Revo­luč­né: Betó­no­vá ces­ta so schop­nos­ťou vypĺňať prask­li­ny!

rufus / 18. júla 2015 / Tech a inovácie

Vyná­lez mik­ro­bi­oló­ga delft­skej uni­ver­si­ty Hen­dri­ka Jon­ker­sa ponú­ka ino­va­tív­ny prí­stup k vytvo­re­niu sta­bil­nej­šie­ho betó­nu. Nové vlast­nos­ti betó­nu sú revo­luč­né! Ide o špe­ciál­ny druh betó­nu obo­ha­te­ný bak­té­ria­mi, kto­ré vylu­ču­jú vápe­nec. Tým­to spô­so­bom je umož­ne­né zace­le­nie a vypl­ne­nie prask­lín, kto­ré v betó­ne časom vzni­ka­jú.

DRUH BETÓ­NU, KTO­RÝ SI SÁM VYPĹŇA PRASK­LI­NY! JE TO MOŽ­NÉ?

Keď Hen­drik Jon­kers hľa­dal spô­sob ako zlep­šiť silu a život­nosť betó­nu, naroz­diel od ostat­ných inži­nie­rov, neštu­do­val tech­ni­ky oce­ľo­vých ale­bo kamen­ných prí­me­sí. Vybral si veľ­mi netra­dič­ný zdroj inšpi­rá­cie. Aký? Pred­sa ľud­ské telo. 

ZDROJ INŠPI­RÁ­CIE: ĽUD­SKÉ TELO

Pre­mýš­ľa­li ste nie­ke­dy o tom, ako sa kos­ti v ľud­skom tele doká­žu pri­ro­dze­ne rege­ne­ro­vať pro­stred­níc­tvom mine­ra­li­zá­cie? Je to mož­né vďa­ka bun­kám o kto­rých sa hovo­rí málo. Nazý­va­jú sa oste­ob­las­ty. Jon­kers sa roz­ho­dol, že “nasta­ví” podob­né pod­mien­ky aj v prí­pa­de naj­pou­ží­va­nej­šie­ho mate­riá­lu v sta­veb­níc­tve. Ako to dopad­lo? Na zákla­de tej­to inšpi­rá­cie sa mu poda­ri­lo vytvo­riť podob­ný samo­re­ge­ne­rač­ný sys­tém aký fun­gu­je v ľud­skom tele. Pred jeho obja­vom však rečiam o vytvo­re­ní podob­né­ho sys­té­mu nikto neve­ril.

Vynálezca betónu so samorekonštrukčnou schopnosťou- Henrik Jonkers

JEDI­NEČ­NÉ BAK­TÉ­RIE VYLU­ČU­JÚ­CE VÁPE­NEC 

Robust­né, pri­ro­dze­ne sa vysky­tu­jú­ce bak­té­rie Bacil­lus pse­udo­fir­mus ale­bo tiež Spo­ro­sar­ci­na pas­te­urii už exis­tu­jú vo vyso­ko alka­lic­kých jaze­rách v oko­lí sopiek a zdá sa, že sú šité na mie­ru pre túto prá­cu. Sú schop­né “ležať ladom” až 200 rokov. Aj po tom­to neuve­ri­teľ­nom čase nečin­nos­ti sú stá­le schop­né začať potreb­nú opra­vu. Čin­nos­ti sú schop­né krát­ko potom, čo sa v betó­ne obja­via prask­li­ny a dosta­nú sa do sty­ku s vodou.

METÓ­DA ZLEP­ŠÍ ŽIVOT­NOSŤ MOS­TOV A CIEST 

Táto samo­re­kon­štrukč­ná vlast­nosť betó­nu chce poskyt­núť lac­né a udr­ža­teľ­né rie­še­nie dlho­tr­vác­nej výstav­by. Hen­drik Jon­kers svo­jím vyná­le­zom doká­že výraz­ne zlep­šiť život­nosť budov, mos­tov a ciest. Na Slo­ven­sku nenáj­de­te veľa ciest, kto­ré by mali povrch pokry­tý namies­to asfal­tu betó­nom. Mno­hí si pri pred­sta­ve betó­no­vej ces­ty pred­sta­via čes­kú diaľ­ni­cu D1. Jaz­da po nej nie je veľ­mi prí­jem­ná. Sta­veb­ný mate­riál – betón sa pou­ží­va na veľ­mi zaťa­že­né doprav­né plo­chy ako naprí­klad diaľ­ni­ce, pre­vádz­ko­vé plo­chy letísk, pev­né drá­hy želez­níc a na veľ­mi zaťa­že­né prie­my­sel­né plo­chy.

Špecifický kmeň baktérií produkujúci vápenec

NEVÝ­HO­DOU SÚ VYSO­KÉ NÁKLA­DY

Tie­to plo­chy musia vyho­vo­vať nároč­ným požia­dav­kám na život­nosť. Ten­to druh betó­nu by sa dal využiť aj na výstav­bu samot­ných betó­no­vých ciest. Pre­dĺži­la by sa ich život­nosť. Ako to už pri vyná­le­zoch býva, aj táto metó­da má svo­je nega­ti­vum. Tým je vyso­ká cena a s ňou spo­je­ná nevý­hod­ná pozí­cia v prí­pa­de prí­cho­du na trh. Čo sa týka výro­by, ten­to pro­jekt vyža­du­je istú inves­tí­ciu, kto­rá môže odrá­dzať inves­to­rov a záu­jem­cov o výro­bu. 

Podkladový a vrchný betón sa pri stavebnej technológii „exposed-concrete“ ukladá, zhutňuje a vyrovná. Výstavba betónových ciest je obľúbená najmä v Nemecku. Pri výstavbe ciest a mostov je dôležitá najmä životnosť.Betón so samorekonštrukčnou schopnosťou

Ak ťa ten­to vyná­lez zau­jal, urči­te si pozri video pri­bli­žu­jú­ce prín­cí­py fun­go­va­nia betó­nu so samo­re­kon­štrukč­nou schop­nos­ťou! 

zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)