San Fran­cis­co bude čer­pať ener­giu zo Sln­ka

Michaela Líšková / 25. apríla 2016 / Tech a inovácie

V Spo­je­ných štá­toch pred­sta­vu­je solár­na ener­gia obrov­ský zdroj na výro­bu elek­tri­ny, kto­rý ale stá­le zostá­va nevy­uži­tý. Po tom, čo Minis­ter­stvo ener­ge­ti­ky pou­ká­za­lo na to, že streš­né solár­ne pane­ly môžu uspo­ko­jiť tak­mer 40% dopy­tu po elek­tri­ne, San Fran­cis­co sa roz­hod­lo zakro­čiť.

Po tom, čo sa mest­ská dozor­ná rada jed­no­znač­ne zhod­la v hla­so­va­ní, San Fran­cis­co sa chys­tá napl­no využiť poten­ciál solár­nej ener­gie. Všet­ky nové budo­vy budú mať nain­šta­lo­va­né streš­né solár­ne pane­ly. San Fran­cis­co sa tak sta­ne prvým veľ­kým ame­ric­kým mes­tom, kto­ré sa k také­mu kro­ku roz­hod­lo pri­stú­piť.

Cable Car

foto: blog.mailtravel.co.uk

Scott Wie­ner, kto­rý ten­to zákon navrhol, hovo­rí, že zvý­še­ním využi­tia slneč­nej ener­gie bude San Fran­cis­co opäť viesť národ v boji pro­ti zme­ne klí­my a závis­los­ti na fosíl­nych pali­vách. Dodá­va, že také­to využi­tie streš­né­ho pries­to­ru je efek­tív­ny spô­sob využí­va­nia slneč­nej ener­gie a zlep­še­nia život­né­ho pro­stre­dia, čím chce zabez­pe­čiť udr­ža­teľ­nú budúc­nosť pre mes­to aj celý regi­ón.

Pod­ľa exis­tu­jú­ce­ho kali­forn­ské­ho záko­na musí byť 15% streš­ných zón malých a stred­ných budov(10 poscho­dí a menej) „solar rea­dy“. To zna­me­ná, že stre­cha nesmie byť zatie­ne­ná budo­va­mi a obsa­ho­vať aké­koľ­vek pre­káž­ky.

sanfrancisco cbslocal com

foto: sanfrancisco.cbslocal.com

Nová legis­la­tí­va, kto­rá nado­bud­ne plat­nosť v janu­ári 2017, ale uve­die veci do pohy­bu tro­chu rých­lej­šie. Všet­ky tie­to „solar rea­dy“ budo­vy už totiž budú musieť mať solár­ne pane­ly nain­šta­lo­va­né.

To už spra­ví dosť veľ­ký roz­diel. Zákon ráta s tým, že uvi­dí nain­šta­lo­va­ných 50 000 nových pane­lov, čo by zabrá­ni­lo tak­mer 26,3 mili­ó­na ton oxi­du uhli­či­té­ho dostať sa do ovzdu­šia. Tak­mer rov­na­ký efekt by malo, ak by z ciest na rok zmiz­lo 5000 auto­mo­bi­lov.

ngm nationalgeographic com

foto: ngm.nationalgeographic.com

Okrem solár­nych pane­lov sa oča­ká­va aj návrh nad­vä­zu­jú­cich záko­nov, kto­ré zahŕňa­jú „živé stre­chy“. Rast­li­ny budú vysa­de­né vša­de tam, kde to nebu­de mož­né pre solár­ne pane­ly. Také­to stre­chy síce nebu­dú gene­ro­vať elek­tri­nu, zato majú mno­ho iných bene­fi­tov, aký­mi je naprí­klad pri­ro­dze­ná izo­lá­cia, zachy­tá­va­nie daž­ďo­vej vody, zachy­tá­va­nie nečis­tôt z ovzdu­šia a v nepo­sled­nom rade by také­to záh­ra­dy poskyt­li aj pri­ro­dze­né pro­stre­die pre drob­né zvie­ra­tá a hmyz.

Vyze­rá to tak, že vďa­ka kle­sa­jú­cej cene nákla­dov na využí­va­nie solár­nej ener­gie by sa postu­pom času moh­li pri­dať aj ďal­šie ame­ric­ké mes­tá. Mož­no sa tak inšpi­ru­je vo veľ­kom aj Euró­pa a ostat­né kra­ji­ny. Taký­to zákrok by urči­te nebol sve­tu na ško­du.

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pomona.edu

Pridať komentár (0)