Samo­fi­nan­co­va­nie vs rizi­kový kapi­tál

Luky Gašparík / 11. marca 2014 / Tools a produktivita

Nie, žiaľ, žia­den zázračný Samo, ktorý by váš pro­jekt zafi­nan­co­val, neexis­tuje. Rád by som vám však v tomto článku pred­sta­vil dva naj­čas­tej­šie spô­soby finan­co­va­nie star­tu­pov — samo­fi­nan­co­va­nie (self-fun­ding) a rizi­kový kapi­tál (ven­ture capi­tal). Každý, kto roz­bie­hal star­tup alebo aký­koľ­vek iný biz­nis, stál určite pred otáz­kou ako ho finan­co­vať. Obi­dva spô­soby majú tak svoje výhody ako aj nevý­hody.

Na úvod by sme si mali zade­fi­no­vať, čo vlastne jed­not­livé pojmy zna­me­najú. Základný roz­diel medzi nimi je v roz­ho­do­va­cích prá­vo­mo­ciach v rámci firmy. Pri samo­fi­nanc­no­vaní máte všetky roz­hod­nu­tia vo vlast­ných rukách. Vy urču­jete, aká bude stra­té­gia rastu, kedy dôjde k exitu, apod. V prí­pade finan­co­va­nia rizi­ko­vým kapi­tá­lom bude chcieť mať aj inves­tor určité slovo v roz­ho­do­vaní. Nemusí to však byť vždy pra­vid­lom. Veľa začí­na­jú­cich star­tu­pov sa obáva práve toho, že pre­stanú byť sami sebe pánmi. Zväčša sa však takýto sce­nár ale vôbec nekoná. Skú­sení porad­co­via alebo angel inves­tori môžu skôr byť neza­pla­ti­teľ­ným prí­no­som pre váš pro­jekt, najmä svo­jimi skú­se­nos­ťami a radami.

Zdroj: girlsjustwannahavefunds.com

Samo­fi­nan­co­va­nie:

Výhody:

Jedna z naj­väč­ších výhod je samoz­rejme tá, že sa člo­vek nepot­re­buje via­zať inému sub­jektu (zväčša banke). To zna­mená žiadne dlhy, žiadne doda­točné záväzky, ktoré by vám hneď zo začiatku zvä­zo­vali ruky.

Tiež vám nikto nebude určo­vať, koľko znova rein­ves­to­vať do svojho pod­ni­ka­nia. Neuve­ríte, ale nové auto dokáže vždy počkať.

Ak sa finan­cu­jete sami, dávate si určite oveľa väčší pozor na svoje náklady. To však môže nie­kedy viesť až k pre­hnane opatr­ným roz­hod­nu­tiam. Pod­ni­ka­nie je predsa len o pod­stu­po­vaní rizika, obzvlášť pri star­tu­poch.

K ďal­ším výho­dám by som z osobne zara­dil uče­nie sa na vlast­ných chy­bách. Je to síce boles­tivý spô­sob, ale asi aj jeden z najú­čin­nej­ších. Efek­tívne inves­to­vať čas a peniaze, naučiť sa mať pri­ority, nachá­dzať kre­a­tívne rie­še­nia, dbať na cashf­low a ďal­šie dôle­žité veci sa nikdy nenau­číte lep­šie, ako metó­dou pokus-omyl.

Nevý­hody:

Hlav­nou nevý­ho­dou je dele­nie sa o zisk. Ako­náhle sa star­tup dostane do fázy, že dokáže gene­ro­vať aspoň nejaký zisk a v jeho finan­co­vaní ste zain­te­re­so­vaní via­cerí, je posta­rané o prob­lém. Ak ste sám, nemáte čo rie­šiť. Má to len jeden háčik — museli by ste byť Elon Musk, Bill Gates a Steve Jobs v jed­nej osobe. Pove­dzme si úprimne, kto z nás nie­kým takým je, však?

Finan­co­va­nie star­tupu je často rizi­ková zále­ži­tosť, v rámci kto­rej zakla­da­teľ inves­tuje čas a peniaze s neis­tým výsled­kom. Veľ­kým prob­lé­mom býva, že člo­vek je defo­ku­so­vaný, keďže musí rie­šiť prob­lémy nepriamo súvi­siace s jeho pod­ni­ka­ním. Keď sa dostane do štá­dia, že musí roz­hod­núť, či zaplatí nájom alebo rad­šej inves­tuje, zväčša je to koniec roz­právky. Mno­ho­krát sa star­tup dostane do stavu nedos­ta­toč­nej lik­vi­dity. Jed­no­du­cho dojde cash, ktorý už nie je odkiaľ dopl­niť. Dosiah­nuť fun­din­gové štá­dium, kedy už je na ďalší rast ven­ture capi­tal naozaj potrebný, trvá omnoho dlh­šie.

Zdroj: alleywatch.com

Rizi­kový kapi­tál:

Výhody:

Inves­tor by mal do vášho roz­bie­ha­jú­ceho sa pod­ni­ka­nia pri­niesť dve dôle­žité veci — potrebný cashmen­to­ring. Ak má v pláne poskyt­núť iba jedno, počkajte rad­šej na ďal­šiu ponuku. Vyhý­bajte sa inves­to­rom, ktorí vám chcú dať inves­tí­ciu vo forme pôžičky. Takí nie sú v pra­vom zmysle slova inves­tormi. Pri inves­to­vaní totiž pre­berá inves­tor na seba riziko nez­daru, pri pôžičke sa asi o pre­be­raní rizika nemu­síme ani baviť. V rámci rizi­ko­vého kapi­tálu nejde o žiadne splá­ca­nie pôži­čiek. Čo inves­tor vlo­žil, to sa mu vráti buď vo forme zisku spo­loč­nosti alebo nevráti vôbec. Dosta­tok finan­cií vám pomôže veno­vať sa dôle­ži­tým otáz­kam vášho pod­ni­ka­nia bez stra­chu o to, ako budú zapla­tené bežné výdavky.

Vďaka inves­to­rovi máte lep­šie šance oslo­viť väč­šiu časť trhu a ukro­jiť si z neho väčší podiel. Sami by ste od urči­tého bodu len s ťaž­kos­ťami vedeli expan­do­vať. Inves­tori majú rov­naký cieľ ako vy — aby váš biz­nis pre­kvi­tal. A preto, keď si spolu sta­no­víte najv­hod­nejší čas exitu, budú s vami makať na spl­není tohto dead­linu.

Nevý­hody:

V prvom rade zís­kať inves­tora nie je vôbec jed­no­du­ché. Musíte za krátke obdo­bie uká­zať, že obsto­jíte v kon­ku­renč­nom pro­stredí, máte kva­litný tím a poten­ciál rastu. Inves­to­rovi trvá roz­hod­nu­tie o inves­to­vaní nie­kedy až pol­roka alebo dlh­šie. Bez kva­lit­ného biz­nis plánu a finanč­ných pre­d­ik­cií nemu­síte inves­to­rov ani len oslo­vo­vať, oto­čia vás rovno vo dve­rách. Ak ide o značnú inves­tí­ciu, môže inves­tor poža­do­vať meno­va­nie svojho zástupcu do výkon­nej rady alebo do inej výkon­nej fun­kcie spo­loč­nosti 

Nič nie je zadarmo a to platí aj pri inves­to­vaní do star­tu­pov. Inves­tor bude za riziko, ktoré pod­stu­puje, poža­do­vať share vo vašej firme. Záleží väč­ši­nou od výšky inves­tí­cie. Výška sharu sa môže vyšpl­hať aj na 60% hod­noty spo­loč­nosti. S tým samoz­rejme súvisí už spo­me­nuté (a pre nie­koho nepri­ja­teľné) dele­nie zisku. Čoho sa však báť nemu­síte, je riziko,  žeby sa inves­tor sna­žil úplne pre­brať kor­midlo vo vašej firme . Ak by si mys­lel že to nez­vlád­nete sami, nein­ves­to­val by do vás.

Ktorý spô­sob je teda lepší? Jasná odpo­veď na túto otázku nie je. Ak veríte svojmu biz­nisu, skúste to na začia­tok sami alebo si náj­dite vhod­ného par­tnera (mamina, ocino alebo iný “blá­zon”, ktorý do toho s vami pôjde). V urči­tom štá­diu sa ale bez ozaj­st­ného inves­tora nepoh­nete. Tu ale platí stará dobrá zásada, dva­krát meraj a raz stri­haj.

Pridať komentár (0)