Samo­fi­nan­co­va­nie vs rizi­ko­vý kapi­tál

Luky Gašparík / 11. marca 2014 / Lifehacking

Nie, žiaľ, žia­den zázrač­ný Samo, kto­rý by váš pro­jekt zafi­nan­co­val, neexis­tu­je. Rád by som vám však v tom­to člán­ku pred­sta­vil dva naj­čas­tej­šie spô­so­by finan­co­va­nie star­tu­pov — samo­fi­nan­co­va­nie (self-fun­ding) a rizi­ko­vý kapi­tál (ven­tu­re capi­tal). Kaž­dý, kto roz­bie­hal star­tup ale­bo aký­koľ­vek iný biz­nis, stál urči­te pred otáz­kou ako ho finan­co­vať. Obi­dva spô­so­by majú tak svo­je výho­dy ako aj nevý­ho­dy.

Na úvod by sme si mali zade­fi­no­vať, čo vlast­ne jed­not­li­vé poj­my zna­me­na­jú. Základ­ný roz­diel medzi nimi je v roz­ho­do­va­cích prá­vo­mo­ciach v rám­ci fir­my. Pri samo­fi­nanc­no­va­ní máte všet­ky roz­hod­nu­tia vo vlast­ných rukách. Vy urču­je­te, aká bude stra­té­gia ras­tu, kedy dôj­de k exi­tu, apod. V prí­pa­de finan­co­va­nia rizi­ko­vým kapi­tá­lom bude chcieť mať aj inves­tor urči­té slo­vo v roz­ho­do­va­ní. Nemu­sí to však byť vždy pra­vid­lom. Veľa začí­na­jú­cich star­tu­pov sa obá­va prá­ve toho, že pre­sta­nú byť sami sebe pán­mi. Zväč­ša sa však taký­to sce­nár ale vôbec neko­ná. Skú­se­ní porad­co­via ale­bo angel inves­to­ri môžu skôr byť neza­pla­ti­teľ­ným prí­no­som pre váš pro­jekt, naj­mä svo­ji­mi skú­se­nos­ťa­mi a rada­mi.

Zdroj: girlsjustwannahavefunds.com

Samo­fi­nan­co­va­nie:

Výho­dy:

Jed­na z naj­väč­ších výhod je samoz­rej­me tá, že sa člo­vek nepot­re­bu­je via­zať iné­mu sub­jek­tu (zväč­ša ban­ke). To zna­me­ná žiad­ne dlhy, žiad­ne doda­toč­né záväz­ky, kto­ré by vám hneď zo začiat­ku zvä­zo­va­li ruky.

Tiež vám nikto nebu­de určo­vať, koľ­ko zno­va rein­ves­to­vať do svoj­ho pod­ni­ka­nia. Neuve­rí­te, ale nové auto doká­že vždy počkať.

Ak sa finan­cu­je­te sami, dáva­te si urči­te ove­ľa väč­ší pozor na svo­je nákla­dy. To však môže nie­ke­dy viesť až k pre­hna­ne opatr­ným roz­hod­nu­tiam. Pod­ni­ka­nie je pred­sa len o pod­stu­po­va­ní rizi­ka, obzvlášť pri star­tu­poch.

K ďal­ším výho­dám by som z osob­ne zara­dil uče­nie sa na vlast­ných chy­bách. Je to síce boles­ti­vý spô­sob, ale asi aj jeden z najú­čin­nej­ších. Efek­tív­ne inves­to­vať čas a penia­ze, naučiť sa mať pri­ori­ty, nachá­dzať kre­a­tív­ne rie­še­nia, dbať na cashf­low a ďal­šie dôle­ži­té veci sa nikdy nenau­čí­te lep­šie, ako metó­dou pokus-omyl.

Nevý­ho­dy:

Hlav­nou nevý­ho­dou je dele­nie sa o zisk. Ako­náh­le sa star­tup dosta­ne do fázy, že doká­že gene­ro­vať aspoň neja­ký zisk a v jeho finan­co­va­ní ste zain­te­re­so­va­ní via­ce­rí, je posta­ra­né o prob­lém. Ak ste sám, nemá­te čo rie­šiť. Má to len jeden háčik — muse­li by ste byť Elon Musk, Bill Gates a Ste­ve Jobs v jed­nej oso­be. Pove­dz­me si úprim­ne, kto z nás nie­kým takým je, však?

Finan­co­va­nie star­tu­pu je čas­to rizi­ko­vá zále­ži­tosť, v rám­ci kto­rej zakla­da­teľ inves­tu­je čas a penia­ze s neis­tým výsled­kom. Veľ­kým prob­lé­mom býva, že člo­vek je defo­ku­so­va­ný, keď­že musí rie­šiť prob­lé­my nepria­mo súvi­sia­ce s jeho pod­ni­ka­ním. Keď sa dosta­ne do štá­dia, že musí roz­hod­núť, či zapla­tí nájom ale­bo rad­šej inves­tu­je, zväč­ša je to koniec roz­práv­ky. Mno­ho­krát sa star­tup dosta­ne do sta­vu nedos­ta­toč­nej lik­vi­di­ty. Jed­no­du­cho doj­de cash, kto­rý už nie je odkiaľ dopl­niť. Dosiah­nuť fun­din­go­vé štá­dium, kedy už je na ďal­ší rast ven­tu­re capi­tal naozaj potreb­ný, trvá omno­ho dlh­šie.

Zdroj: alleywatch.com

Rizi­ko­vý kapi­tál:

Výho­dy:

Inves­tor by mal do váš­ho roz­bie­ha­jú­ce­ho sa pod­ni­ka­nia pri­niesť dve dôle­ži­té veci — potreb­ný cashmen­to­ring. Ak má v plá­ne poskyt­núť iba jed­no, počkaj­te rad­šej na ďal­šiu ponu­ku. Vyhý­baj­te sa inves­to­rom, kto­rí vám chcú dať inves­tí­ciu vo for­me pôžič­ky. Takí nie sú v pra­vom zmys­le slo­va inves­tor­mi. Pri inves­to­va­ní totiž pre­be­rá inves­tor na seba rizi­ko nez­da­ru, pri pôžič­ke sa asi o pre­be­ra­ní rizi­ka nemu­sí­me ani baviť. V rám­ci rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu nej­de o žiad­ne splá­ca­nie pôži­čiek. Čo inves­tor vlo­žil, to sa mu vrá­ti buď vo for­me zis­ku spo­loč­nos­ti ale­bo nevrá­ti vôbec. Dosta­tok finan­cií vám pomô­že veno­vať sa dôle­ži­tým otáz­kam váš­ho pod­ni­ka­nia bez stra­chu o to, ako budú zapla­te­né bež­né výdav­ky.

Vďa­ka inves­to­ro­vi máte lep­šie šan­ce oslo­viť väč­šiu časť trhu a ukro­jiť si z neho väč­ší podiel. Sami by ste od urči­té­ho bodu len s ťaž­kos­ťa­mi vede­li expan­do­vať. Inves­to­ri majú rov­na­ký cieľ ako vy — aby váš biz­nis pre­kvi­tal. A pre­to, keď si spo­lu sta­no­ví­te najv­hod­nej­ší čas exi­tu, budú s vami makať na spl­ne­ní toh­to dead­li­nu.

Nevý­ho­dy:

V prvom rade zís­kať inves­to­ra nie je vôbec jed­no­du­ché. Musí­te za krát­ke obdo­bie uká­zať, že obsto­jí­te v kon­ku­renč­nom pro­stre­dí, máte kva­lit­ný tím a poten­ciál ras­tu. Inves­to­ro­vi trvá roz­hod­nu­tie o inves­to­va­ní nie­ke­dy až pol­ro­ka ale­bo dlh­šie. Bez kva­lit­né­ho biz­nis plá­nu a finanč­ných pre­d­ik­cií nemu­sí­te inves­to­rov ani len oslo­vo­vať, oto­čia vás rov­no vo dve­rách. Ak ide o znač­nú inves­tí­ciu, môže inves­tor poža­do­vať meno­va­nie svoj­ho zástup­cu do výkon­nej rady ale­bo do inej výkon­nej fun­kcie spo­loč­nos­ti 

Nič nie je zadar­mo a to pla­tí aj pri inves­to­va­ní do star­tu­pov. Inves­tor bude za rizi­ko, kto­ré pod­stu­pu­je, poža­do­vať sha­re vo vašej fir­me. Zále­ží väč­ši­nou od výš­ky inves­tí­cie. Výš­ka sha­ru sa môže vyšpl­hať aj na 60% hod­no­ty spo­loč­nos­ti. S tým samoz­rej­me súvi­sí už spo­me­nu­té (a pre nie­ko­ho nepri­ja­teľ­né) dele­nie zis­ku. Čoho sa však báť nemu­sí­te, je rizi­ko,  žeby sa inves­tor sna­žil úpl­ne pre­brať kor­mid­lo vo vašej fir­me . Ak by si mys­lel že to nez­vlád­ne­te sami, nein­ves­to­val by do vás.

Kto­rý spô­sob je teda lep­ší? Jas­ná odpo­veď na túto otáz­ku nie je. Ak verí­te svoj­mu biz­ni­su, skús­te to na začia­tok sami ale­bo si náj­di­te vhod­né­ho par­tne­ra (mami­na, oci­no ale­bo iný “blá­zon”, kto­rý do toho s vami pôj­de). V urči­tom štá­diu sa ale bez ozaj­st­né­ho inves­to­ra nepoh­ne­te. Tu ale pla­tí sta­rá dob­rá zása­da, dva­krát meraj a raz stri­haj.

Pridať komentár (0)