Sam­sung ruší 3,5 mm jack. Prečo?

Daška Vanková, thinkapple.sk / 20. septembra 2016 / Tech a inovácie

Ako všetci vieme, Sam­sung momen­tálne rieši prob­lémy s naj­nov­ším smart­fó­nom Galaxy Note 7. Inži­nieri z Juž­nej Kórey však prišli s novin­kou, ktorá nesie (pred­bežný) názov Galaxy S8. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nebol bez 3,5 mm konek­tora jack!

Web Digi­tal­mu­sic­news pri­nie­sol túto infor­má­ciu priamo od spo­loč­nosti Sam­sung. Vraj sa sna­žia vymys­lieť vlastný port, ktorý bude pat­riť Sam­sungu, no vhodný bude pre všetky Android zaria­de­nia. Jeho licen­cia by vraj mala byť lacná, možno dokonca i zadarmo. Bude to tak?

Zdroj: phonearena.com

Sam­sung na to ide z vlast­ného uhla pohľadu. Chlapci v spo­loč­nosti si zrejme mys­lia, že keď vytvo­ria niečo takéto, výrob­co­via slú­cha­diel a iného prí­slu­šen­stva budú tieto dopl­nky vyrá­bať priamo pre tento konek­tor. Keďže exis­tuje veľké množ­stvo ľudí, ktorí pou­ží­vajú Android zaria­de­nia, je to od Sam­sungu dobrý nápad. No to, že by tým pre­val­co­vali Light­ning konek­tor, čo je zrejme zámer, to si nemys­líme.

Uvi­díme, čo nako­niec vymys­lia. Roz­hodne však nesmú za Apple zaos­tá­vať, čiže zru­še­nie 3,5 mm konek­tora jack je isté!

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: androidauthority.com

Pridať komentár (0)