Sam­sung ruší 3,5 mm jack. Pre­čo?

Daška Vanková, thinkapple.sk / 20. septembra 2016 / Tech a inovácie

Ako všet­ci vie­me, Sam­sung momen­tál­ne rie­ši prob­lé­my s naj­nov­ším smart­fó­nom Gala­xy Note 7. Inži­nie­ri z Juž­nej Kórey však priš­li s novin­kou, kto­rá nesie (pred­bež­ný) názov Gala­xy S8. Na tom by nebo­lo nič zvlášt­ne, keby nebol bez 3,5 mm konek­to­ra jack!

Web Digi­tal­mu­sic­ne­ws pri­nie­sol túto infor­má­ciu pria­mo od spo­loč­nos­ti Sam­sung. Vraj sa sna­žia vymys­lieť vlast­ný port, kto­rý bude pat­riť Sam­sun­gu, no vhod­ný bude pre všet­ky Andro­id zaria­de­nia. Jeho licen­cia by vraj mala byť lac­ná, mož­no dokon­ca i zadar­mo. Bude to tak?

Zdroj: phonearena.com

Sam­sung na to ide z vlast­né­ho uhla pohľa­du. Chlap­ci v spo­loč­nos­ti si zrej­me mys­lia, že keď vytvo­ria nie­čo také­to, výrob­co­via slú­cha­diel a iné­ho prí­slu­šen­stva budú tie­to dopl­n­ky vyrá­bať pria­mo pre ten­to konek­tor. Keď­že exis­tu­je veľ­ké množ­stvo ľudí, kto­rí pou­ží­va­jú Andro­id zaria­de­nia, je to od Sam­sun­gu dob­rý nápad. No to, že by tým pre­val­co­va­li Light­ning konek­tor, čo je zrej­me zámer, to si nemys­lí­me.

Uvi­dí­me, čo nako­niec vymys­lia. Roz­hod­ne však nesmú za App­le zaos­tá­vať, čiže zru­še­nie 3,5 mm konek­to­ra jack je isté!

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: androidauthority.com

Pridať komentár (0)