Ryanair pri­nie­sol skve­lé sprá­vy: Z Bra­ti­sla­vy do Izra­e­la za 13 eur!

Martin Bohunický / 18. februára 2016 / Business

Ryanair na vče­raj­šej kon­fe­ren­cii na letis­ku v Bra­ti­sla­ve ozná­mil nie­koľ­ko novi­niek, kto­ré pote­šia kaž­dé­ho ces­to­va­te­ľa.

freshnews

Nie­len, že sa môže­me roz­lú­čiť s nevkus­ným mod­ro-žltým inte­ri­é­rom lie­ta­diel, pri­bud­nú naj­mä pra­vi­del­né lin­ky do Bru­se­lu, Man­ches­tru a Edin­burg­hu. Pozi­tív­nou sprá­vou je aj to, že do Bru­se­lu sa už nedos­ta­neš cez vzdia­le­né letis­ko Char­le­roi, Ryanair bude pri­stá­vať na hlav­nom letis­ku Zaven­tem. Ďalej Ryanair ozná­mil, že plá­nu­je na bra­ti­slav­ské letis­ko zakú­piť dru­hé bázo­va­né lie­tad­lo.

Naj­väč­ším prek­va­pe­ním je však nový let na lin­ke Bra­ti­sla­va — Eilat-Ovda. Ryanair začne na tej­to tra­se pre­má­vať dva­krát týž­den­ne od jese­ne 2016. A čo je na tom naj­lep­šie? Pod­ľa infor­má­cii ser­ve­ru pelipecky.sk by ceny lete­niek mali začí­nať na 12,99 eur! 

Eilat, čas­to ozna­čo­va­ný aj ako Mia­mi Izra­e­lu, sa nachá­dza na juž­nom cípe tej­to kra­ji­ny pri hra­ni­ciach s Egyp­tom a Jor­dán­skom pri Čer­ve­nom mori. V tej­to chví­li je tam 30 stup­ňov cel­zia :) A ak by ťa more omr­ze­lo, len na skok to máš do his­to­ric­ké­ho skal­na­té­ho mes­ta Pet­ra v Jor­dán­sku.

Neza­bú­daj ani na hod­no­tu pre biz­nis. Izra­el je star­tu­po­vou mek­kou a pre kaž­dé­ho biz­nis­me­na je také­to spo­je­nie veľ­kou výho­dou. Ak sa chceš nie­kde inšpi­ro­vať a nemáš pros­tried­ky na ces­tu do Sili­con Val­ley, Izra­el je dru­hým naj­lep­ším mies­tom, kam môžeš zamie­riť.

petra-jordan-photos

foto: Dave Bous­kill

Zdroj: pelipecky.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: expedia.com

Pridať komentár (0)