Róbert Kali­ňák tvr­dí, že Estón­sko je zlý prí­klad: Naša infor­ma­ti­zá­cia je na vyso­kej úrov­ni!

Martin Bohunický / 30. januára 2016 / Zo Slovenska

Súkrom­né spo­loč­nos­ti pri­pra­vi­li v Estón­sku infor­ma­ti­zač­ný sys­tém za 60 mili­ó­nov eur, kto­rý má teraz za vzor celá Euró­pa. Len nie Slo­ven­sko.

Ini­cia­tí­va Slovensko.digital tvr­dí, že na infor­ma­ti­zá­ciu na Slo­ven­sku bolo vyčle­ne­ných už šia­le­ných 900 mili­ó­nov eur a málo­ko­mu sa zdá, že by sa veci výraz­nej­šie posu­nu­li dopre­du. Napriek tomu Minis­ter vnút­ra Róbert Kali­ňák tvr­dí, že kri­ti­ka je neo­práv­ne­ná, sys­tém je na vyso­kej úrov­ni a keby postu­po­val tak, ako sa postu­pu­je v Estón­sku, bol by “nie­koľ­ko­krát odvo­la­ný.” Pod­ľa neho je infor­ma­ti­zá­cia na Slo­ven­sku na vyso­kej úrov­ni a 95% vecí sa už dá vyrie­šiť onli­ne. Všet­ky kon­tro­verz­né výro­ky zazne­li v roz­hla­so­vej relá­cií “Z prvej ruky”.

Minis­ter vnút­ra, kto­rý je záro­veň pod­pred­se­dom vlá­dy tiež roz­ví­ril hla­di­nu výro­kom, že “ľudia upred­nost­ňu­jú osob­nú náv­šte­vu úra­dov s mož­nos­ťou pora­diť sa.”

To mno­hých ľudí naštva­lo hlav­ne z dôvo­du, že cie­ľom celé­ho pro­ce­su, kto­rý stál Slo­ven­sko tak­mer miliar­du eur, je prá­ve riad­ne infor­mo­vať a mini­ma­li­zo­vať potre­bu náv­šte­vy úra­dov. 

Zme­niť hos­po­dá­re­nie s ďal­ší­mi dostup­ný­mi pros­tried­ka­mi sa v súčas­nos­ti sna­ží pla­for­ma Slovensko.digital. Ako vzor máme prá­ve Kali­ňá­kom spo­me­nu­té Estón­sko, kto­ré­ho e-govern­ment je vše­obec­ne pova­žo­va­ný za naj­vys­pe­lej­ší na sve­te. Vďa­ka jed­né­mu pre­uka­zu môžeš v tej­to kra­ji­ne voliť, zalo­žiť fir­mu, či podať daňo­vé pri­zna­nie — všet­ko bez čaka­nia a za pár minút onli­ne.

Pod­ľa jed­no­du­ché­ho vysvet­le­nia sta­vu roz­poč­tu na infor­ma­ti­zá­ciu to na Slo­ven­sku nie je zrov­na ružo­vé:

"Toto je informatizácia" - slovensko.digital

zdroj obráz­ku: slovensko.digital

Pridať komentár (0)