko potrebné. Dostupný je v rôz­nych jazy­koch. Fun­kcie sú stručne a dobre vysvet­lené.

Soft­vér a synch­ro­ni­zá­cia

Smart­ho­dinky nasta­víte bez veľ­kých prob­lé­moch s pomo­cou apli­ká­cie Android Wear nain­šta­lo­va­nej na tele­fóne. Sle­do­va­ním jed­not­li­vých kro­kov na tele­fóne a smart­ho­din­kách ich spo­jaz­dnite za pár minút.

Apli­ká­cie, ktoré bežne pou­ží­vate na tele­fóne, ako naprí­klad Face­book sa auto­ma­ticky nain­šta­lujú do smart­ho­di­niek a okam­žite začnete dostá­vať noti­fi­ká­cie o nových sprá­vach. Huawei Watch sú neus­tále spo­jené s vaším tele­fó­nom pomo­cou Blu­e­to­oth pri­po­je­nia. Pri­po­je­nie je spo­ľah­livé a rýchlo rea­guje na pri­chá­dza­júce hovory a správy. Nikdy sme nemali prob­lém s pri­ja­tím hovoru, pre­čí­ta­ním správy alebo emailu. Emaily a správy sú veľmi dobre čita­teľné na disp­leji smart­ho­di­niek. Smart hodinky nám dosť pomohli v momente, keď sme čakali dôle­žitý hovor a náš tele­fón mal vypnuté zvuky. Pri­ja­tie hovoru je jed­no­du­ché a potia­hnu­tím do strany dokáže akti­vo­vať hovor na vašom tele­fóne. Toto by sa malo čoskoro zme­niť. Huawei Watch majú zabu­do­vané repro­duk­tory, ktoré by mali byť akti­vo­vané ďal­šou aktu­ali­zá­ciou ope­rač­ného sys­tému Android Wear. Takto budete môcť tele­fo­no­vať pomo­cou inte­li­gent­ných hodi­niek.

Do menu sa dosta­nete potia­hnu­tím prs­tom doľava po cifer­ní­kom. Navi­go­va­nie v menu je pre­hľadné. Navrchu náj­dete obľú­bené apli­ká­cie a pod nimi ďal­šie apli­ká­cie zora­dené v abe­ced­nom poradí. Ak ste na zamknu­tej obra­zovke (cifer­níku) potiah­nete prs­tom doprava a dosta­nete sa ku svo­jim kon­tak­tom, kde môžete spus­tiť vola­nie na vašom tele­fóne. Ďal­ším potia­hnu­tím sa dosta­nete na hla­sové vyhľa­dá­va­nie “Google Now”. Táto fun­kcia je veľmi šikovná, no my žiaľ nie sme zvyk­nutý na jej využí­va­nie. Potia­hnu­tím zhora, spus­títe roletu s nasta­ve­niami, zvu­kov a jasu.

S novou ver­ziou Android Wear prišli aj mož­nosti ovlá­da­nia hodi­niek pomo­cou gest. Trhnu­tím s hodin­kami k sebe a od seba doká­žete scrol­lo­vať medzi jed­not­li­vými noti­fi­ká­ciami. Tieto gestá nefun­gujú v bež­ných apli­ká­ciách no pri čítaní noti­fi­ká­cii táto fun­kcia poteší.

Fun­kcia, kto­rou sa Huawei snaží zau­jať zákaz­ní­kov je merač tepu. Ten však nedo­káže merať tep neus­tále a tak dáta z neho veľmi nevy­uži­jete. Remie­nok, ktorý sme mali my k dis­po­zí­cií, nie je určený na špor­to­va­nie, ten skôr vynikne na zápästí s vašou koše­ľou a sakom.

Veľ­kým plu­som je široký výber cifer­ní­kov, ktoré si môžete veľmi ľahko a rýchlo zme­niť a tak dodať svo­jim smart­ho­din­kám ele­gantný alebo špor­tový vzhľad. Všetky cifer­níky veľmi dobre vyniknú a pôso­bia živo na okrúh­lom disp­leji. Ak by vám to nesta­čilo, tak v obchode Google Play náj­dete obrov­ské množ­stvo apli­ká­cií s naj­rôz­nej­šími cifer­níkmi.

Záver

Huawei Watch

Huawei Watch nemô­žete nemi­lo­vať. Čín­ska spo­loč­nosť sa ako jedna z mála tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností vydala správ­nym sme­rom na poli smart­ho­di­niek. Vyro­be­ním hodi­niek, ktoré sa podo­bajú na kla­sické hodinky, upú­tali pozor­nosť nie len ľudí zají­ma­jú­cich sa o tech­no­ló­gie, ale tiež bež­ných zákaz­ní­kov. Jediné ich nega­tí­vum jemne zatie­ňuje krásny dizajn a tak, keď ich práve nebu­dete mať v nabí­jačke, určite upú­tate pozor­nosť nejed­ného člo­veka okolo vás.

Tra­dičné tvary, vysoko-kva­litné mate­riály a dôraz na detaily je niečo, čo by ste čakali od smart­ho­di­niek, ktoré chcú pre­ra­ziť medzi etab­lo­va­nou kon­ku­ren­ciou. Musíme pove­dať, že Huaweiu sa vstup na tento trhu veľmi vyda­ril a ich prvé smart­ho­dinky zaujmú kaž­dého, kto ich uvidí na vlastné oči. A po prvom úžase, bude určite nasle­do­vať otázka: „Koľko taká sranda stojí?“ A vaša odpo­veď: „Veľa!“. Mys­líme si však, že ak sa roz­hod­nete zapla­tiť za tieto hodinky akú­koľ­vek cenu, tak určite nebu­dete ľuto­vať.

Na záver môžeme pove­dať, že Huawei Watch sú jedny z najk­raj­ších inte­li­gent­ných hodi­niek na trhu a vďaka Android Wear sú veľmi dob­rým pomoc­ní­kom nie len v práci a aj v bež­nom živote.

+ Plusy – Mínusy
+ Špič­ková kon­štruk­cia – Výdrž baté­rie
+ Krásny disp­lej – Vysoká cena
+ Vyme­ni­teľné remienky – Nabí­jací konek­tor
+ OS Android Wear

Zdroj: mojesmarthodinky.sk, zdroj foto­gra­fií: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)