Robot, ktorý dokáže 3D tla­če­ním vytvo­riť oce­ľový most

Michal Sorkovský / 15. jún 2015 / Tools a produktivita

V Holand­sku vzni­kol nápad na robota, ktorý by sa mohol stať revo­luč­ným. Prečo? Ak všetko vyjde podľa plánu, tak bude tento robot schopný vytla­čiť naprí­klad mest­skú infra­štruk­túru a to bez akej­koľ­vek ľud­skej pomoci. 

V roku 2017 umiestni holand­ský vyná­lezca Joris Laar­man robota na breh jed­ného kanála v Amster­dame. Hneď potom stlačí tla­čidlo „on“ a pokojne odíde. No a keď sa o dva mesiace vráti, bude mať Holand­sko nový most. A to nie hoci­jaký, keďže pôjde o uni­kátny, 3D vytla­čený most v oce­ľo­vom oblúku ponad vodu. Pôjde o most, ktorý bude rov­nako pevný ako aký­koľ­vek iný most, čo zna­mená, že sa bude dať nor­málne pou­ží­vať a ľudia budú po ňom môcť cho­diť pokojne aj celé desať­ro­čia.

Vyš­šie ste si pre­čí­tali pri­bližný plán celého pro­jektu. Aby si mohol Laar­man svoj sen začať plniť, musel vytvo­riť novú výskumnú a vývo­jár­sku spo­loč­nosť s náz­vom MX3D, ktorá sa špe­cia­li­zuje na vývoj šesť­o­so­vých robo­tov, ktorý môžu 3D tla­čiť kov. Takáto tech­no­ló­gia by mala umož­niť vytvo­riť veľkú škálu objek­tov ako aj celú infra­štruk­túru, čo by samoz­rejme výrazne ovplyv­nilo celý sta­vený prie­my­sel a pri­nieslo mnoho nových mož­ností. Laar­man nepra­cuje na pro­jekte sám, obrá­til sa totiž na archi­tek­to­nickú spo­loč­nosť Auto­desk, ktorá bude celému pro­jektu pomá­hať. 

Tento pro­jekt už pre­uká­zal svoju funkč­nosť. Vo feb­ru­ári 2014 Laar­man uká­zala schop­nosť MX3D sys­tému vytvo­riť gra­vi­tá­cií sa vzpie­ra­júce kovové plas­tiky vo vzdu­chu. Samoz­rejme je ale roz­diel 3D tla­čiť most na otvo­re­nom prie­s­trans­tve a tvo­riť takýmto spô­so­bom pred­mety v labo­ra­tó­riu. Laar­man ale verí, že skon­štru­ova­nie mostu doko­nale pre­ukáže schop­nosti jeho tech­no­ló­gie.

Dokon­čený most bude viac ako sedem met­rov dlhý a sprí­stup­není pre chod­cov v Arm­ster­dame. Most bude mať tiež veľmi zau­jí­mavú sple­titú kon­štruk­ciu, ktorá bude pri­po­mí­nať ručnú prácu viac, ako väč­šina iných mos­tov. No a to preto, lebo 3D tla­če­nie umož­ňuje ovlá­dať detaily, tak ako to bežná prie­my­selná výroba nedo­káže, zna­mená, že dizajn také­hoto mosta bude môcť byť oveľa ozdob­nejší. MX3D bude na roz­diel od iných 3D tla­čiarní pou­ží­vať špe­ciálnu oceľ, ktorú vytvo­rila Delft­ská tech­nická uni­ver­zita. Táto oceľ je rov­nako pevná ako bežná oceľ, aku­rát je vhodná pre 3D tla­čia­reň, čo zna­mená, že most, ktorý ňou bude vytvo­rení bude rov­nako pevný, ako hocik­torý iný.

Samoz­rejme ale môžu pri 3D tla­čení nastať prob­lémy. Keď totiž tla­čia­reň neplá­no­va­nou náho­dou neumiestni správne jednu dávku prí­sady na tla­če­nie, nebude vedieť svoju chybu napra­viť a ďal­šia dávka prí­sady pôjde tiež mimo. Výsle­dok takejto chyby by bol zrejme komický, čo by v prí­pade mostu zna­me­nalo, že by sa nedal nor­málne pou­ží­vať. Cie­ľom MX3D bude tiež fix­núť podobné chyby či prob­lémy, ktoré násled­kom vply­vov oko­lia nepo­chybne nastanú. Hoci ide o veľkú výzvu, vývo­jári hovo­ria, že stojí za to sa pus­tiť do jej plne­nia, keďže prí­padný úspech by mohol kom­pletne zme­niť budúc­nosť v sta­veb­níc­tve.

zdroj: fastcodesign.com 

Pridať komentár (0)