Róbert Kali­ňák tvrdí, že Estón­sko je zlý prí­klad: Naša infor­ma­ti­zá­cia je na vyso­kej úrovni!

Martin Bohunický / 30. januára 2016 / Zo Slovenska

Súkromné spo­loč­nosti pri­pra­vili v Estón­sku infor­ma­ti­začný sys­tém za 60 mili­ó­nov eur, ktorý má teraz za vzor celá Európa. Len nie Slo­ven­sko.

Ini­cia­tíva Slovensko.digital tvrdí, že na infor­ma­ti­zá­ciu na Slo­ven­sku bolo vyčle­ne­ných už šia­le­ných 900 mili­ó­nov eur a málo­komu sa zdá, že by sa veci výraz­nej­šie posu­nuli dopredu. Napriek tomu Minis­ter vnútra Róbert Kali­ňák tvrdí, že kri­tika je neo­práv­nená, sys­tém je na vyso­kej úrovni a keby postu­po­val tak, ako sa postu­puje v Estón­sku, bol by “nie­koľ­ko­krát odvo­laný.” Podľa neho je infor­ma­ti­zá­cia na Slo­ven­sku na vyso­kej úrovni a 95% vecí sa už dá vyrie­šiť online. Všetky kon­tro­verzné výroky zazneli v roz­hla­so­vej relá­cií “Z prvej ruky”.

Minis­ter vnútra, ktorý je záro­veň pod­pred­se­dom vlády tiež roz­ví­ril hla­dinu výro­kom, že “ľudia upred­nost­ňujú osobnú náv­števu úra­dov s mož­nos­ťou pora­diť sa.”

To mno­hých ľudí naštvalo hlavne z dôvodu, že cie­ľom celého pro­cesu, ktorý stál Slo­ven­sko tak­mer miliardu eur, je práve riadne infor­mo­vať a mini­ma­li­zo­vať potrebu náv­števy úra­dov. 

Zme­niť hos­po­dá­re­nie s ďal­šími dostup­nými pros­tried­kami sa v súčas­nosti snaží pla­forma Slovensko.digital. Ako vzor máme práve Kali­ňá­kom spo­me­nuté Estón­sko, kto­rého e-govern­ment je vše­obecne pova­žo­vaný za naj­vys­pe­lejší na svete. Vďaka jed­nému pre­ukazu môžeš v tejto kra­jine voliť, zalo­žiť firmu, či podať daňové pri­zna­nie — všetko bez čaka­nia a za pár minút online.

Podľa jed­no­du­chého vysvet­le­nia stavu roz­počtu na infor­ma­ti­zá­ciu to na Slo­ven­sku nie je zrovna ružové:

"Toto je informatizácia" - slovensko.digital

zdroj obrázku: slovensko.digital

Pridať komentár (0)