Rekord v zrých­le­ní z 0 na 100. Nie je to Lam­bo, Fer­ra­ri, ale Elek­tro­mo­bil!

Marek Šándor / 31. júla 2015 / Tech a inovácie

Svet šty­roch kolies už od počiat­ku priam nabá­dal k pre­kra­čo­va­niu hra­níc a skú­ša­niu nemož­né­ho. Byť autom s naj­väč­ším výko­nom, naj­rých­lej­ším autom, autom s naj­lep­ším zrých­le­ním na sve­te. Lam­borg­hi­ni, Fer­ra­ri, McLa­ren či Bugat­ti, to sú znač­ky, kto­ré už od nepa­mä­ti zvá­dza­li rých­lost­né súbo­je. Nová doba však pri­ná­ša nové výzvy, nové mož­nos­ti a nové tech­no­ló­gie.

POSÚ­VA­NIE HRA­NÍC

Nie­ke­dy bolo pre auto­mo­bil­ky výzvou dosiah­nuť zrých­le­nie pod 4 sekun­dy. To nie je pri dneš­ných superš­por­toch nič neob­vyk­lé. V dneš­nej dobe súpe­ria o to dostať sa pod hra­ni­cu 3 sekúnd. No elek­tro­mo­to­ry doká­žu svoj výkon dis­tri­bu­ovať ove­ľa efek­tív­nej­šie. Svo­je by o tom vedel pove­dať tím nemec­kých štu­den­tov z Gre­en Team For­mu­la.

Mla­dí tech­ni­ci z naj­rôz­nej­ších vyso­kých škôl Euró­py pra­vi­del­ne sta­va­jú malé elek­tric­ké for­mu­le, no táto je v nie­čom špe­ciál­na. Stov­ku dosiah­ne za naj­me­nej sekúnd na sve­te, čím ašpi­ru­je na zápis v Guines­so­vej kni­he rekor­dov. Podob­ná malá elek­tric­ká for­mu­la poko­ri­la rekord už v roku 2013, mala výkon 135 kon­ských síl a váži­la 147 kg. Pri takých­to rekor­doch má naj­väč­ší podiel na poku­se prá­ve váha. Stov­ku dosiah­la táto for­mu­la len za 2,15 sekun­dy.

Green Team Formula

Nemec­kí štu­den­ti priš­li s for­mul­kou takých­to para­met­rov. Výkon 136 koní a hmot­nosť 160 kíl. Na prvý pohľad nevý­ho­da a hor­šie para­met­re. Keď­že už ale píše­me o novom rekor­de v zrých­le­ní, asi sa dovtí­pi­te, že mla­dí Nemci to doká­za­li. Veru­že aj áno. 1,779 sekun­dy je hod­no­ta tak­mer z ríše snov a len ťaž­ko si také­to zrých­le­nie len pred­sta­viť. Ako to vyze­rá, to si pozri­te aspoň na videu.

Štvo­r­i­ca elek­tro­mo­to­rov doka­zu­je, že na také­to rekor­dy nie je potreb­né ani stá­do sto­viek koní. Je však veľ­mi pozo­ru­hod­né, že mla­dé talen­ty na kon­štruk­tér­skom poli doká­žu už počas svoj­ho štú­dia vyvi­núť vozid­lo, kto­ré láme sve­to­vé rekor­dy.

Green Team FormulaGreen Team FormulaGreen Team FormulaGreen Team Formula

zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)