Rekla­my bude mať čosko­ro už aj Face­bo­ok Mes­sen­ger

Martin Bohunický / 19. februára 2016 / Business

Face­bo­ok plá­nu­je pri­dať do Mes­sen­ge­ru pla­te­nú rekla­mu.

freshnews4

TechC­runch pre­zra­dil, že Face­bo­ok dis­tri­bu­oval doku­ment medzi spo­loč­nos­ti s ponu­kou reklam­né­ho pries­to­ru. Pod­ľa sprá­vy však budú môcť spo­loč­nos­ti posie­lať rekla­mu len tým pou­ží­va­te­ľom, s kto­rý­mi pred­tým zača­li kon­ver­zá­ciu.

Ten­to krok len potvr­dzu­je, že Face­bo­ok chce spra­viť z Mes­sen­ge­ra pri­már­ny nástroj pre inte­rak­ciu zákaz­ní­kov s fir­ma­mi — od naku­po­va­nia až po zákaz­níc­ku pod­po­ru.

Face­bo­ok tie­to infor­má­cie odmie­tol komen­to­vať. Sám pri­tom už uvoľ­nil špe­ciál­ne URL pre fir­my, cez kto­ré sa zákaz­ník dosta­ne pria­mo do kon­ver­zá­cie so spo­loč­nos­ťou.

Nie je jas­né, ako pres­ne budú rekla­my na Mes­sen­ge­ry vyze­rať. Prav­de­po­dob­ne sa dozvie­me viac na vývo­jár­skej kon­fe­ren­cii F8 v aprí­li.

101911203-20140811-9125-674.1910x1000

Zdroj + titul­ná foto: theverge.com

Pridať komentár (0)