Roc­ket Inter­net: Star­tupy tro­chu inak

Luky Gašparík / 2. apríl 2014 / Tools a produktivita

Načo cho­diť do akce­le­rá­tora? Prečo nedať rad­šej pár ambi­ci­óz­nym mla­dí­kom peniaze, potrebnú pod­poru, tech­no­ló­giu a nechať ich robiť už v minu­losti ove­rený biz­nis? Presne toto je model, ktorý sle­dujú bra­tia Marc, Ale­xan­der a Oli­ver Samwe­rovi z Ber­lína.

Nie­kto založí za život jeden star­tup, iný možno nie­koľko. Páni z nemec­kého Roc­ket Inter­net to však zobrali z úplne iného rožku. Ich pod­ni­ka­nie je totiž zalo­žené práve na pre­be­raní úšpeš­ných nápa­dov a ich šírení po svete. Možno ste ešte nepo­čuli o samot­nom Roc­ket Inter­nete, zato o spo­loč­nos­tiach, ktoré zalo­žili už asi áno. Pojmy ako MyVi­deo, eDar­ling, Food­panda, Zalando vám určite niečo napo­ve­dia.

rocket internet

Táto nemecká spo­loč­nosť našla totiž recept na úspešné pod­ni­ka­nie. To, čo robia sa, nazýva online inku­bá­to­rom. Celý model je posta­vený na vyhľa­dá­vaní úspeš­ných online biz­ni­sov po svete a klo­no­vaní týchto nápa­dov na iné trhy. Bez pochyby patrí ber­lín­sky Roc­ket Inter­net v tomto smere medzi abso­lútne európ­ske špičky.

Kon­com roka zís­kali “roc­ke­ťáci” vyše 400 mil. dolá­rov od rôz­nych ven­ture fon­dov a inves­tič­ných spo­loč­ností ako J.P. Mor­gan, Kin­ne­vik alebo rus­kého miliar­dára Leonarda Bla­vat­nika. Spolu naz­bie­rali už viac ako miliardu eur na finan­co­va­nie svo­jich akti­vít. Vyzerá to tak, že sa im tieto peniaze naozaj hodia, keďže majú aktu­álne roz­be­hnu­tých viac ako 75 pro­jek­tov vo vyše 50 kra­ji­nách sveta. S roč­ným obra­tom vyš­ším ako 3 miliardy dolá­rov si môžu dovo­liť zamest­ná­vať aj svo­jich 25 000 zamest­nan­cov po celom svete.

Roc­ket Inter­net su maj­strami v ana­ly­zo­vaní výko­nosti pro­jektu a majú KPI tak­mer na všetko. Nemajú prob­lém nabrať ani odbor­ní­kov z naj­zná­mej­ších kon­zul­tač­ných spo­loč­ností ako McKin­sey alebo Bos­ton Con­sul­ting Group, dať im slušné platy a podiel na pro­jek­toch. Občas sa im podarí naozaj lišiacky kúsok, ako to bolo s pro­jek­tom City­Deal, ktorý v pod­state posta­vili na prí­klade ame­ric­kého Grou­ponu. Ten ho pred pár mesiacmi odkú­pil od Roc­ket Inter­netu za 120 mil. USD.

Ber­lín­ča­nia sú dosť často kri­ti­zo­vaní za pla­giá­tor­stvo, čo je sčasti aj pravda. S týmto názo­rom sa, bohu­žiaľ, sto­tož­nila aj značná časť manaž­mentu. Preto došlo v roku 2011 aj k veľ­kému odchodu časti štruk­túry.

Zákaz­níci sú si v mno­hých ohľa­doch veľmi podobní., nezá­visle od toho, kde sa nachá­dzajú. Našim cie­ľom je fun­gu­júce pro­jekty úspešne imple­men­to­vať na ďal­šie trhy. Pri­tom sa špe­cia­li­zu­jeme na exe­kú­ciu.”

Úspech Roc­ket Inter­netu závisi pre­važne od Oli­vera Samwera, ktorý je záro­veň aj CEO spo­loč­nosti. Jeho bývali spo­lu­žiaci ho ozna­čili ako “Eine abso­lute Mas­chine”. Lieta po celom svete, vyhľa­dáva nové a zau­jí­mave pro­jekty a neváha zavo­lať svo­jim kole­gom v aký­koľ­vek čas — vo dne v noci. Jed­no­du­cho motor, aký by potre­bo­vala každá firma.

Zdroj: rocketinternet.com, wikipedia.com, economist.com

Pridať komentár (0)