Ritu­ály naj­zná­mej­ších pod­ni­ka­te­ľov. Kedy vstá­va­jú a čo robia, aby boli top?

Alexandra Dulaková / 10. mája 2016 / Lifehacking

Čo robia pred­tým, než vôbec začnú s prá­cou? A ako si uľah­ču­jú jej prie­beh? Títo desia­ti pod­ni­ka­te­lia sú kre­a­tív­ne moz­gy a záro­veň ran­né vtá­ča­tá, odu­šev­ne­ní meti­dá­to­ri, milov­ní­ci špor­tu a efek­ti­vi­ty. Zrej­me prá­ve vďa­ka ich neob­vyk­lým návy­kom máme dnes na sve­te Twit­ter, HubS­pot, Squ­are, Y Com­bi­na­tor, či Box. 

Jack Dor­sey, CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ Twit­te­ru

Pred prá­cou síce neč­vi­ri­ká, zato vstá­va skôr než väč­ši­na vtác­tva: o pia­tej. Spá­vať cho­dí oko­lo 11. Hneď po zobu­de­ní pol hodi­nu medi­tu­je, potom cvi­čí v troch sedem­mi­nú­to­vých inter­va­loch a násled­ne sa po povin­nej dáv­ke kofe­ínu vybe­rie do prá­ce. Okrem Twit­te­ru zalo­žil a šéfu­je aj spo­loč­nos­ti Squ­are, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na digi­tál­ne plat­by.

Sam Alt­man, pre­zi­dent Y Com­bi­na­tor

Pre­zi­dent tej­to zná­mej star­tu­po­vej komu­ni­ty sa sna­ží poc­ti­vo pra­co­vať na dôle­ži­tých veciach a nekom­pro­mis­ne rie­šiť tie, kto­ré až taký význam nema­jú, čo si vyža­du­je istú dáv­ku dis­cip­lí­ny. Znie to síce jed­no­du­cho, no asi v tom bude neja­ké to čaro. Hod­no­ta všet­kých firiem, pri kto­rých Y Com­bi­na­tor pri­da­lo ruku k die­lu, sa totiž pohy­bu­je oko­lo 65 milárd. Vše­obec­ne Alt­man fun­gu­je na báze troch dôle­ži­tých a pri­bliž­ne 20 mino­rit­ných úlo­hách den­ne.

sam-altmany-combinator*1200xx5760-3240-0-300

foto: biz­jour­nals

Aman­da Kah­low, CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ­ka 6Sen­se 

Táto rekor­dér­ka, kto­rá sa podie­ľa na fun­go­va­ní stra­te­gic­ko-mar­ke­tin­go­vej spo­loč­nos­ti, si budík nasta­vu­je už na 4:20 (ale spať cho­dí o ôsmej večer). Po pia­tej stih­ne vyven­čiť psa, zabe­hnúť si do prá­ce, absol­vo­vať sau­nu a o ôsmej sedieť za pra­cov­ným sto­lom. Aj keď sa domov nevra­cia skôr ako pred ôsmou, nesťa­žu­je sa. Svo­je dni si naopak vraj uží­va.

6Sense-Niall-David-Photography-8688-e1399403546956

foto: 6po­in­t5sen­se

Dhar­mesh Shah, CTO a zakla­da­teľ HubS­pot-u

Koneč­ne nie­kto, kto to s ran­ným vstá­va­ním neže­nie do extré­mov. Shah pri­zná­va, že to nie­ke­dy pri prog­ra­mo­va­ní potiah­ne aj do tre­tej ráno a násled­ne potre­bu­je aspoň 7 a pol hodín na to, aby sa plno­hod­not­ne zre­ge­ne­ro­val. Stret­nu­tia pred jede­nás­tou teda nehro­zia. Naviac bez han­by po zobu­de­ní rád len tak vyli­hu­je — samoz­rej­me s tým, že počas tej­to doby roz­mýš­ľa nad pro­duk­tív­ny­mi veca­mi, kto­ré mu potom po vsta­tí z poste­le vraj idú jed­no­duch­šie.

dharmesh-shah

foto: busi­ness insi­der

Maria Kon­ni­ko­va, autor­ka The Con­fi­den­ce Game

Autor­ka New York Times best­sel­le­ru, kto­rá je záro­veň psy­cho­lo­gič­kou a žur­na­lis­t­kou, má okrem nápad­né­ho slo­van­ské­ho mena rada aj tak tro­chu bohém­sky štýl živo­ta. (Aspoň v porov­na­ní s kole­ga­mi.) Vstať a odcvi­čiť jogu rada stí­ha pred ôsmou, násled­ne do obe­da pra­cu­je, teda píše. Počas prá­ce nemá zapnu­tý inter­net a hneď po nej chce mať pokoj od obra­zo­viek — aspoň na hodi­nu. Po zvy­šok dňa sa rada venu­je číta­niu — naprí­klad poé­zie, kto­rú má vždy na noč­nom sto­lí­ku — ale­bo deba­tám a stret­nu­tiam so zau­jí­ma­vý­mi ľuď­mi.

Sociál­nym sie­ťam sa naj­rad­šej vyhý­ba, aj keď je to v dneš­nom sve­te čoraz ťaž­šie. Pod­ľa nej sú však len požie­ra­čom času a zabi­ja­kom pro­duk­ti­vi­ty. Nuž, ako pre koho. (Nie­kto ich vie aj poriad­ne zužit­ko­vať či spe­ňa­žiť.)

maria-konnikova-pano2_87945

foto: INC

Joel Gas­co­ig­ne, CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ Buf­fer

Buf­fer sa venu­je mar­ke­tin­gu na sociál­nych sie­ťach a jeho zakla­da­teľ sa zase rád venu­je naj­mä ľuďom. Kaž­dý deň má via­ce­ro 20-minú­to­vých stret­nu­tí s ľuď­mi z tímu a pár pose­de­ní medzi štyr­mi oča­mi, na kto­rých sa ich sna­ží nasme­ro­vať tou správ­nou ces­tou. Vo veľ­kom rie­ši zákaz­níc­ky ser­vis, no venu­je sa aj tech­nic­kej prá­ci na jeho pod­ni­ka­teľ­skom die­ťa­ti. Okrem prá­ce musí viac­krát do týžd­ňa cvi­čiť, ide­ál­ne strie­da posi­lo­va­nie s kon­dič­ný­mi tré­nin­ga­mi.

joelgascoigne-pano_22353

foto: INC

Peter Shank­man, autor a zakla­da­teľ HARO

HARO je vyhľa­dá­vač urče­ný špe­ciál­ne pre žur­na­lis­tov a novi­ná­rov. Spá­ja ich s rele­vant­ný­mi zdroj­mi a prí­beh­mi, kto­ré im pri prá­ci môžu pomôcť. Jeho zakla­da­teľ sa nija­ko neta­jí tým, že trpí ADHD, teda ľudo­vo pove­da­ne hype­rak­ti­vi­tou. Momen­tál­ne dokon­ca pra­cu­je na web­strán­ke, kto­rá má o tej­to poru­che šíriť osve­tu a pre­zen­to­vať ju v pozi­tív­nom svet­le. Kvô­li nej má Tor­ba pres­ne roz­plá­no­va­ný deň a začí­na ho nie­ke­dy aj o 3:30, naj­ne­skôr o štvr­tej. Potom si odbeh­ne neja­ký ten kilo­me­ter, ale­bo jed­no­du­cho zacvi­čí. To je vzhľa­dom na hype­rak­ti­vi­tu nevy­hnut­nos­ťou. Od sied­mej v prá­ci vyba­vu­je mai­ly, píše člán­ky a roku­je, pri­čom to čas­to musí zvlá­dať aj z lie­tad­la. Kvô­li prá­ci roč­ne pre­lie­ta asi 250,000 km.

peter-shankman

foto: bright.stellaservice

Andrew Tor­ba CEO Automateads.com

Chla­pík, kto­ré­ho spo­loč­nosť má pod pal­com digi­tál­ny mar­ke­ting, si svo­je dni rád vopred pre­cíz­ne naplá­nu­je. Vstá­va v prek­va­pu­jú­co nor­mál­nom čase — a to medzi pol sied­mou a sied­mou. Hneď po vsta­tí vyba­ví medzi­ná­rod­né mai­ly od zákaz­ní­kov, dopra­je si kávu a neskôr rie­ši zále­ži­tos­ti z poza­dia spo­loč­nos­ti. Po obe­de nasle­du­je cvi­če­nie a veče­ru si rád pri­pra­vu­je spo­lu s fra­jer­kou. Vrám­ci odre­a­go­va­nia hrá Xbox, číta a pred­tým než o pol­no­ci zaľah­ne si ešte raz skon­tro­lu­je a vyba­ví dôle­ži­té mai­ly.

torba_1446621693_6

foto: about.me

Micah Bal­dwin, pod­ni­ka­teľ na voľ­nej nohe (zalo­žil 8 spo­loč­nos­tí)

Tajom­stvom Bal­dwi­no­vej psy­chic­kej rov­no­vá­hy, kto­rú si vzhľa­dom na máni­odep­re­siu musí udr­žia­vať, je pol­ho­di­na mezi sied­mou a pol ôsmou. Na tie­to dva časy má nasta­ve­né budí­ky a medzi nimi sa venu­je len a len sebe. Nie­ke­dy si ešte podrie­me, ino­ke­dy čosi pre­čí­ta, ale­bo len tak roz­mýš­ľa. Táto kvá­zi medi­tá­cia sa odo­hrá­va cel­kom bez tele­fó­nu, kto­ré­ho sa Micah dot­kne až po raňaj­kách, kŕme­ní zve­rin­ca, cvi­če­ní a spr­che. A aspoň pät­násť minúť den­ne si rezer­vu­je na akti­vi­tu, kto­rá ho robí šťast­ným. Väč­ši­nou sa teda venu­je svoj­mu pso­vi. Tým­to prí­stu­pom sa naučil, že svet sa pri prí­stu­pe “take it easy” nezrú­ti.

1_micah

foto: pack­dog

Aaron Levie, CEO a zakla­da­teľ Box-u

Onli­ne sha­re-ova­nie dát, kto­ré­mu sa spo­loč­nosť venu­je, začí­na u zakla­da­te­ľa hneď po zobu­de­ní, keď si ešte v poste­li pol hodi­nu kon­tro­lu­je mai­ly. V tom­to si pochva­ľu­je iPho­ne 6 Plus. Den­ne si pred­sav­zá asi 50 – 60 rôz­nych malých aj veľ­kých pra­cov­ných úloh, kto­ré potom po dvoj­fá­zo­vú pra­cov­nú dobu spĺňa. Prvá fáza začí­na po dvoch šál­kach kávy ráno a trvá 7 – 8 hodín. Po nej nasle­du­je krát­ky šlo­fík, veče­ra a ďal­ších 4 – 5 hodín prá­ce. Nie­ke­dy, aby efek­tív­ne využil všet­ko čas, rie­ši Levie prá­cu v taxí­ku a ože­lie tak vlast­né auto. A keď už taxík, tak jedi­ne Uber.

Kľú­čo­vé ponau­če­nia:

  • aj keby si mal vstá­vať spo­lu s prvým kohú­tom, musíš ísť spať dosť sko­ro na to, aby si si oddý­chol
  • vnú­tor­ný kľud a rov­no­vá­ha sú alfou a ome­gou: pomá­ha­jú šport, joga, ale­bo medi­tá­cia
  • nech je tvoj sys­tém aký­koľ­vek, dôle­ži­té je, aby si ho vedel dodr­žať a čas efek­tív­ne zužit­ko­vať
  • musíš si vedieť nájsť čas len pre seba, oddých­nuť si a robiť veci, kto­ré ťa naozaj sto­per­cen­tne bavia
  • aj keď by si toho hneď doká­zal veľa, nikdy nie je vhod­né pre­stať s uče­ním, pre­to aj naďa­lej čítaj a obklo­puj sa zau­jí­ma­vý­mi ľuď­mi

3002519-poster-p-1-box-founder-aaron-levie-fears-and-realities-our-chaotic-times

foto: fast com­pa­ny

Zdroj: Pro­duct Hunt, Medium, zdroj titul­nej foto­gra­fie: SF chro­nic­le

Pridať komentár (0)