Sam­sung vraj končí s pre­da­jom 3D tele­ví­zo­rov!

Michal Sorkovský / 4. marca 2016 / Business

Naj­väčší výrobca tele­ví­zo­rov by mal podľa všet­kého ukon­čiť pre­daj 3D mode­lov.

unnamed

Na trhu nie je prí­liš veľa výrob­cov, ktorí ponú­kajú 3D tele­ví­zory. Naj­väčší z nich, Sam­sung by mal navyše s pre­da­jom svo­jich 3D mode­lov úplne skon­čiť. Túto infor­má­ciu pri­tom pri­nie­sol zdroj priamo z pro­stre­dia spo­loč­nosti. Všetko teda nasved­čuje tomu, že tech­no­ló­gia 3D obrazu si svoje miesto v budúc­nosti asi už nenájde.

Podľa dostup­ných infor­má­cií, by sa 3D tech­no­ló­gia nemala nachá­dzať v žiad­nom z mode­lov, ktoré Sam­sung tento rok plá­nuje vypus­tiť von. Jediný spô­sob, ako sa dostať k 3D tele­ví­zoru od Sam­sungu, bude teda prav­de­po­dobne kúpa neja­kého z minu­lo­roč­ných mode­lov. Dôvod prečo Sam­sung končí s 3D tech­no­ló­giou vo svo­jich TV? Firma sa chce zame­rať na smart tele­ví­zory, ako aj ich pre­po­je­nie s inými inte­li­gent­nými zaria­de­niami.

zdroj: cnet.com zdroj titul­nej foto: flickr.com

Pridať komentár (0)