Roz­diel pla­tov mužov a žien v Euró­pe: Slo­ven­sko skon­či­lo na chvos­te

Silvia Filová / 7. januára 2016 / Lifehacking

Euros­tat zve­rej­nil tabuľ­ku odha­do­va­né­ho roz­die­lu medzi prie­mer­ným hru­bým hodi­no­vým zárob­kom muža a ženy v kra­ji­nách Európ­skej únie. Slo­ven­sko sko­či­lo 5. od kon­ca.

Koneč­ne vidím Slo­ven­sko v porov­na­ní s ostat­ný­mi kra­ji­na­mi. Väč­ši­nou sa tam nena­chá­dza­me, ale neviem, či je to dôvod na osla­vu. Slo­ven­sko pred­beh­lo pár kra­jín ako Čes­ko, Nemec­ko, Rakús­ko a Estón­sko, no stá­le sa nemá­me čim chvá­liť. Nie­kto­ré kra­ji­ny ako naprí­klad Nemec­ko zavied­li zme­ny v tzv. poli­ti­ku rov­nos­ti a to naprí­klad v rodi­čov­skej dovo­len­ke. Podob­né zme­ny zavied­li aj Švéd­sko a Fín­sko, ale ani jed­nej z kra­jín sa nepo­da­ri­lo dostať do prvej polo­vi­ce tabuľ­ky.

Glo­bál­ne, ženy stá­le zará­ba­jú menej ako muži, aj keď nastal nárast v zárob­koch žien, aktu­ál­ny celo­sve­to­vý prie­mer sa rov­ná tomu, čo muži zará­ba­li pred 10 rok­mi.

chartoftheday_4159_the_eu_s_gender_pay_gap_visualised_n

The gen­der pay gap je roz­diel medzi muž­ským a žen­ským zárob­kom zná­zor­ne­ný ako per­cen­tá muž­ské­ho zárob­ku.

Tem­po zme­ny sa spo­ma­li­lo za posled­né 3 roky a za pred­po­kla­du, že to osta­ne pri tom­to tem­pe, bude trvať 118 rokov, kým zmiz­ne gen­der gap.

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.49.10

Za kaž­dý zaro­be­ný dolár ženou zaro­bí muž 

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.49.33

Ďaľ­šie zau­jí­ma­vos­ti…

Ženy zís­ka­li prá­vo voliť v 1920 – to je pred 96 rok­mi.

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.49.51

62,20 % žien je súčas­ťou pra­cov­nej sily na Slo­ven­sku, v porov­na­ní so 77,5 % mužov

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.50.18

Mie­ra gra­mot­nos­ti pre ženy je až 99% — rov­na­ká ako u mužov.

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.50.24

Ženy sa u nás doží­va­jú v prie­me­re dlh­šie ako muži (ženy – 70 rokov, muži – 63).

Snímka obrazovky 2016-01-06 o 18.50.32

ZDRO­JE:

Dáta pou­ži­té v člán­ku pochá­dza­jú zo strán­ky World Eco­no­mic Forum (weforum.org). Dáta pou­ži­té v Gen­der Gap Kal­ku­lač­ke sú správ­ne v čase uve­rej­ne­nia dát na strán­ke a môžu sa meniť . Pla­ty sú uve­de­né pod­ľa infor­má­cií z Glo­bal Gen­der Gap 2015 sprá­vy a the Inter­na­ti­onal Labour Orga­ni­sa­ti­on (ILO). Boli pou­ži­té posled­né výroč­né sprá­vy kra­jín. Pod­ľa Glo­bal Gen­der Gap 2015 sprá­vy, celo­sve­to­vá gen­der gap by mala zmiz­núť v roku 2133 pod­ľa aktu­álej mie­ry zme­ny.

Pridať komentár (0)