Reklamy bude mať čoskoro už aj Face­book Mes­sen­ger

Martin Bohunický / 19. februára 2016 / Business

Face­book plá­nuje pri­dať do Mes­sen­geru pla­tenú reklamu.

freshnews4

TechC­runch pre­zra­dil, že Face­book dis­tri­bu­oval doku­ment medzi spo­loč­nosti s ponu­kou reklam­ného pries­toru. Podľa správy však budú môcť spo­loč­nosti posie­lať reklamu len tým pou­ží­va­te­ľom, s kto­rými pred­tým začali kon­ver­zá­ciu.

Tento krok len potvr­dzuje, že Face­book chce spra­viť z Mes­sen­gera pri­márny nástroj pre inte­rak­ciu zákaz­ní­kov s fir­mami — od naku­po­va­nia až po zákaz­nícku pod­poru.

Face­book tieto infor­má­cie odmie­tol komen­to­vať. Sám pri­tom už uvoľ­nil špe­ciálne URL pre firmy, cez ktoré sa zákaz­ník dostane priamo do kon­ver­zá­cie so spo­loč­nos­ťou.

Nie je jasné, ako presne budú reklamy na Mes­sen­gery vyze­rať. Prav­de­po­dobne sa dozvieme viac na vývo­jár­skej kon­fe­ren­cii F8 v apríli.

101911203-20140811-9125-674.1910x1000

Zdroj + titulná foto: theverge.com

Pridať komentár (0)