Roz­diel pla­tov mužov a žien v Európe: Slo­ven­sko skon­čilo na chvoste

Silvia Filová / 7. januára 2016 / Tools a produktivita

Euros­tat zve­rej­nil tabuľku odha­do­va­ného roz­dielu medzi prie­mer­ným hru­bým hodi­no­vým zárob­kom muža a ženy v kra­ji­nách Európ­skej únie. Slo­ven­sko sko­čilo 5. od konca.

Konečne vidím Slo­ven­sko v porov­naní s ostat­nými kra­ji­nami. Väč­ši­nou sa tam nena­chá­dzame, ale neviem, či je to dôvod na oslavu. Slo­ven­sko pred­behlo pár kra­jín ako Česko, Nemecko, Rakúsko a Estón­sko, no stále sa nemáme čim chvá­liť. Nie­ktoré kra­jiny ako naprí­klad Nemecko zaviedli zmeny v tzv. poli­tiku rov­nosti a to naprí­klad v rodi­čov­skej dovo­lenke. Podobné zmeny zaviedli aj Švéd­sko a Fín­sko, ale ani jed­nej z kra­jín sa nepo­da­rilo dostať do prvej polo­vice tabuľky.

Glo­bálne, ženy stále zará­bajú menej ako muži, aj keď nastal nárast v zárob­koch žien, aktu­álny celo­sve­tový prie­mer sa rovná tomu, čo muži zará­bali pred 10 rokmi.

chartoftheday_4159_the_eu_s_gender_pay_gap_visualised_n

The gen­der pay gap je roz­diel medzi muž­ským a žen­ským zárob­kom zná­zor­nený ako per­centá muž­ského zárobku.

Tempo zmeny sa spo­ma­lilo za posledné 3 roky a za pred­po­kladu, že to ostane pri tomto tempe, bude trvať 118 rokov, kým zmizne gen­der gap.

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.49.10

Za každý zaro­bený dolár ženou zarobí muž 

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.49.33

Ďaľ­šie zau­jí­ma­vosti…

Ženy zís­kali právo voliť v 1920 – to je pred 96 rokmi.

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.49.51

62,20 % žien je súčas­ťou pra­cov­nej sily na Slo­ven­sku, v porov­naní so 77,5 % mužov

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.50.18

Miera gra­mot­nosti pre ženy je až 99% — rov­naká ako u mužov.

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.50.24

Ženy sa u nás doží­vajú v prie­mere dlh­šie ako muži (ženy – 70 rokov, muži – 63).

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.50.32

ZDROJE:

Dáta pou­žité v článku pochá­dzajú zo stránky World Eco­no­mic Forum (weforum.org). Dáta pou­žité v Gen­der Gap Kal­ku­lačke sú správne v čase uve­rej­ne­nia dát na stránke a môžu sa meniť . Platy sú uve­dené podľa infor­má­cií z Glo­bal Gen­der Gap 2015 správy a the Inter­na­ti­onal Labour Orga­ni­sa­tion (ILO). Boli pou­žité posledné výročné správy kra­jín. Podľa Glo­bal Gen­der Gap 2015 správy, celo­sve­tová gen­der gap by mala zmiz­núť v roku 2133 podľa aktu­álej miery zmeny.

Pridať komentár (0)