Sam­sung vraj kon­čí s pre­da­jom 3D tele­ví­zo­rov!

Michal Sorkovský / 4. marca 2016 / Business

Naj­väč­ší výrob­ca tele­ví­zo­rov by mal pod­ľa všet­ké­ho ukon­čiť pre­daj 3D mode­lov.

unnamed

Na trhu nie je prí­liš veľa výrob­cov, kto­rí ponú­ka­jú 3D tele­ví­zo­ry. Naj­väč­ší z nich, Sam­sung by mal navy­še s pre­da­jom svo­jich 3D mode­lov úpl­ne skon­čiť. Túto infor­má­ciu pri­tom pri­nie­sol zdroj pria­mo z pro­stre­dia spo­loč­nos­ti. Všet­ko teda nasved­ču­je tomu, že tech­no­ló­gia 3D obra­zu si svo­je mies­to v budúc­nos­ti asi už nenáj­de.

Pod­ľa dostup­ných infor­má­cií, by sa 3D tech­no­ló­gia nema­la nachá­dzať v žiad­nom z mode­lov, kto­ré Sam­sung ten­to rok plá­nu­je vypus­tiť von. Jedi­ný spô­sob, ako sa dostať k 3D tele­ví­zo­ru od Sam­sun­gu, bude teda prav­de­po­dob­ne kúpa neja­ké­ho z minu­lo­roč­ných mode­lov. Dôvod pre­čo Sam­sung kon­čí s 3D tech­no­ló­gi­ou vo svo­jich TV? Fir­ma sa chce zame­rať na smart tele­ví­zo­ry, ako aj ich pre­po­je­nie s iný­mi inte­li­gent­ný­mi zaria­de­nia­mi.

zdroj: cnet.com zdroj titul­nej foto: flickr.com

Pridať komentár (0)