Ako roz­be­hnúť úspešnú redak­ciu (1. diel)

Oliver Meres / 29. apríla 2016 / Business

Ak chceš roz­be­hnúť aký­koľ­vek väčší star­tup v podobe blogu, alebo por­tálu s vlast­ným obsa­hom (ako je naprí­klad Star­ti­tup), budeš potre­bo­vať celú ple­jádu pris­pie­va­te­ľov a blo­ge­rov, ktorí sa na ňom budú podie­ľať. Chceš vedieť, ako roz­be­hnúť fun­gu­júcu redak­ciu? Dám ti zopár osved­če­ných rád z praxe, ktoré ti zaru­čene pomôžu.

Správne nasta­ve­nie kon­cep­cie, pro­ce­sov komu­ni­ká­cie v akej­koľ­vek redak­cii je kri­tické – ak ho zvlád­neš, pôjde to samo. Ak nie, každý člá­nok bude utr­pe­ním. Naj­lep­šie je neučiť sa na vlast­ných chy­bách, ale nabe­hnúť rovno na osved­čené postupy, ktoré fun­gujú. Zopár som ich už vyskú­šal a ak sa nimi budeš ria­diť, ušet­ríš veľa hodín času a trá­pe­nia. Poďme sa teda pozrieť na prvú várku tipov ako roz­be­hnúť úspešnú redak­ciu…

Vypra­cuj si pod­robnú kon­cep­ciu

Zade­fi­no­vať si, o čom chceš, aby tvoji pris­pie­va­te­lia písali a ako môže vyze­rať na prvý pohľad jed­no­du­cho. Opak je však prav­dou a keď sme kedysi roz­bie­hali por­tál lore.sk, uká­zalo sa, že strá­viť nie­koľko dlhých veče­rov len nad defi­ní­ciou témy, kon­cep­ciou a spô­so­bom písa­nia sa opla­tilo.

Treba vždy pamä­tať na to, že svoj kon­cept budeš vždy vysvet­ľo­vať kaž­dému novému pris­pie­va­te­ľovi, ktorý o tvo­jom por­táli nevie vôbec nič. Preto je nutné spí­sať si všetky dôle­žité infor­má­cie na jedno miesto, do jed­ného doku­mentu, ktorý bude akýmsi mani­fes­tom tvojho pro­jektu, a z kto­rého bude kaž­dému jasné, o čom je a ako k nemu treba pri­stu­po­vať.

picjumbo.com_HNCK4005

foto: picjumbo.com

Tento mani­fest však nie je dôle­žitý len pre to, aby si novým ľahko vysvet­lil, čo od nich chceš. Je extrémne dôle­žitý aj pre teba samého, aby si si pri kaž­dom článku vedel jasne odpo­ve­dať na to, či spĺňa ciele, ktoré si si sta­no­vil na začiatku. To nám nahráva na ďalší bod:

Buď kon­zis­tentný

Svojho čita­teľa nesmieš nikdy skla­mať. Je to však jed­no­duch­šie, než sa zdá a skla­ma­nie nemusí vždy zna­me­nať nízku kva­litu článku. Čita­teľa vieš „skla­mať“ aj tým, že mu naser­ví­ru­ješ niečo, čo nečaká. Preto je dôle­žité plniť svoj „sľub“, ktorý mu dáš na začiatku tým, že mu povieš, o čom si bude môcť u teba čítať.

Čita­te­lia ti fol­lo­wo­va­ním, laj­ko­va­ním a číta­ním pre­ja­vujú dôveru. Tú nesmieš zra­diť a musíš byť preto kon­zis­tentný – všetky články musia presne zod­po­ve­dať tej jas­nej kon­cep­cii, ktorú si si zade­fi­no­val v pre­doš­lom bode. Pri pub­li­ko­vaní kaž­dého z člán­kov sa preto vždy sám seba opý­taj, či spĺňa filo­zo­fiu tvojho pro­jektu a ak nie, nepub­li­kuj ho, ale ho vráť auto­rovi na pre­pí­sa­nie, alebo ho vyne­chaj úplne.

VQXYE2ZEHC

foto: splitshire.com

Nie len pre tieto prí­pady je nevy­hnutné mať dobre nasta­vený sys­tém komu­ni­ká­cie. Ten ti zaručí nasle­du­júci doku­ment:

Redakčný kalen­dár je alfou ome­gou

Aj keď nená­vi­díš exce­lov­ské tabuľky a vyhý­baš sa im ako čert krížu, tejto jed­nej sa žiadna redak­cia nevyhne. Volá sa redakčný plán a je to ten naj­dô­le­ži­tejší doku­ment pre celý pro­jekt. Nezá­leží na tom, či je pris­pie­va­te­ľov 5 alebo 50, bez roz­um­ného spô­sobu plá­no­va­nia člán­kov sa nepoh­nete.

Čo je teda redakčný plán? Jed­no­du­chá tabuľka, v kto­rej každý uvidí všetky naplá­no­vané články, ich stav (plá­no­vané, schvá­lené alebo hotové), autora a ďal­šie detaily. Nie je to rake­tová veda, no dobré spra­co­va­nie redakč­ného plánu netreba pod­ce­ňo­vať. Môže vyze­rať naprí­klad takto:

Redakcny_plan

foto: autor

Treba vždy mys­lieť na to, že s pri­bú­da­jú­cim množ­stvom pris­pie­va­te­ľov sa jed­nak zvy­šuje dôle­ži­tosť redakč­ného plánu, a jed­nak narastá prob­le­ma­tic­kosť jeho zmeny. Preto je dôle­žité veno­vať mu dosta­tok času ešte dlho pred spus­te­ním redak­cie. Uvi­díš, že po roku-dvoch fun­go­va­nia sa ti za dobrý redakčný plán celá redak­cia odvďačí. Okrem toho si ním zais­tíš kon­ti­nu­itu a ďal­šiu dôle­žitú vec, na ktorú by si mal mys­lieť:

Pub­li­kuj pra­vi­delne

Samoz­rejme, že záleží na tom, ako často pub­li­ku­ješ články. Ešte oveľa viac však záleží na tom, či ich pub­li­ku­ješ pra­vi­delne. Ak chceš pub­li­ko­vať tri články za týž­deň, nevy­pusti dva v nedeľu a jeden v uto­rok, ale si ich roz­plá­nuj v rov­no­mer­ných inter­va­loch. Čita­te­ľov tak naučíš na pra­vi­delné sle­do­va­nie a aké­koľ­vek zdie­ľa­cie akti­vity vieš takýmto spô­so­bom jed­no­du­cho opti­ma­li­zo­vať.

startup-photos

foto: pexels.com

Pokiaľ ide o spo­mí­nanú frek­ven­ciu pub­li­ko­va­nia, ide už len o to, čo chceš docie­liť. V pod­state platí, že sku­točne kva­litný člá­nok nikto nena­píše každý deň. Preto ak chceš mať nároč­nej­šie, dlh­šie články, ktoré si vyža­dujú veľa práce, nemô­žeš oča­ká­vať, že ich budeš pub­li­ko­vať ako na bežia­com páse. Ak ti ide viac o traf­fic a náv­štev­nosť, môžu byť jed­no­duch­šie, krat­šie a pub­li­ko­vané čas­tej­šie. Treba si jasne sta­no­viť ciele, ale to si už spra­vil pri sta­no­vení kon­cep­cie, že? ;)

V ďal­šej časti si povieme čosi viac o tom, ako vybu­do­vať v redak­cii zastu­pi­teľ­nosť, jasne nasta­viť zod­po­ved­nosti a vytvo­riť sys­tém, ktorý sa stará sám o seba, a ty naňho už len dohlia­daš. Sle­duj Star­ti­tup a ak ťa zau­jíma blo­go­va­nie, určite si nene­chaj ujsť pokra­čo­va­nie!

Máš tiež skú­se­nosti z redak­cií? Podeľ sa s nami v komen­tá­roch a poraď nám čosi, čo ešte nevieme! :)

zdroj titul­nej foto­gra­fie: wsj.com

Pridať komentár (0)