Revo­lučná baté­ria čes­kého vedca, ktorú chvá­lil aj The Was­hing­ton Post

Michal Sorkovský / 8. mája 2016 / Startupy

Jan Pro­cházka je vyná­lezca, ktorý pri­šiel s revo­luč­ným nápa­dom na výrobu líti­ových baté­rií. Tie sa v súčas­nosti vyrá­bajú z ten­kých elek­tród v podobe kovo­vých fólií, na kto­rých je nale­pená aktívna vrstva. Český vedec však do svo­jich baté­rií nevli­so­val články ver­ti­kálne, ale hori­zon­tálne, for­mou tab­le­tiek do rámu. Dosia­hol tak dvad­sať­krát sil­nej­šiu kapa­citu elek­tród.

Nová baté­ria by mala byť určená najmä pre auto­mo­bi­lový prie­my­sel či ener­ge­tiku. Kva­litu pro­jektu s náz­vom HE3DA potvr­dzuje aj fakt, že si zís­kal čín­skeho inves­tora, ktorý do neho vlo­žil tak­mer 1,5 miliardy čes­kých korún. Za tieto peniaze by sa mala roz­be­hnúť výroba v Horní Suché na sever­nej Morave. Všetko teda nasved­čuje tomu, že sa čoskoro budú môcť naši bra­tia Česi pochvá­liť abso­lútne revo­luč­ným úspeš­ným pro­jek­tom.

Baté­ria čes­kého vedca Jana Pro­cházku si navyše zís­kala značnú pozor­nosť aj v zahra­ničí. Kon­krétne v USA o nej pub­li­ko­val člá­nok aj známy The Was­hing­ton Post. Ten nie­sol titu­lok „V pre­te­koch za vylep­še­niami baté­rií dávajú nádej nano­tech­no­ló­gie“, no z nezná­mych prí­čin bol po nie­koľ­kých dňoch z webu ame­ric­kého média stia­hnutý.

the wash post

foto: thewashingtonpost.com

he3da wash post

foto: thewashingtonpost.com

Infor­mo­val však o tom, že nano­tech­no­ló­gie môžu zvý­šiť veľ­kosť a povrch elek­tród v baté­rií, čo im umožní počas nabí­ja­nia zís­kať a absor­bo­vať viac ener­gie. Spo­loč­nosť HE3DA, ktorá prišla s nápa­dom na takúto šikovnú baté­riu má navyše momen­tálne tes­to­vať pro­to­typy s tým, že dúfa, že prvé baté­rie na trh dostane už kon­com aktu­ál­neho roku.

Tvor­co­via veria, že ich baté­ria sku­točne pri­ne­sie revo­lú­ciu vo svete tech­no­ló­gií. Uplat­ne­nie pre svoj vyná­lez vidia pri­tom najmä v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle či ener­ge­tike, nie však pri výrobe smart­fó­nov. Baté­rie HE3DA sa tak­tiež majú od kon­ku­ren­cie odlí­šiť aj vnú­tor­ným sys­té­mom chla­de­nia, s tým, že u nich navyše nemá hro­ziť pre­hria­tie či výbuch.

Baté­riu Jana Pro­cházku ozna­čil pre agen­túru AP za veľmi zau­jí­mavú aj George Crabt­ree, ria­di­teľ ame­ric­kého Spo­je­ného cen­tra pre výskum ukla­da­nia ener­gie. „Niet pochýb o tom, že zvý­šená veľ­kosť elek­tród, ktorá z nich robí 3D namiesto 2D, by bola kro­kom vpred. Pokiaľ sú elek­tródy desať­krát väč­šie, môžete zís­kať aj desať­krát väč­šie množ­stvo ener­gie, aku­mu­lo­vané na jedno nabi­tie,“ pove­dal Grabt­ree.

zdroj: energyreportnews.com, zdroj titul­nej fot­gra­fie: thewashingtonpost.com

Pridať komentár (0)