Rel­bit: jeden najús­peš­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov ohla­su­je koniec

Lukáš Gašparík jr. / 22. februára 2015 / Startupy

Star­tup Rel­bit pat­ril pôvod­ne do výstav­nej skri­ne slo­ven­ských star­tu­pov. Teraz však kon­čí a nám sa poda­ri­lo vyspo­ve­dať dvoch rel­bi­ťá­kov, Tomá­ša Srn­ku a Micha­lom Novo­ves­kým, kto­rí nám všet­ko objas­ni­li.

Star­tup Rel­bit pat­ril medzi top slo­ven­ské star­tu­py a je veľ­ká ško­da, že kon­čí. Len pre pri­po­me­nu­tie, ten­to star­tup ponú­kal uni­kát­ne clou­do­vé rie­še­nie s náz­vom Evia, kto­rý bol jedi­ným na slo­ven­skom trhu. Išlo o prak­tic­ký all-in-one balík, kto­rý slú­žil na príp­ra­vu Paas pro­stre­dia (Plat­form as a Ser­vi­ce), pri­čom celá infra­štruk­tú­ra je spra­vo­va­ná jedi­ným soft­vé­rom bez akých­koľ­vek zása­hov. 

Tak a teraz poď­me už k roz­ho­vo­ru:)

Už zopár mesia­cov sa nám dostá­va do uší, že s Rel­bi­tom sa nie­čo deje. Je tomu tak?

Momen­tál­ne sa deje to, že Rel­bit je zavre­tý. Exis­tu­je už iba jeho strán­ka a exis­tu­jú­ci kli­en­ti. V prvom rade sme veľ­mi radi, že sa nám Rel­bit poda­ri­lo zavrieť korekt­ne, či už zo stra­ny nás, našich zamest­nan­cov a v nepo­sled­nom rade takis­to aj voči našim kli­en­tom. Prvo­ra­dý boli pre nás naši kli­en­ti, pre­to aj oni boli tí, kto­rí sa o situ­ácií dozve­de­li ako prvý. Kaž­dý kli­ent sa dozve­del od nás osob­ne a kaž­dé­mu sme pomoh­li dostať sa na iné rie­še­nie, aby bol čo naj­me­nej stra­to­vý. Momen­tál­ne sa od janu­ára do mar­ca sna­ží­me pre­mig­ro­vať všet­kých našich kli­en­tov, aby si ani nikto nevši­mol, že sa nie­čo deje. Po tom ako sa nám poda­ri­lo zabez­pe­čiť našich kli­en­tov, bol rad na našich zamest­nan­coch, aby sa ani jeden nedos­tal do prob­lé­mov. Pre­to nás veľ­mi teší, že do pár dní si všet­ci našli svo­je nové uplat­ne­nie. Tre­tím kro­kom bol náš inves­tor, kto­ré­mu sme vysvet­li­li aká je situ­ácia a že to asi nikam neve­die.

Ako je mož­né, že Rel­bit nebol úspeš­ný? Čo sa sta­lo?

Naj­väč­ší prob­lém v tom, že trh ako taký sa začal meniť a zača­lo sa swit­cho­vať na inú plat­for­mu. Naša tech­no­ló­gia nebo­la posta­ve­ná na tom, aby sa doká­za­la switc­hnúť na iné roz­hra­nie a tým sme sa vlast­ne dosta­li do sle­pej ulič­ky. Keď­že trh sa zmen­šo­val a tech­no­ló­giu sme neve­de­li dob­re pre­kon­ver­to­vať na nie­čo iné. Sales bol u nás veľ­mi nároč­ný, keď­že ten trval 6 až 12 mesia­cov, čo je veľ­mi dlhá doba pri star­tu­poch. V našom prí­pa­de to bolo ešte o to hor­šie, že mar­že boli níz­ke a život­nosť našich kli­en­tov nebo­li tiež boh­vie­aké. Celé to zača­lo už vo Fín­sku, keď sme zis­ti­li, že nám začí­na kra­cho­vať kon­ku­ren­cia. Z počiat­ku to bola dob­rá sprá­va, ale keď zača­la kra­cho­vať dru­há, tre­tia a štvr­tá kon­ku­ren­cia, vede­li sme, že sa nie­čo deje. Dokon­ca aj zopár men­to­rov z fín­skej Star­tup Sau­ny nám jas­ne pove­da­lo, že sa prav­de­po­dob­ne blí­ži náš koniec.

A ako sa k tej­to situ­ácií posta­vil Juraj Ďuriš ????

Tak v prvom rade sme si s ním sad­lo za jeden stôl a naro­vi­nu si pove­da­li čo sa deje. Pozre­li sme sa na naše výsled­ky a keď­že sa neprib­li­žo­va­li našim cie­ľom, tak sme sa zhod­li a roz­hod­li sa, že naj­lep­šie bude asi Rel­bit zavrieť. Mali sme zrá­ta­né, že aj keby sme oslo­vi­li všet­kých našich kli­en­tov, tak nás to nedos­ta­ne do zele­ných čísel a v zása­de kaž­dý ďal­ší deň pre­vádz­ky stál penia­ze.

Ako dlho fun­go­val Rel­bit?

Rel­bit sme zakla­da­li v júli 2010.

To je rela­tív­ne dlhá doba. Ako je mož­né, že ste už počas nej nepriš­li na to, že ani ak oslo­ví­te všet­kých kli­en­tov, tak bude­te v zele­ných čís­lach?

Samoz­rej­me, ale ten­to prob­lém sa uká­zal až časom. Pred­po­kla­dy boli také, že náš biz­nis bude rásť, avšak rea­li­ta bola úpl­ne iná. Postup­ne sa zača­la meniť tech­no­ló­gia a to nás zača­lo ohro­zo­vať tak, až sme muse­li zavrieť. Špe­ci­fic­ký prob­lém sme mali vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Kvô­li tomu­to trhu sme si zakla­da­li aj brit­skú Ltd., ale nepo­moh­lo ani to. Okrem toho, že sa na nás poze­ra­li ako na fir­mu z východ­nej Euró­py, boli v tej­to kra­ji­ne aj ďal­šie legis­la­tív­ne prob­lé­my, kto­ré spo­čí­va­li v tom, že brit­ské spo­loč­nos­ti musia mať svo­je dáta uscho­vá­va­né na ostro­voch, čím sme auto­ma­tic­ky priš­li o veľ­ký trh. Tak­že jedi­nou mož­nos­ťou bolo si posta­viť vlast­né ser­ve­ry na ostro­voch, ale využí­vať nie­ko­ho tamoj­šie ser­ve­ry, čo sme však nako­niec ani neskú­ša­li. Ale­bo kopu krát sa nám sta­lo aj to, že Bri­ti sa chce­li s nami pozrieť a pre­d­is­ku­to­vať pod­mien­ky, čo ale nebo­lo vždy mož­né, keď­že sme tam fyzic­ky nebo­li.

A nemys­lí­te si, že by sa vám opla­ti­lo mať nie­ko­ho per­ma­nen­tne vo Veľ­kej Bri­tá­nii?

Urči­te nie, keď­že život vo Veľ­kej Bri­tá­nii je tak dra­hý a pri našich níz­kych mar­žiach by to urči­te nebo­lo efek­tív­ne. Tak­že mož­nosť direct sal­su na ostro­voch sme zatrh­li.

Tak­že z toho čo hovo­rí­te, aj keby ste rais­li neja­ké penia­ze, nepo­moh­lo by vám to?

Mys­lí­me si, že nie. Dokon­ca sme aj mali šan­cu rais­nuť neja­ké penia­ze počas náš­ho pôso­be­nia vo fín­skej Star­tup Sau­ne, avšak odmiet­li sme to, keď­že by to bolo mrha­nie, pre­to­že sme si uve­do­mi­li, že by sme ich nedo­ká­za­li oto­čiť. 

A váš poten­ci­onál­ny inves­tor netu­šil, že sa nie­čo deje, keď aj napriek všet­kým prob­lé­mom chcel do vás inves­to­vať?

My sme mali skve­lú ideu a skve­lý tím, za kto­rým do teraz sto­jím. Našu ideu sme vede­li inves­to­ro­vi pre­dať a v koneč­nom dôsled­ku, inves­tor si kupu­jú tím ľudí, kto­rý bol naozaj výni­moč­ný.

Čiže cha­rak­te­ro­vo ste túto inves­tí­ciu odmiet­li, keď­že by to nema­lo úspech?

Pres­ne tak. Nebu­dem si pred­sa brať od nie­ko­ho penia­ze, keď dopre­du viem, že by to bola jas­ná stra­ta. pop­rav­de na také­to veci nemám žalú­dok a nedo­ká­zal by som sa tomu člo­ve­ku už potom asi ani pozrieť do očí, tak­že z také­ho ľud­ské­ho a ani morál­ne­ho hľa­dis­ka by som do toho urči­te nešiel. Jas­ne mohol som si kúpiť Fer­ra­ri, ale to vôbec nie je o tom. Ide o to, že sme mali cieľ, kto­rý sme dopre­du vede­li, že ho nedo­ká­že­me napl­niť a navy­še by stra­ti­li aj rok času, kto­rý vie­me inves­to­vať do nie­čo­ho ďal­šie­ho. Dokon­ca si mys­lím, že áno, ani inves­tí­cia by nám nemoh­la udr­žať sa v hre. Aj keď sme sa sna­ži­li vymys­lieť čo môže­me s tou­to situ­áci­ou robiť, na nič sme nepriš­li a pre­to sme sa roz­hod­li nako­niec zavrieť.

Tak­že ako teraz fun­gu­je­te?

Rel­bit ako taký ešte fun­gu­je, avšak už iba pre našich teraj­ších kli­en­tov. Nemoh­li sme pred­sa z jed­né­ho dňa na dru­hý odre­zať. Tak­že nás sup­port ešte fun­gu­je, sna­ží­me sa stá­le pomá­hať našim kli­en­tom, rie­šiť ich prob­lé­my a postup­ne ich všet­kých pre­mig­ro­vá­vať na iné plat­for­my. Nemoh­li sme sa len tak z ničo­ho nič vykaš­lať na našich kli­en­tov. Keď prí­de požia­dav­ka, tak sa ju sna­ží­me rie­šiť tak, ako keby sme nor­mál­ne fun­go­va­li. Cel­ko­vo sme mali oko­lo 30 zákaz­ní­kov a naj­hor­šie bolo to, že naj­väč­ší nárast sme mali za posled­né 3 mesia­ce. Tak­že v zása­de celá fir­ma ešte istým spô­so­bom doží­va. 

Aj keď Rel­bit kon­čí, ale tak sme radi, že kon­čí­me takým spô­so­bom akým kon­čí­me. Dokon­ca sa stre­tá­va­me aj s pocho­pe­ním u našich zákaz­ní­kov, kto­rý sa k tomu posta­vi­li cel­kom chá­pa­vo. My sa im za to stá­le sna­ží­me pomá­hať, dokon­ca v zopár prí­pa­doch sme pomoh­li našim kli­en­tom aj úpl­ne bez­plat­ne, pre­to­že sme si vedo­mí toho, že našim kon­com, sme im spô­so­bi­li ťaž­kos­ti a s tým aj zvý­še­né nákla­dy.

Ako by ste zhod­no­ti­li ten čas, čo fun­go­val Rel­bit? Čo vám to dalo?

Urči­te to bola skve­lá skú­se­nosť. Na môj vek by som nikdy neza­žil to čo som zažil počas tej­to doby. Reál­ne tú zod­po­ved­nosť a tie veci, kto­ré sme tu rie­ši­li, by som v tom­to veku urči­te nikde nedos­tal. Tak­že sme nado­bud­li nesku­toč­né skú­se­nos­ti, kto­ré chcem využiť ďalej. Mys­lím, že kaž­dé­ho kto robil v Rel­bi­te toto pôso­be­nie nesku­toč­ne obo­ha­ti­lo. Poda­ri­lo sa nám vybu­do­vať bru­tál­ny network s ľuď­mi, čo je úžas­né a dúfam, že to v budúc­nos­ti ešte využi­je­me. 

A kon­krét­ne Star­tup Sau­na, ako to hod­no­tí­te?

Čo sa týka času strá­ve­né­ho v Star­tup Sau­ne, tak ten nám dal bez­po­chy­by mega veľa. Bolo to veľ­mi inten­zív­ne, bavi­li sa s ľuď­mi, kto­rí sa veľ­mi krát­ky čas vybu­do­va­li miliar­do­vé spo­loč­nos­ti a teraz radi­li nám. Otvo­re­ne nám pove­da­li, čo im pomoh­lo, ale čo im v mno­hých prí­pa­doch naro­bi­lo veľ­ké prob­lé­my. Veľ­mi nás to posu­nu­lo a zlep­ši­li sme sa v mno­hých strán­kach. Či už osob­nost­ne, ale­bo cel­ko­vo ako star­tup.

Vie­me, že ste mali mož­nosť pitc­hnúť si na Slus­hi. Aké to bolo?

Celé to bolo veľ­mi na rých­lo. Keď sme sa to dozve­de­li tak sme nema­li totál­ne nič pri­pra­ve­né. Vte­dy nám veľ­mi pomo­hol Jakub Pta­čin, kto­rý nám vymys­lel kom­plet mar­ke­ting. Priš­li sme na bru­tál­ny mar­ke­ting, kto­rý mal veľ­ký úspech na Slus­hi. Jeho hlav­ným slo­ga­nom bolo “Bury your old hos­ting”. Pre­to­že sme chce­li nie­čo iné, pre­to­že všet­ky star­tu­py mali stán­ky v zmys­le ino­vá­to­ry, game chan­ger a podob­ne. My sme priš­li s čier­nym roll upom, na kto­rom bol kríž. My sme boli pre­ob­le­če­ní za mníš­ku a fará­ra a roz­dá­va­li sme ľudom malé rak­vič­ky. Malo to obrov­ský úspech, pre­to­že ľudia sa pri nás stá­le zasta­vo­va­li a chce­li sa s nami fotiť. 

A ešte posled­nú otáz­ku, kto­rý slo­ven­ský star­tup sa vám páči?

Michal: Ja Infi­na­rio, keď­že tam pra­cu­jem, to je jas­né:)

Tomáš: Mne sa páči čo teraz robia cha­la­ni z Fin­vi­zom, tak­že asi to. A ešte Ves­ti­gen, to sa mi veľ­mi páči čo robia.

Na záver mi už len zostá­va pove­dať, som rád, že sme sa moh­li s Rel­bi­ťák­mi otvo­re­ne poroz­prá­vať a neos­tá­va mi nič iné, ako ich len pochvá­liť za ich postoj, aký zau­ja­li k tej­to celej situ­ácií. Je to naozaj obdi­vu­hod­né a verím, že si z nich zobe­rie prí­klad kaž­dý. Pre­to­že fail­núť môže kaž­dý, dôle­ži­té je ale to, ako sa k tomu posta­ví­te.

Ďaku­jem za roz­ho­vor:)

Pridať komentár (0)