Royal Tree — klub, v kto­rom sa oplatí byť!

Luky Gašparík Sr. / 19. decembra 2014 / Tools a produktivita

Nie každá služba dodrží to čo naozaj sľu­buje. Royal Tree je svetlá výnimka. O čo presne ide? Na to som sa spý­tal spo­lu­za­kla­da­teľky Táni Homo­lo­vej.

Ahoj Táňa, Royal Tree ako brand som si vši­mol už dáv­nej­šie. Vieš nám ju v skratke pred­sta­viť?

Royal tree je sprie­vodca naj­lep­šími služ­bami a pro­duk­tami, ktoré nám Bra­ti­slava ponúka. Infor­muje o novin­kách a akti­vi­tách, ktoré repre­zen­tujú výni­moč­nosť našich par­tne­rov. Záro­veň ich pred­sta­vuje zahra­nič­ným turis­tom ako Bra­ti­slava guide.

Ako ste prišli na túto myš­lienku? Hlavne v čase keď je kon­ku­ren­cia v tomto seg­mente dosť hustá?

Sme v období, keď zákaz­ní­kom začína opäť zále­žať pre­dov­šet­kým na kva­lite. Ja a moji kole­go­via kva­litu vieme oce­niť a sami sa ju sna­žíme dosiah­nuť v našich spo­loč­nos­tiach. Pove­dali sme si, že by bolo fajn, keby sa výni­močné služby a pro­dukty navzá­jom spá­jali a boli tak ešte úspeš­nej­šie.

Čiže myš­lienka je poskyt­núť “luxusnú” mapu pod­ni­kov a slu­žieb pre zámož­nej­ších zákaz­ní­kov? Čo im teda ponú­kate?

Nie :). Nech­ceme aby Royal Tree repre­zen­to­valo niečo luxusné, pre nie­koho boha­tého. Cie­ľom je pri­blí­žiť ľuďom to čo je kva­litné a stojí zato to adek­vátne oce­niť. To, že kva­lita má svoju cenu je pri­ro­dzené. Našou hlav­nou úlo­hou je slú­žiť ako sprie­vodca pre turis­tov, ako aj domá­cich, infor­mo­vať o služ­bách, pro­duk­toch a podu­ja­tiach a pro­pa­go­vať tak našich par­tne­rov, kto­rých si dôkladne vybe­ráme. Pri­da­nou hod­no­tou pre čle­nov Royal Tree Club sú výhody a bene­fity posky­to­vané jed­not­li­vými par­tnermi, kto­rými vyjad­rujú vďaku za ich ver­nosť a vytvá­rame tak svoju „rodinu“ spo­koj­ných zákaz­ní­kov.

Keď som si poze­ral vašu stránku, videl som tam iba spo­loč­nosti a pod­niky z Bra­ti­slavy. Pôso­bíte len tu? Či má to nejaký iný špe­ciálny dôvod?

Začali sme Bra­ti­sla­vou pre­tože nám je najb­liž­šia. Stre­tá­vame sa však s kva­lit­nými spo­loč­nos­ťami aj mimo Bra­ti­slavy a je iba otáz­kou času kedy ich oslo­víme. Slo­ven­sko je krásne a je tu veľa šikov­ných a poc­ti­vých ľudí. Radi by sme ich v budúc­nosti zara­dili do nášho port­fó­lia.

Ako sa ku vašej službe sta­vajú maji­te­lia pod­ni­kov? Viem si pred­sta­viť, že nie je úplne ľahké ich o tomto pre­sved­čiť. Čo majú oni z vašej spo­lu­práce?

Našou výho­dou je práve výber par­tne­rov, ktorí nám otvá­rajú „ďal­šie dvere“ v roko­va­niach o spo­lu­práci. My ponú­kame účasť na per­pe­tum mobile v udr­žaní si svo­jej kli­en­tely a prí­nos novej kli­en­tely, ktorá je na rov­na­kej vlno­vej dĺžke. Veríme v syner­giu na ceste za vytvo­re­ním kva­lit­ného pro­duktu, ktorý v našom poní­maní pred­sta­vuje oso­bitný prí­stup v kaž­do­den­nom napĺňaní našich potrieb.

Koľko máte teraz pre­vá­dzok? Pred­po­kla­dám, že chcete iba TOP kva­litu…

Momen­tálne máme 26 par­tne­rov, ktorí pat­ria k tým naj­lep­ším vo svo­jej oblasti a stále na sebe pra­cujú. 

Viete zabez­pe­čiť, aby ľudia naozaj tieto služby využí­vali? Lebo práve na tomto väč­šina podob­ných pro­jek­tov zly­hala?

Repre­zen­tu­jeme úspeš­ných par­tne­rov, posky­tu­jeme našim kli­en­tom infor­má­cie a výhody, ktoré oce­nia v osob­nom aj v pra­cov­nom živote, veríme v túto myš­lienku a pôj­deme si za tým. Úspech pro­jektu ukáže asi len čas.

Pove­dzme, že sa mi vaša služba páči, čo mám ďalej uro­biť, aby som ju mohol využí­vať? Ako máte nasta­vený cen­ník?

Stačí sa nalo­go­vať na našu web stránku www.royaltree.sk :). V prí­pade, že sa chceš stať čle­nom Royal Tree Club a využí­vať výhody, ktoré je možné si pozrieť v časti „Naši par­tneri“ je potrebné vypl­niť jed­no­du­chý regis­tračný for­mu­lár. Ročné člen­stvo môžete zís­kať za 100 eur.

Čakal som, že povieš vyš­šiu cenu, cel­kom som pri­jemné prek­va­pený. Je počet ver­nost­ných kariet obme­dzený?

Áno, počet v Royal Tree Club je obme­dzený na 1000 čle­nov. Chceme tak udr­žať kva­litu a atrak­ti­vitu pro­duktu.

Čo keď sa tento cieľ dosiahne? Máte aj ďal­šie plány s Royal Tree?

Máme. Sme otvo­rení ďal­ším mož­nos­tiam v rámci Royal Tree. Pokiaľ sa nám podarí vytvo­riť sta­bilnú základňu čle­nov v Royal Tree Club, vytvo­ríme limi­to­vanú nad­stavbu pre maxi­málne 50 ľudí. Člen­stvo v tomto pre­stíž­nom klube bude ponú­kať čle­nom bežne nedo­sia­hnu­teľné bene­fity a mož­nosti.

ďaku­jem

Táňa H.

Pridať komentár (0)