Ryanair pri­nie­sol skvelé správy: Z Bra­ti­slavy do Izra­ela za 13 eur!

Martin Bohunický / 18. februára 2016 / Business

Ryanair na vče­raj­šej kon­fe­ren­cii na letisku v Bra­ti­slave ozná­mil nie­koľko novi­niek, ktoré pote­šia kaž­dého ces­to­va­teľa.

freshnews

Nie­len, že sa môžeme roz­lú­čiť s nevkus­ným modro-žltým inte­ri­é­rom lie­ta­diel, pri­budnú najmä pra­vi­delné linky do Bru­selu, Man­ches­tru a Edin­burghu. Pozi­tív­nou sprá­vou je aj to, že do Bru­selu sa už nedos­ta­neš cez vzdia­lené letisko Char­le­roi, Ryanair bude pri­stá­vať na hlav­nom letisku Zaven­tem. Ďalej Ryanair ozná­mil, že plá­nuje na bra­ti­slav­ské letisko zakú­piť druhé bázo­vané lie­tadlo.

Naj­väč­ším prek­va­pe­ním je však nový let na linke Bra­ti­slava — Eilat-Ovda. Ryanair začne na tejto trase pre­má­vať dva­krát týž­denne od jesene 2016. A čo je na tom naj­lep­šie? Podľa infor­má­cii ser­veru pelipecky.sk by ceny lete­niek mali začí­nať na 12,99 eur! 

Eilat, často ozna­čo­vaný aj ako Miami Izra­elu, sa nachá­dza na juž­nom cípe tejto kra­jiny pri hra­ni­ciach s Egyp­tom a Jor­dán­skom pri Čer­ve­nom mori. V tejto chvíli je tam 30 stup­ňov cel­zia :) A ak by ťa more omr­zelo, len na skok to máš do his­to­ric­kého skal­na­tého mesta Petra v Jor­dán­sku.

Neza­bú­daj ani na hod­notu pre biz­nis. Izrael je star­tu­po­vou mek­kou a pre kaž­dého biz­nis­mena je takéto spo­je­nie veľ­kou výho­dou. Ak sa chceš nie­kde inšpi­ro­vať a nemáš pros­triedky na cestu do Sili­con Val­ley, Izrael je dru­hým naj­lep­ším mies­tom, kam môžeš zamie­riť.

petra-jordan-photos

foto: Dave Bous­kill

Zdroj: pelipecky.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: expedia.com

Pridať komentár (0)