Revo­lučné: Betó­nová cesta so schop­nos­ťou vypĺňať prask­liny!

rufus / 18. júla 2015 / Tech a inovácie

Vyná­lez mik­ro­bi­ológa delft­skej uni­ver­sity Hen­drika Jon­kersa ponúka ino­va­tívny prí­stup k vytvo­re­niu sta­bil­nej­šieho betónu. Nové vlast­nosti betónu sú revo­lučné! Ide o špe­ciálny druh betónu obo­ha­tený bak­té­riami, ktoré vylu­čujú vápe­nec. Týmto spô­so­bom je umož­nené zace­le­nie a vypl­ne­nie prask­lín, ktoré v betóne časom vzni­kajú.

DRUH BETÓNU, KTORÝ SI SÁM VYPĹŇA PRASK­LINY! JE TO MOŽNÉ?

Keď Hen­drik Jon­kers hľa­dal spô­sob ako zlep­šiť silu a život­nosť betónu, naroz­diel od ostat­ných inži­nie­rov, neštu­do­val tech­niky oce­ľo­vých alebo kamen­ných prí­mesí. Vybral si veľmi netra­dičný zdroj inšpi­rá­cie. Aký? Predsa ľud­ské telo. 

ZDROJ INŠPI­RÁ­CIE: ĽUD­SKÉ TELO

Pre­mýš­ľali ste nie­kedy o tom, ako sa kosti v ľud­skom tele dokážu pri­ro­dzene rege­ne­ro­vať pro­stred­níc­tvom mine­ra­li­zá­cie? Je to možné vďaka bun­kám o kto­rých sa hovorí málo. Nazý­vajú sa oste­ob­lasty. Jon­kers sa roz­ho­dol, že “nastaví” podobné pod­mienky aj v prí­pade naj­pou­ží­va­nej­šieho mate­riálu v sta­veb­níc­tve. Ako to dopadlo? Na základe tejto inšpi­rá­cie sa mu poda­rilo vytvo­riť podobný samo­re­ge­ne­račný sys­tém aký fun­guje v ľud­skom tele. Pred jeho obja­vom však rečiam o vytvo­rení podob­ného sys­tému nikto neve­ril.

Vynálezca betónu so samorekonštrukčnou schopnosťou- Henrik Jonkers

JEDI­NEČNÉ BAK­TÉ­RIE VYLU­ČU­JÚCE VÁPE­NEC 

Robustné, pri­ro­dzene sa vysky­tu­júce bak­té­rie Bacil­lus pse­udo­fir­mus alebo tiež Spo­ro­sar­cina pas­te­urii už exis­tujú vo vysoko alka­lic­kých jaze­rách v okolí sopiek a zdá sa, že sú šité na mieru pre túto prácu. Sú schopné “ležať ladom” až 200 rokov. Aj po tomto neuve­ri­teľ­nom čase nečin­nosti sú stále schopné začať potrebnú opravu. Čin­nosti sú schopné krátko potom, čo sa v betóne obja­via prask­liny a dostanú sa do styku s vodou.

METÓDA ZLEPŠÍ ŽIVOT­NOSŤ MOS­TOV A CIEST 

Táto samo­re­kon­štrukčná vlast­nosť betónu chce poskyt­núť lacné a udr­ža­teľné rie­še­nie dlho­tr­vác­nej výstavby. Hen­drik Jon­kers svo­jím vyná­le­zom dokáže výrazne zlep­šiť život­nosť budov, mos­tov a ciest. Na Slo­ven­sku nenáj­dete veľa ciest, ktoré by mali povrch pokrytý namiesto asfaltu betó­nom. Mnohí si pri pred­stave betó­no­vej cesty pred­sta­via českú diaľ­nicu D1. Jazda po nej nie je veľmi prí­jemná. Sta­vebný mate­riál – betón sa pou­žíva na veľmi zaťa­žené dopravné plo­chy ako naprí­klad diaľ­nice, pre­vádz­kové plo­chy letísk, pevné dráhy želez­níc a na veľmi zaťa­žené prie­my­selné plo­chy.

Špecifický kmeň baktérií produkujúci vápenec

NEVÝ­HO­DOU SÚ VYSOKÉ NÁKLADY

Tieto plo­chy musia vyho­vo­vať nároč­ným požia­dav­kám na život­nosť. Tento druh betónu by sa dal využiť aj na výstavbu samot­ných betó­no­vých ciest. Pre­dĺžila by sa ich život­nosť. Ako to už pri vyná­le­zoch býva, aj táto metóda má svoje nega­ti­vum. Tým je vysoká cena a s ňou spo­jená nevý­hodná pozí­cia v prí­pade prí­chodu na trh. Čo sa týka výroby, tento pro­jekt vyža­duje istú inves­tí­ciu, ktorá môže odrá­dzať inves­to­rov a záu­jem­cov o výrobu. 

Podkladový a vrchný betón sa pri stavebnej technológii „exposed-concrete“ ukladá, zhutňuje a vyrovná. Výstavba betónových ciest je obľúbená najmä v Nemecku. Pri výstavbe ciest a mostov je dôležitá najmä životnosť.Betón so samorekonštrukčnou schopnosťou

Ak ťa tento vyná­lez zau­jal, určite si pozri video pri­bli­žu­júce prín­cípy fun­go­va­nia betónu so samo­re­kon­štrukč­nou schop­nos­ťou! 

zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)