Ritu­ály naj­zná­mej­ších pod­ni­ka­te­ľov. Kedy vstá­vajú a čo robia, aby boli top?

Alexandra Dulaková / 10. mája 2016 / Tools a produktivita

Čo robia pred­tým, než vôbec začnú s prá­cou? A ako si uľah­čujú jej prie­beh? Títo desiati pod­ni­ka­te­lia sú kre­a­tívne mozgy a záro­veň ranné vtá­čatá, odu­šev­není meti­dá­tori, milov­níci športu a efek­ti­vity. Zrejme práve vďaka ich neob­vyk­lým návy­kom máme dnes na svete Twit­ter, HubS­pot, Squ­are, Y Com­bi­na­tor, či Box. 

Jack Dor­sey, CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ Twit­teru

Pred prá­cou síce neč­vi­riká, zato vstáva skôr než väč­šina vtác­tva: o pia­tej. Spá­vať chodí okolo 11. Hneď po zobu­dení pol hodinu medi­tuje, potom cvičí v troch sedem­mi­nú­to­vých inter­va­loch a následne sa po povin­nej dávke kofe­ínu vybe­rie do práce. Okrem Twit­teru zalo­žil a šéfuje aj spo­loč­nosti Squ­are, ktorá sa špe­cia­li­zuje na digi­tálne platby.

Sam Alt­man, pre­zi­dent Y Com­bi­na­tor

Pre­zi­dent tejto zná­mej star­tu­po­vej komu­nity sa snaží poc­tivo pra­co­vať na dôle­ži­tých veciach a nekom­pro­misne rie­šiť tie, ktoré až taký význam nemajú, čo si vyža­duje istú dávku dis­cip­líny. Znie to síce jed­no­du­cho, no asi v tom bude nejaké to čaro. Hod­nota všet­kých firiem, pri kto­rých Y Com­bi­na­tor pri­dalo ruku k dielu, sa totiž pohy­buje okolo 65 milárd. Vše­obecne Alt­man fun­guje na báze troch dôle­ži­tých a pri­bližne 20 mino­rit­ných úlo­hách denne.

sam-altmany-combinator*1200xx5760-3240-0-300

foto: biz­jour­nals

Amanda Kah­low, CEO a spo­lu­za­kla­da­teľka 6Sense 

Táto rekor­dérka, ktorá sa podieľa na fun­go­vaní stra­te­gicko-mar­ke­tin­go­vej spo­loč­nosti, si budík nasta­vuje už na 4:20 (ale spať chodí o ôsmej večer). Po pia­tej stihne vyven­čiť psa, zabe­hnúť si do práce, absol­vo­vať saunu a o ôsmej sedieť za pra­cov­ným sto­lom. Aj keď sa domov nevra­cia skôr ako pred ôsmou, nesťa­žuje sa. Svoje dni si naopak vraj užíva.

6Sense-Niall-David-Photography-8688-e1399403546956

foto: 6po­in­t5sense

Dhar­mesh Shah, CTO a zakla­da­teľ HubS­pot-u

Konečne nie­kto, kto to s ran­ným vstá­va­ním neže­nie do extré­mov. Shah pri­znáva, že to nie­kedy pri prog­ra­mo­vaní potiahne aj do tre­tej ráno a následne potre­buje aspoň 7 a pol hodín na to, aby sa plno­hod­notne zre­ge­ne­ro­val. Stret­nu­tia pred jede­nás­tou teda nehro­zia. Naviac bez hanby po zobu­dení rád len tak vyli­huje — samoz­rejme s tým, že počas tejto doby roz­mýšľa nad pro­duk­tív­nymi vecami, ktoré mu potom po vstatí z postele vraj idú jed­no­duch­šie.

dharmesh-shah

foto: busi­ness insi­der

Maria Kon­ni­kova, autorka The Con­fi­dence Game

Autorka New York Times best­sel­leru, ktorá je záro­veň psy­cho­lo­gič­kou a žur­na­lis­t­kou, má okrem nápad­ného slo­van­ského mena rada aj tak tro­chu bohém­sky štýl života. (Aspoň v porov­naní s kole­gami.) Vstať a odcvi­čiť jogu rada stíha pred ôsmou, následne do obeda pra­cuje, teda píše. Počas práce nemá zapnutý inter­net a hneď po nej chce mať pokoj od obra­zo­viek — aspoň na hodinu. Po zvy­šok dňa sa rada venuje číta­niu — naprí­klad poé­zie, ktorú má vždy na noč­nom sto­líku — alebo deba­tám a stret­nu­tiam so zau­jí­ma­vými ľuďmi.

Sociál­nym sie­ťam sa naj­rad­šej vyhýba, aj keď je to v dneš­nom svete čoraz ťaž­šie. Podľa nej sú však len požie­ra­čom času a zabi­ja­kom pro­duk­ti­vity. Nuž, ako pre koho. (Nie­kto ich vie aj poriadne zužit­ko­vať či spe­ňa­žiť.)

maria-konnikova-pano2_87945

foto: INC

Joel Gas­co­igne, CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ Buf­fer

Buf­fer sa venuje mar­ke­tingu na sociál­nych sie­ťach a jeho zakla­da­teľ sa zase rád venuje najmä ľuďom. Každý deň má via­cero 20-minú­to­vých stret­nutí s ľuďmi z tímu a pár pose­dení medzi štyrmi očami, na kto­rých sa ich snaží nasme­ro­vať tou správ­nou ces­tou. Vo veľ­kom rieši zákaz­nícky ser­vis, no venuje sa aj tech­nic­kej práci na jeho pod­ni­ka­teľ­skom die­ťati. Okrem práce musí viac­krát do týždňa cvi­čiť, ide­álne strieda posi­lo­va­nie s kon­dič­nými tré­nin­gami.

joelgascoigne-pano_22353

foto: INC

Peter Shank­man, autor a zakla­da­teľ HARO

HARO je vyhľa­dá­vač určený špe­ciálne pre žur­na­lis­tov a novi­ná­rov. Spája ich s rele­vant­nými zdrojmi a prí­behmi, ktoré im pri práci môžu pomôcť. Jeho zakla­da­teľ sa nijako netají tým, že trpí ADHD, teda ľudovo pove­dane hype­rak­ti­vi­tou. Momen­tálne dokonca pra­cuje na web­stránke, ktorá má o tejto poru­che šíriť osvetu a pre­zen­to­vať ju v pozi­tív­nom svetle. Kvôli nej má Torba presne roz­plá­no­vaný deň a začína ho nie­kedy aj o 3:30, naj­ne­skôr o štvr­tej. Potom si odbehne nejaký ten kilo­me­ter, alebo jed­no­du­cho zacvičí. To je vzhľa­dom na hype­rak­ti­vitu nevy­hnut­nos­ťou. Od sied­mej v práci vyba­vuje maily, píše články a rokuje, pri­čom to často musí zvlá­dať aj z lie­tadla. Kvôli práci ročne pre­lieta asi 250,000 km.

peter-shankman

foto: bright.stellaservice

Andrew Torba CEO Automateads.com

Chla­pík, kto­rého spo­loč­nosť má pod pal­com digi­tálny mar­ke­ting, si svoje dni rád vopred pre­cízne naplá­nuje. Vstáva v prek­va­pu­júco nor­mál­nom čase — a to medzi pol sied­mou a sied­mou. Hneď po vstatí vybaví medzi­ná­rodné maily od zákaz­ní­kov, dopraje si kávu a neskôr rieši zále­ži­tosti z poza­dia spo­loč­nosti. Po obede nasle­duje cvi­če­nie a večeru si rád pri­pra­vuje spolu s fra­jer­kou. Vrámci odre­a­go­va­nia hrá Xbox, číta a pred­tým než o pol­noci zaľahne si ešte raz skon­tro­luje a vybaví dôle­žité maily.

torba_1446621693_6

foto: about.me

Micah Bal­dwin, pod­ni­ka­teľ na voľ­nej nohe (zalo­žil 8 spo­loč­ností)

Tajom­stvom Bal­dwi­no­vej psy­chic­kej rov­no­váhy, ktorú si vzhľa­dom na máni­odep­re­siu musí udr­žia­vať, je pol­ho­dina mezi sied­mou a pol ôsmou. Na tieto dva časy má nasta­vené budíky a medzi nimi sa venuje len a len sebe. Nie­kedy si ešte podrieme, ino­kedy čosi pre­číta, alebo len tak roz­mýšľa. Táto kvázi medi­tá­cia sa odo­hráva cel­kom bez tele­fónu, kto­rého sa Micah dot­kne až po raňaj­kách, kŕmení zve­rinca, cvi­čení a spr­che. A aspoň pät­násť minúť denne si rezer­vuje na akti­vitu, ktorá ho robí šťast­ným. Väč­ši­nou sa teda venuje svojmu psovi. Týmto prí­stu­pom sa naučil, že svet sa pri prí­stupe “take it easy” nezrúti.

1_micah

foto: pack­dog

Aaron Levie, CEO a zakla­da­teľ Box-u

Online share-ova­nie dát, kto­rému sa spo­loč­nosť venuje, začína u zakla­da­teľa hneď po zobu­dení, keď si ešte v posteli pol hodinu kon­tro­luje maily. V tomto si pochva­ľuje iPhone 6 Plus. Denne si pred­savzá asi 50 – 60 rôz­nych malých aj veľ­kých pra­cov­ných úloh, ktoré potom po dvoj­fá­zovú pra­covnú dobu spĺňa. Prvá fáza začína po dvoch šál­kach kávy ráno a trvá 7 – 8 hodín. Po nej nasle­duje krátky šlo­fík, večera a ďal­ších 4 – 5 hodín práce. Nie­kedy, aby efek­tívne využil všetko čas, rieši Levie prácu v taxíku a ože­lie tak vlastné auto. A keď už taxík, tak jedine Uber.

Kľú­čové ponau­če­nia:

  • aj keby si mal vstá­vať spolu s prvým kohú­tom, musíš ísť spať dosť skoro na to, aby si si oddý­chol
  • vnú­torný kľud a rov­no­váha sú alfou a ome­gou: pomá­hajú šport, joga, alebo medi­tá­cia
  • nech je tvoj sys­tém aký­koľ­vek, dôle­žité je, aby si ho vedel dodr­žať a čas efek­tívne zužit­ko­vať
  • musíš si vedieť nájsť čas len pre seba, oddých­nuť si a robiť veci, ktoré ťa naozaj sto­per­cen­tne bavia
  • aj keď by si toho hneď doká­zal veľa, nikdy nie je vhodné pre­stať s uče­ním, preto aj naďa­lej čítaj a obklo­puj sa zau­jí­ma­vými ľuďmi

3002519-poster-p-1-box-founder-aaron-levie-fears-and-realities-our-chaotic-times

foto: fast com­pany

Zdroj: Pro­duct Hunt, Medium, zdroj titul­nej foto­gra­fie: SF chro­nicle

Pridať komentár (0)