Ako roz­be­hnúť úspeš­nú redak­ciu (1. diel)

Oliver Meres / 29. apríla 2016 / Business

Ak chceš roz­be­hnúť aký­koľ­vek väč­ší star­tup v podo­be blo­gu, ale­bo por­tá­lu s vlast­ným obsa­hom (ako je naprí­klad Star­ti­tup), budeš potre­bo­vať celú ple­já­du pris­pie­va­te­ľov a blo­ge­rov, kto­rí sa na ňom budú podie­ľať. Chceš vedieť, ako roz­be­hnúť fun­gu­jú­cu redak­ciu? Dám ti zopár osved­če­ných rád z pra­xe, kto­ré ti zaru­če­ne pomô­žu.

Správ­ne nasta­ve­nie kon­cep­cie, pro­ce­sov komu­ni­ká­cie v akej­koľ­vek redak­cii je kri­tic­ké – ak ho zvlád­neš, pôj­de to samo. Ak nie, kaž­dý člá­nok bude utr­pe­ním. Naj­lep­šie je neučiť sa na vlast­ných chy­bách, ale nabe­hnúť rov­no na osved­če­né postu­py, kto­ré fun­gu­jú. Zopár som ich už vyskú­šal a ak sa nimi budeš ria­diť, ušet­ríš veľa hodín času a trá­pe­nia. Poď­me sa teda pozrieť na prvú vár­ku tipov ako roz­be­hnúť úspeš­nú redak­ciu…

Vypra­cuj si pod­rob­nú kon­cep­ciu

Zade­fi­no­vať si, o čom chceš, aby tvo­ji pris­pie­va­te­lia písa­li a ako môže vyze­rať na prvý pohľad jed­no­du­cho. Opak je však prav­dou a keď sme kedy­si roz­bie­ha­li por­tál lore.sk, uká­za­lo sa, že strá­viť nie­koľ­ko dlhých veče­rov len nad defi­ní­ci­ou témy, kon­cep­ci­ou a spô­so­bom písa­nia sa opla­ti­lo.

Tre­ba vždy pamä­tať na to, že svoj kon­cept budeš vždy vysvet­ľo­vať kaž­dé­mu nové­mu pris­pie­va­te­ľo­vi, kto­rý o tvo­jom por­tá­li nevie vôbec nič. Pre­to je nut­né spí­sať si všet­ky dôle­ži­té infor­má­cie na jed­no mies­to, do jed­né­ho doku­men­tu, kto­rý bude akým­si mani­fes­tom tvoj­ho pro­jek­tu, a z kto­ré­ho bude kaž­dé­mu jas­né, o čom je a ako k nemu tre­ba pri­stu­po­vať.

picjumbo.com_HNCK4005

foto: picjumbo.com

Ten­to mani­fest však nie je dôle­ži­tý len pre to, aby si novým ľah­ko vysvet­lil, čo od nich chceš. Je extrém­ne dôle­ži­tý aj pre teba samé­ho, aby si si pri kaž­dom člán­ku vedel jas­ne odpo­ve­dať na to, či spĺňa cie­le, kto­ré si si sta­no­vil na začiat­ku. To nám nahrá­va na ďal­ší bod:

Buď kon­zis­tent­ný

Svoj­ho čita­te­ľa nesmieš nikdy skla­mať. Je to však jed­no­duch­šie, než sa zdá a skla­ma­nie nemu­sí vždy zna­me­nať níz­ku kva­li­tu člán­ku. Čita­te­ľa vieš „skla­mať“ aj tým, že mu naser­ví­ru­ješ nie­čo, čo neča­ká. Pre­to je dôle­ži­té plniť svoj „sľub“, kto­rý mu dáš na začiat­ku tým, že mu povieš, o čom si bude môcť u teba čítať.

Čita­te­lia ti fol­lo­wo­va­ním, laj­ko­va­ním a číta­ním pre­ja­vu­jú dôve­ru. Tú nesmieš zra­diť a musíš byť pre­to kon­zis­tent­ný – všet­ky člán­ky musia pres­ne zod­po­ve­dať tej jas­nej kon­cep­cii, kto­rú si si zade­fi­no­val v pre­doš­lom bode. Pri pub­li­ko­va­ní kaž­dé­ho z člán­kov sa pre­to vždy sám seba opý­taj, či spĺňa filo­zo­fiu tvoj­ho pro­jek­tu a ak nie, nepub­li­kuj ho, ale ho vráť auto­ro­vi na pre­pí­sa­nie, ale­bo ho vyne­chaj úpl­ne.

VQXYE2ZEHC

foto: splitshire.com

Nie len pre tie­to prí­pa­dy je nevy­hnut­né mať dob­re nasta­ve­ný sys­tém komu­ni­ká­cie. Ten ti zaru­čí nasle­du­jú­ci doku­ment:

Redakč­ný kalen­dár je alfou ome­gou

Aj keď nená­vi­díš exce­lov­ské tabuľ­ky a vyhý­baš sa im ako čert krí­žu, tej­to jed­nej sa žiad­na redak­cia nevyh­ne. Volá sa redakč­ný plán a je to ten naj­dô­le­ži­tej­ší doku­ment pre celý pro­jekt. Nezá­le­ží na tom, či je pris­pie­va­te­ľov 5 ale­bo 50, bez roz­um­né­ho spô­so­bu plá­no­va­nia člán­kov sa nepoh­ne­te.

Čo je teda redakč­ný plán? Jed­no­du­chá tabuľ­ka, v kto­rej kaž­dý uvi­dí všet­ky naplá­no­va­né člán­ky, ich stav (plá­no­va­né, schvá­le­né ale­bo hoto­vé), auto­ra a ďal­šie detai­ly. Nie je to rake­to­vá veda, no dob­ré spra­co­va­nie redakč­né­ho plá­nu netre­ba pod­ce­ňo­vať. Môže vyze­rať naprí­klad tak­to:

Redakcny_plan

foto: autor

Tre­ba vždy mys­lieť na to, že s pri­bú­da­jú­cim množ­stvom pris­pie­va­te­ľov sa jed­nak zvy­šu­je dôle­ži­tosť redakč­né­ho plá­nu, a jed­nak naras­tá prob­le­ma­tic­kosť jeho zme­ny. Pre­to je dôle­ži­té veno­vať mu dosta­tok času ešte dlho pred spus­te­ním redak­cie. Uvi­díš, že po roku-dvoch fun­go­va­nia sa ti za dob­rý redakč­ný plán celá redak­cia odvďa­čí. Okrem toho si ním zais­tíš kon­ti­nu­itu a ďal­šiu dôle­ži­tú vec, na kto­rú by si mal mys­lieť:

Pub­li­kuj pra­vi­del­ne

Samoz­rej­me, že zále­ží na tom, ako čas­to pub­li­ku­ješ člán­ky. Ešte ove­ľa viac však zále­ží na tom, či ich pub­li­ku­ješ pra­vi­del­ne. Ak chceš pub­li­ko­vať tri člán­ky za týž­deň, nevy­pus­ti dva v nede­ľu a jeden v uto­rok, ale si ich roz­plá­nuj v rov­no­mer­ných inter­va­loch. Čita­te­ľov tak naučíš na pra­vi­del­né sle­do­va­nie a aké­koľ­vek zdie­ľa­cie akti­vi­ty vieš takým­to spô­so­bom jed­no­du­cho opti­ma­li­zo­vať.

startup-photos

foto: pexels.com

Pokiaľ ide o spo­mí­na­nú frek­ven­ciu pub­li­ko­va­nia, ide už len o to, čo chceš docie­liť. V pod­sta­te pla­tí, že sku­toč­ne kva­lit­ný člá­nok nikto nena­pí­še kaž­dý deň. Pre­to ak chceš mať nároč­nej­šie, dlh­šie člán­ky, kto­ré si vyža­du­jú veľa prá­ce, nemô­žeš oča­ká­vať, že ich budeš pub­li­ko­vať ako na bežia­com páse. Ak ti ide viac o traf­fic a náv­štev­nosť, môžu byť jed­no­duch­šie, krat­šie a pub­li­ko­va­né čas­tej­šie. Tre­ba si jas­ne sta­no­viť cie­le, ale to si už spra­vil pri sta­no­ve­ní kon­cep­cie, že? ;)

V ďal­šej čas­ti si povie­me čosi viac o tom, ako vybu­do­vať v redak­cii zastu­pi­teľ­nosť, jas­ne nasta­viť zod­po­ved­nos­ti a vytvo­riť sys­tém, kto­rý sa sta­rá sám o seba, a ty naň­ho už len dohlia­daš. Sle­duj Star­ti­tup a ak ťa zau­jí­ma blo­go­va­nie, urči­te si nene­chaj ujsť pokra­čo­va­nie!

Máš tiež skú­se­nos­ti z redak­cií? Podeľ sa s nami v komen­tá­roch a poraď nám čosi, čo ešte nevie­me! :)

zdroj titul­nej foto­gra­fie: wsj.com

Pridať komentár (0)