Rekord v zrých­lení z 0 na 100. Nie je to Lambo, Fer­rari, ale Elek­tro­mo­bil!

Marek Šándor / 31. júla 2015 / Tech a inovácie

Svet šty­roch kolies už od počiatku priam nabá­dal k pre­kra­čo­va­niu hra­níc a skú­ša­niu nemož­ného. Byť autom s naj­väč­ším výko­nom, naj­rých­lej­ším autom, autom s naj­lep­ším zrých­le­ním na svete. Lam­borg­hini, Fer­rari, McLa­ren či Bugatti, to sú značky, ktoré už od nepa­mäti zvá­dzali rých­lostné súboje. Nová doba však pri­náša nové výzvy, nové mož­nosti a nové tech­no­ló­gie.

POSÚ­VA­NIE HRA­NÍC

Nie­kedy bolo pre auto­mo­bilky výzvou dosiah­nuť zrých­le­nie pod 4 sekundy. To nie je pri dneš­ných superš­por­toch nič neob­vyklé. V dneš­nej dobe súpe­ria o to dostať sa pod hra­nicu 3 sekúnd. No elek­tro­mo­tory dokážu svoj výkon dis­tri­bu­ovať oveľa efek­tív­nej­šie. Svoje by o tom vedel pove­dať tím nemec­kých štu­den­tov z Green Team For­mula.

Mladí tech­nici z naj­rôz­nej­ších vyso­kých škôl Európy pra­vi­delne sta­vajú malé elek­trické for­mule, no táto je v nie­čom špe­ciálna. Stovku dosiahne za naj­me­nej sekúnd na svete, čím ašpi­ruje na zápis v Guines­so­vej knihe rekor­dov. Podobná malá elek­trická for­mula poko­rila rekord už v roku 2013, mala výkon 135 kon­ských síl a vážila 147 kg. Pri takýchto rekor­doch má naj­väčší podiel na pokuse práve váha. Stovku dosiahla táto for­mula len za 2,15 sekundy.

Green Team Formula

Nemeckí štu­denti prišli s for­mul­kou takýchto para­met­rov. Výkon 136 koní a hmot­nosť 160 kíl. Na prvý pohľad nevý­hoda a hor­šie para­metre. Keďže už ale píšeme o novom rekorde v zrých­lení, asi sa dovtí­pite, že mladí Nemci to doká­zali. Veruže aj áno. 1,779 sekundy je hod­nota tak­mer z ríše snov a len ťažko si takéto zrých­le­nie len pred­sta­viť. Ako to vyzerá, to si pozrite aspoň na videu.

Štvo­r­ica elek­tro­mo­to­rov doka­zuje, že na takéto rekordy nie je potrebné ani stádo sto­viek koní. Je však veľmi pozo­ru­hodné, že mladé talenty na kon­štruk­tér­skom poli dokážu už počas svojho štú­dia vyvi­núť vozidlo, ktoré láme sve­tové rekordy.

Green Team FormulaGreen Team FormulaGreen Team FormulaGreen Team Formula

zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)