Res­pe­ranto: “Uľah­ču­jeme ľuďom život.”

Filip Mikschik / 11. máj 2015 / Business

V Res­pe­rante sme vyspo­ve­dali Jiřího a Vla­di­míra.

Čo vlastne Res­pe­ranto robí?

Res­pe­ranto umož­ňuje zákaz­ní­kom objed­nať si v reštau­rá­cii (bare, hoteli, kaviarni — mož­ností je naozaj neko­nečne veľa) cez apli­ká­ciu priamo z vlast­ného smartp­honu. Odpadá tak čaka­nie na menu, na čaš­níka. Celý pro­ces sa zrýchli, čo je žia­dúce najmä v čase obe­dov. Reštau­rá­cia zvládne obslú­žiť viac kli­en­tov a záro­veň má viac času sa im veno­vať. Záro­veň je nutné zdô­raz­niť, že nie je potrebné využí­vať Res­pe­ranto stále. Keď má hosť chuť sa s čaš­ní­kom poroz­prá­vať, tak jed­no­du­cho využije kla­sické objed­ná­va­nie :)

Na čo ste vo svo­jej práci naj­viac hrdí?

Na to, že uľah­ču­jeme ľuďom život. A to nie­len hen­di­ke­po­va­ným, ktorí sú jed­nou z cie­ľo­vých sku­pín Res­pe­ranta, ale v zásade všet­kým. Menu je možné mať v apli­ká­cii k dis­po­zí­cii v nie­koľ­kých jazy­koch a potom odpadá aj bari­éra jazy­ková. Ak to uľahčí život čo i len pár ľuďom — potom sme spl­nili to, o čo nám išlo.

Fotografie: Romana Marie Jokelová

Aké sú vaše plány do budúc­nosti?

V pod­state dvo­jaké. Jed­nak roz­hodne chceme apli­ká­ciu vylep­šo­vať a pri­dá­vať rôzne “sociálne” vychy­távky, jed­nak chceme expan­do­vať aj do zahra­ni­čia. Nedo­ká­žem teraz pove­dať, ktorá cesta bude mať väč­šiu pri­oritu, skôr budeme kom­bi­no­vať obe. Navyše kon­cept Res­pe­ranta sa dá apli­ko­vať na neko­nečne množ­stvo ďal­ších oblastí — ale to pred­bie­ham, nechajte sa prek­va­piť.

Ako vyzerá v súčas­nosti váš tím?

Treba pove­dať, že na Res­pe­rante pra­cuje rela­tívne veľa ľudí, ale nikto z nás na plný úvä­zok. Veľa exter­ných spo­lu­pra­cov­ní­kov pre nás pra­cuje dokonca zadarmo, jed­no­du­cho len preto, že sa chcú podie­ľať na skve­lej veci, kto­rej veria a ktorá ich baví. Foto­grafka, ktorá s nami spo­lu­pra­cuje, nás nazvala “zvie­ratá”, čo je síce možno pre­hnané ozna­če­nie, ale v zásade sme veľmi nesú­rodá excen­trická par­tia ľudí, ktorú je radosť stret­núť. 

Akých ľudí k vám hľa­dáte?

Mla­dých, ambi­ci­óz­nych, zapá­le­ných pre vec. Nech­ceme ľudí, ktorí slepo vyko­najú úlohy a neza­mys­lia sa — naopak oce­ňu­jeme dis­ku­siu, opačné názory. Nefun­guje u nás sto­per­cen­tne “šéf má vždy pravdu”.

Máte nejaké tema­tické bene­fity?

Stravné lís­tky ani podobné bene­fity naozaj nepo­nú­kame. Naším naj­väč­ším bene­fi­tom je kolek­tív. A práca. Pokiaľ chce člo­vek vyskú­šať nové veci a vyví­jať sa spolu s našou fir­mou, potom sme pre neho tí praví.

Ako vyzerá typický pra­covný deň u vás?

U kaž­dého úplne inak, nemáme pevne dané od-do, a to hlavne preto, že sa všetci venu­jeme ešte vlast­ným zamest­na­niam alebo pro­jek­tom. Často fun­gu­jeme skôr online. Nemusí to byť ale nutne nevý­hoda, neve­rím totiž tomu, že sú všetci ľudia pro­duk­tívni len v určitú rov­nakú časť dňa. Takže každý môže pra­co­vať v momente, keď mu to vyho­vuje.

zdroj:startupjobs.cz

Pridať komentár (0)