Rozrthaný obraz nie je všetko. Toto sú Banksyho najlepšie výstrelky

Viktória Husarčíková / 12. októbra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Pri mene Banksy si ur­čite spo­me­nieš na umel­cov sa­moz­ni­čiaci sa ob­raz
  • Tento vý­stre­lok ob­le­tel in­ter­net rých­los­ťou svetla, av­šak sa­motný ume­lec má po­dob­ných ná­pa­dov na ro­váši viac
  • Pri­ná­šame ti vý­ber z tých naj­lep­ších
zdroj: Fin24 / Forbes China
  • Pri mene Banksy si ur­čite spo­me­nieš na umel­cov sa­moz­ni­čiaci sa ob­raz
  • Tento vý­stre­lok ob­le­tel in­ter­net rých­los­ťou svetla, av­šak sa­motný ume­lec má po­dob­ných ná­pa­dov na ro­váši viac
  • Pri­ná­šame ti vý­ber z tých naj­lep­ších

Aj na­priek tomu, že mu jeho meno po­zná skoro každý, zo­stáva v ano­ny­mite. Bris­tol­ský ro­dák Banksy si aj po dvad­sia­tich ro­koch udr­žiava svoju slávu. Svet ho po­zná najmä vďaka jeho sa­ti­ric­kým street art die­lam, ktoré vr­hajú nový po­hľad na prob­lémy tohto sveta, ako na­prí­klad vojna, či glo­bálne otep­ľo­va­nie. Ume­lec si svoje meno pre­tla­čil do pop­re­dia aj vďaka svojmu naj­nov­šiemu vý­myslu – jeho dielo sa po vy­dra­žení samo zo­šro­to­valo. Nie je to však prvé a dú­fame, že ani po­sledné Bank­syho hun­cút­stvo.

Dis­ma­land 

Pa­ró­dia na Dis­ne­y­land s me­nom Dis­ma­land patrí me­dzi Bank­syho naj­roz­siah­lej­šie a na­jam­bi­ci­óz­nej­šie diela. Stra­ši­delný park v So­mer­sete (An­glicko) bol ve­rej­nosti do­stupný 5 týž­dňov. Na­priek tomu, že Banksy celý pro­jekt fi­nan­co­val, ne­pra­co­val na vy­sta­ve­ných kús­koch sám – na po­moc si pri­zval 58 ďal­ších umel­cov, pri­čom dvaja ho od­mietli.

Cez brány parku pre­šlo po­čas pia­tich týž­dňov 150 000 náv­štev­ní­kov. Ko­chať sa mohli na­prí­klad na­po­do­be­ni­nou Po­po­luš­kinho hradu alebo sa­ti­ric­kou so­chou vy­ob­ra­zu­jú­cou Sea World.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Ar­chív Wi­de­halls

Spre­ju­júci ro­bot

V roku 2013 sa na rohu Stil­lwell a Ne­ptune Ave­nue ob­ja­vil ro­bot so spre­jom v ruke. Na stenu spre­jo­val čia­rový kód. Banksy sa s týmto die­lom vrá­til ku svo­jim ko­re­ňom po pár tex­to­vých kús­koch. Ro­bot sa v okolí ih­neď pre­slá­vil. Mnoho ľudí hľa­dalo v ume­lec­kom diele hl­bší vý­znam, a po is­tom čase toto hľa­da­nie pri­nieslo ovo­cie. Kľú­čové bolo číslo, ktoré ro­bot spre­juje na stenu. Ide to­tiž o nuk­le­oti­dovú sek­ven­ciu druhu Homo Sa­piens.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Ar­chiv stre­e­tar­tnews.com

Iz­rael

Ume­lec ne­za­ne­chal svoje diela len v An­glicku a USA, ale aj v Iz­ra­eli, konk­trétne v Bet­le­heme. Známa je na­prí­klad biela ho­lu­bica mieru v ne­prie­strel­nej veste, ktorá, iro­nicky, za­krýva na stene diery z gu­liek. Do ši­ro­kého po­ve­do­mia ve­rej­nosti sa do­stal aj ob­raz diev­čaťa, ktoré pre­hľa­dáva vo­jaka. V nor­mál­nom ži­vote by mala táto dvo­j­ica vy­me­nené role. Ozb­ro­jený Iz­ra­el­ský vo­jak by pre­hľa­dá­val malé Pa­les­tín­ske diev­čatko. V Bet­le­heme sa na­chá­dza aj je­den z Bank­syho naj­zná­mej­ších vy­ob­ra­zení – za­mas­ko­vaný Pa­les­tín­čan, ktorý há­dže ky­ticu kve­tov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Ar­chív Ful­lar­ton Con­ne­xi­ons

Miesto vo svete street artu

Banksy vo svo­jich die­lach pre­mýšľa nad mno­hým. Jeho myš­lien­kam sa ne­vy­hol ani jeho ume­lecký svet – svet street artu a ume­nia ako ta­kého. Ako doň za­padá? Čo ak sa jeho diela budú pre­dá­vať na draž­bách? Čo ak budú jeho ume­lecké diela za­rá­mo­vané? Spo­mí­naná kauza so zo­šro­to­va­ným prin­tom zo za­čiatku ok­tóbra nie je pr­vou od­po­ve­ďou umelca na tieto otázky. Prvý ná­črt tejto témy po­zo­ru­jeme už aj v street arte zo San Fran­cisca. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Ro­ber Galb­raith

Ži­votný štýl

„Ži­votný štýl, ktorý ste si ob­jed­nali je mo­men­tálne vy­pre­daný.“ Žiadny člo­vek, ro­bot, ani zviera. Je­dine jasné slová, na­pí­sané čierne na bie­lom. Bill­bo­ard sa dá nájsť v Lon­dýn­skom fi­nanč­nom diš­trikte Ca­nary Wharf. V umel­co­vej rod­nej kra­jine sa skvie od roku 2011, no s kaž­dým ro­kom je čo­raz viac prav­divý. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Flickr/ Dun­can Hull

Od­po­čú­va­nie

Banksy sa ne­bojí vy­jad­riť svoj ná­zor na ni­jakú tému. Vý­nim­kou nie je ani od­po­čú­va­nie mo­bil­ných te­le­fó­nov ľuďmi vo vyš­ších po­zí­ciách. Od­po­ve­ďou na túto prob­le­ma­tiku v jeho rod­nom An­glicku je ob­raz muža, ktorý drží mik­ro­fón sme­rom k te­le­fón­nej búdke. Umiest­ne­nie v tomto prí­pade hrá kľú­čovú rolu – „zve­davca“ to­tiž mô­žeme nájsť na stene bris­tkého ústre­dia vlád­nej ko­mu­ni­ká­cie.

Glo­bálne otep­ľo­va­nie

Náš vý­ber za­kon­číme té­mou, ktorá sa na nás v po­sled­ných ro­koch valí z kaž­dej strany. Áno, ide o glo­bálne otep­ľo­va­nie. S ra­pídne stú­pa­jú­cimi tep­lo­tami je spo­jené aj zdví­ha­nie hla­dín mora. Práve tento fakt Banksy vy­užil ako ná­met na svoju silnú, no pri­tom jed­no­du­chú kre­áciu. V blíz­kosti Re­gent’s ka­nálu v Lon­dýne na­spre­jo­val slová „I don’t be­lieve in glo­bal war­ming.“ Sku­točnú iró­nia sa však dá po­cho­piť až po vzhliad­nutí ce­lého vy­ob­ra­ze­nia.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Luke MacG­re­gor
Pridať komentár (0)