Roojoom zís­kal cash už po pár mesia­coch

Šandi / 6. marec 2014 / Tools a produktivita

Roojoom je pomerne nový star­tup, ktorý pomáha uží­va­te­ľom v tvorbe online pre­zen­tá­cií. Nie je tomu ani pár mesia­cov, čo cha­lani z Roojoom absol­vo­vali pobyt v akce­le­rá­tore Mic­ro­soft Ven­tu­res a už sa im poda­ril famózny úlo­vok v podobe seed finan­co­va­nia od 2B Angels.

O čom Roojoom vôbec je?

Umož­ňuje svo­jím uží­va­te­ľom vytvá­rať živé, dyna­mické pre­zen­tá­cie za menej ako 5 minút. To všetko pro­stred­níc­tvom ori­gi­nál­neho kon­tentu čer­pa­ného naprieč webom. Obchody môžu Roojoom využí­vať na edu­ká­ciu svo­jich zákaz­ní­kov jed­no­du­chými pre­zen­tá­ciami. Zdá sa, že ich plat­forma sku­točne fun­guje, keďže doká­zali zvý­šiť cie­lené kon­ver­zie až o 500%. Od novem­bra sa im poda­rilo zvý­šiť počet zákaz­ní­kov troj­ná­sobne a doká­zali ulo­viť takých hrá­čov, ako sú Mic­ro­soft Ven­tu­res, Cla­ri­zen a eToro.

Ronen Smo­oha, ktorý bol vyso­ko­po­sta­ve­ným mana­žé­rom v Mic­ro­softe a v súčas­nosti zastáva pozí­ciu par­tnera v 2B Angels, je pre tento star­tup maxi­málne zanie­tený. Dôve­ruje mu natoľko, že sa sám podieľa na sme­ro­vaní spo­loč­nosti.

Je množ­stvo inves­tič­ných kri­té­rií, podľa kto­rých sa v 2B Angels roz­ho­du­jeme, no to naj­pod­stat­nej­šie je skvelý tím. Po šty­roch mesia­coch inten­zív­nej práce s ľudmi z Roojoom verím, že je to ten správny tím s úžas­nou víziou a ešte lep­šími exe­kuč­nými schop­nos­ťami”, hovorí Smooh. 

Roojoom vzni­kol v marci roku 2013 spo­je­ním zakla­da­te­ľov Yuval She­mesh (CEO), Rami Ricanti (CPO) a Or Mei­rov (CTO). Spo­loč­nosť má v súčas­nosti 7 zamest­nan­cov a zís­kané finan­co­va­nie plá­nuje využiť na zlep­še­nie a vývoj nových pro­duk­tov. Je načase, aby sa Roojoom pred­vie­dol v plnej sile a uľah­čil tak život mno­hým obchod­ní­kom.

Zdroj: calcalist.com

Pridať komentár (0)