Ross Kings­land: Ako robiť rake­tové pre­daje a zabez­pe­čiť rýchly rast firmy?

Michal Harvan / 23. mája 2016 / Zo Slovenska

Vedel si, že film Blair Witch z roku 1999 je dopo­siaľ naj­zis­ko­vej­ším fil­mom v his­tó­rii kine­ma­to­gra­fie? Tento film mal roz­po­čet len 22.500 dolá­rov a zaro­bil neuve­ri­teľ­ných 248 600 000 dolá­rov, čo je návrat­nosť 1,104,788.89%.

Aj keď si môžeš mys­lieť, že je to náhoda alebo šťas­tie, promo a mar­ke­ting celého filmu je doslova geniálny! Ako môžeš zopa­ko­vať podobný prí­beh? Je zopár prin­cí­pov a zásad, ktoré vieš veľmi rýchlo pou­žiť a okam­žite odskú­šať. Ross Kings­land, odbor­ník na komu­ni­kačnú stra­té­giu, ktorý robil kon­zul­tanta pre spo­loč­nosti ako naprí­klad Lam­borg­hini alebo Vir­gin ti povie, ako na to, už 27. Mája na kon­fe­ren­cii Mob­Con v Bra­ti­slave!

ross

Ross verí, že roz­diel medzi tými, čo uspejú a tými, čo sa im to nepo­darí, je v ich zruč­nosti ako dokážu inšpi­ro­vať ostat­ných k činom. Inšpi­rá­cia je hlavný nástroj, ktorý využí­vajú najús­peš­nej­šie orga­ni­zá­cie a jed­not­livci s veľ­kou mie­rou stra­té­gie. Je to veda a pro­ces, ktorý je ľahký ako vypí­nač na svetlo, naj­ťaž­šie je ho ale nájsť.maxresdefault-2

Ross je co-foun­der a Mana­ging Par­tner v spo­loč­nosti Gravy. Jeho zame­ra­nie vo svete tech­no­ló­gií bolo vždy na rast (gro­wth). Ako “ras­tový hac­ker” (gro­wth hac­ker) je Ross v pred­sta­ven­stve nie­koľ­kých medzi­ná­rod­ných tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností. Spo­loč­nos­tiam posky­tuje pora­den­stvo v stra­té­gií rastu pre zrých­le­nie ich výsled­kov. Je tiež medzi­ná­rodný spí­ker na high-pro­file kon­fe­ren­ciách a kor­po­rát­nych even­toch.

Teraz máš jedi­nečnú prí­le­ži­tosť vypo­čuť si pred­nášku tejto kapa­city na Slo­ven­sku a to už 27. mája na kon­fe­ren­cii Mob­Con! Regis­truj sa na www.mobcon.sk pokiaľ sa ešte dá.

untitled-1-89

zdroj všet­kých fotiek: mobcon.sk

Pridať komentár (0)