San Fran­cisco bude čer­pať ener­giu zo Slnka

Michaela Líšková / 25. apríla 2016 / Tech a inovácie

V Spo­je­ných štá­toch pred­sta­vuje solárna ener­gia obrov­ský zdroj na výrobu elek­triny, ktorý ale stále zostáva nevy­užitý. Po tom, čo Minis­ter­stvo ener­ge­tiky pou­ká­zalo na to, že strešné solárne panely môžu uspo­ko­jiť tak­mer 40% dopytu po elek­trine, San Fran­cisco sa roz­hodlo zakro­čiť.

Po tom, čo sa mest­ská dozorná rada jed­no­značne zhodla v hla­so­vaní, San Fran­cisco sa chystá naplno využiť poten­ciál solár­nej ener­gie. Všetky nové budovy budú mať nain­šta­lo­vané strešné solárne panely. San Fran­cisco sa tak stane prvým veľ­kým ame­ric­kým mes­tom, ktoré sa k takému kroku roz­hodlo pri­stú­piť.

Cable Car

foto: blog.mailtravel.co.uk

Scott Wie­ner, ktorý tento zákon navrhol, hovorí, že zvý­še­ním využi­tia slneč­nej ener­gie bude San Fran­cisco opäť viesť národ v boji proti zmene klímy a závis­losti na fosíl­nych pali­vách. Dodáva, že takéto využi­tie streš­ného pries­toru je efek­tívny spô­sob využí­va­nia slneč­nej ener­gie a zlep­še­nia život­ného pro­stre­dia, čím chce zabez­pe­čiť udr­ža­teľnú budúc­nosť pre mesto aj celý región.

Podľa exis­tu­jú­ceho kali­forn­ského zákona musí byť 15% streš­ných zón malých a stred­ných budov(10 poschodí a menej) „solar ready“. To zna­mená, že stre­cha nesmie byť zatie­nená budo­vami a obsa­ho­vať aké­koľ­vek pre­kážky.

sanfrancisco cbslocal com

foto: sanfrancisco.cbslocal.com

Nová legis­la­tíva, ktorá nado­budne plat­nosť v janu­ári 2017, ale uve­die veci do pohybu tro­chu rých­lej­šie. Všetky tieto „solar ready“ budovy už totiž budú musieť mať solárne panely nain­šta­lo­vané.

To už spraví dosť veľký roz­diel. Zákon ráta s tým, že uvidí nain­šta­lo­va­ných 50 000 nových pane­lov, čo by zabrá­nilo tak­mer 26,3 mili­óna ton oxidu uhli­či­tého dostať sa do ovzdu­šia. Tak­mer rov­naký efekt by malo, ak by z ciest na rok zmizlo 5000 auto­mo­bi­lov.

ngm nationalgeographic com

foto: ngm.nationalgeographic.com

Okrem solár­nych pane­lov sa oča­káva aj návrh nad­vä­zu­jú­cich záko­nov, ktoré zahŕňajú „živé stre­chy“. Rast­liny budú vysa­dené všade tam, kde to nebude možné pre solárne panely. Takéto stre­chy síce nebudú gene­ro­vať elek­trinu, zato majú mnoho iných bene­fi­tov, akými je naprí­klad pri­ro­dzená izo­lá­cia, zachy­tá­va­nie daž­ďo­vej vody, zachy­tá­va­nie nečis­tôt z ovzdu­šia a v nepo­sled­nom rade by takéto záh­rady poskytli aj pri­ro­dzené pro­stre­die pre drobné zvie­ratá a hmyz.

Vyzerá to tak, že vďaka kle­sa­jú­cej cene nákla­dov na využí­va­nie solár­nej ener­gie by sa postu­pom času mohli pri­dať aj ďal­šie ame­rické mestá. Možno sa tak inšpi­ruje vo veľ­kom aj Európa a ostatné kra­jiny. Takýto zákrok by určite nebol svetu na škodu.

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pomona.edu

Pridať komentár (0)