S app­kou Fit­Buc­ket pôjde vaša pra­covná morálka prudko hore!

Ráchel Matušková / 31. júla 2015 / Business

Nová slo­ven­ská apli­ká­cia Fit­Buc­ket pomáha fir­mám moti­vo­vať zamest­nan­cov k fyzic­kej akti­vite a tak zlep­šo­vať ich zdra­vie. Fit­Buc­ket pod­po­ruje aj tímovú prácu a uľah­čuje spoz­ná­va­nie nových kole­gov. Výho­dou je spo­lu­práca appky s inými obľú­be­nými špor­to­vými app­kami a tak poc­tivo zazna­me­náva všetku akti­vitu. Navyše zamest­nanci môžu byť za svoju akti­vitu odme­nený rôz­nymi firem­nými bene­fitmi.

Pri fyzic­kej akti­vite sa uvoľ­ňuje hor­món šťas­tia endor­fín. Pra­vi­delná fyzická akti­vita je správ­nou ces­tou boja proti stresu a k zvý­še­nej pro­duk­ti­vite. Cvi­če­nie v kom­bi­ná­cii s endor­fínmi pozi­tívne ovplyv­ňujú aj imu­nitu. Ak máte kan­ce­lá­rie plné demo­ti­vo­va­ných, vystre­so­va­ných a často cho­rých zamest­nan­cov, vhod­ným rie­še­ním sa javí práve cvi­če­nie.

Vedeli ste, že :

10 000 kro­kov denne je známka fyzicky aktív­neho člo­veka a pomáha pri pre­ven­cii obe­zity, či srd­covo ciev­nych ocho­rení.

2,5 hod týž­denne mier­nej alebo 1,5h namá­ha­vej fyzic­kej akti­vity je abso­lútne mini­mum odpo­rú­čané pre zdravý životný štýl.

Až 87% per­cent zamest­nan­cov je pre­sved­če­ných, že práve zamest­ná­va­teľ by mal dbať na dodr­žia­va­nie ich zdra­vých návy­kov.

27% menej vymeš­ka­ných dní vďaka fyzic­kej akti­vite vedie k finanč­ným úspo­rám nie­koľko desia­tok tisíc EUR pre firmy.

Ako však moti­vo­vať zamest­nan­cov aby cvi­čili alebo vyko­ná­vali akú­koľ­vek fyzickú akti­vitu? Rie­še­nie pri­náša apli­ká­cia Fit­Buc­ket. Fit­Buc­ket zbiera a ana­ly­zuje údaje o špor­to­vých akti­vi­tách zamest­nan­cov vo firem­nom pro­stredí. Firmy si môžu pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie vybrať pred­de­fi­no­vaný prog­ram, na ktoré akti­vity sa chcú zame­rať. Ich zamest­nanci vytvo­ria tímy, zväčša mapu­júce ich pra­covné zara­de­nie, a pro­stred­níc­tvom mobil­ných tele­fó­nov alebo wea­rab­les zbie­rajú body za ich kaž­do­denné akti­vity ako chô­dzu či beh. Fit­Buc­ket je dostupný ako na Android tak aj iOS.

Veľ­kou výho­dou Fit­Buc­ket je, že sa integ­ruje s naj­pou­ží­va­nej­šími fit­nes apli­ká­ciami ako Google Fit, Run­Ke­e­per, Fit­Bit a iné. Zamest­nanci tak môžu zbie­rať body za všetky svoje akti­vity aj z iných mobil­ných apli­ká­cií. Pre­hľadná ana­lýza vlast­ných výsled­kov, tímu, či odde­le­nia zvy­šuje moti­vá­ciu a zapo­je­nie zamest­nan­cov do špor­to­vých akti­vít. Za dosia­hnuté úspe­chy zís­kajú bene­fity nie len od firmy, ale aj od par­tne­rov apli­ká­cie.

Apli­ká­cia navyše pomáha fir­mám ušet­riť čas pri regis­trá­cií na mara­tóny, či plá­no­va­ním vlast­ných špor­to­vých podu­jatí a tým zní­žiť náklady na ich rea­li­zá­ciu. Zamest­ná­va­te­lia zís­kajú pre­hľad najob­ľú­be­nej­ších špor­tov vo firme a mož­nosť merať efek­tív­nosť inves­tí­cií vyna­lo­že­ných na pod­poru zdra­vého život­ného štýlu.

Vďaka tímo­vému zapo­je­niu sa výrazne zlep­šia vzťahy na pra­co­visku, noví zamest­nanci sa ľah­šie zapoja do kolek­tívu a zvýši sa cel­ková spo­koj­nosť zamest­nan­cov. Ich aktívny životný štýl bude mať pozi­tívny dopad na pro­duk­ti­vitu, kre­a­ti­vitu a efek­tív­nosť práce.

Tvor­com myš­lienky je Tomáš Ada­mec, ktorý s prá­cou na appke začal v janu­ári. Postupne sa okolo Fit­Buc­ket vytvo­ril špor­tom moti­vo­vaný tím v zlo­žení andro­iďák Pavol, mar­ke­térka Denisa a “javista” Mar­tin. Po tvr­dej práci týchto špor­tov­cov bude kon­com tohto mesiaca spus­tená pilotná ver­zia.

Fit­Buc­ket nie je len ďal­šou fit apli­ká­ciou, ktorá sa zame­riava na špor­tov­cov – jed­not­liv­cov. Fit­Buc­ket pri­náša výhody apli­ká­cií tohto typu a cvi­če­nia do firem­ného pro­stre­dia. Appka síce sle­duje akti­vitu jed­not­liv­cov, ale ich výkony spája do tímov a tak pod­po­ruje tímovú spo­lu­prácu. Takýmto nená­pad­ným spô­so­bom pri­núti aj nešpor­tov­cov aspoň mini­málne zvý­šiť svoju akti­vitu. Naprí­klad pre­po­je­nie s kro­ko­me­rom dáva mož­nosť aj špor­to­vým polien­kam pris­pieť nie­koľ­kými bodmi svojmu tímu. Predsa len, nikto nechce byť v tíme zahan­bený a to je silná moti­vá­cia. :)

Zdroj: www.fit-bucket.com

Pridať komentár (0)