Sedem vecí, ktoré star­tu­pista jed­no­du­cho nerobí

Martin Bohunický / 3. augusta 2015 / Startupy

To, kým sme, defi­nujú naše návyky. Ak budeš jaz­diť ako blá­zon, nikto nebude prek­va­pený, keď hava­ru­ješ. Znie to jasne. Ale čo sa týka prin­cí­pov fun­go­va­nia peňazí, to, že budeš mať zlé finančné návyky a prí­deš o veľa peňazí, to už mno­hým ľuďom také zrejmé nie je.

Väč­šina boha­tých nez­bo­hatla za noc. Peniaze im nespadli z neba, ani im ich nikto neda­ro­val. Sta­rali sa o ne, nechá­vali ich pra­co­vať a maje­tok rás­tol. Tu je sedem vecí, ktoré nikdy neuvi­díš robiť úspeš­ného člo­veka:

1.Hrať loté­riu

Loté­ria sľu­buje šancu vyhrať peniaze, o akých sa ti nesní­valo. Ale šance sú tak neuve­ri­teľne malé, že začať makať a pokú­siť sa vybu­do­vať bohat­stvo sám, ti dáva tisíc­ná­sobne vyš­šie šance na úspech. A to nespo­mí­nam, koľko víťa­zov loté­rie krátko po výhre zban­kro­to­valo. Jed­no­du­cho, s peniazmi treba vedieť nará­bať a naj­lep­šie sa to naučíš postup­nými krô­čikmi hore.

2. Dúfať v lep­šie časy

Nie je nič zlé na nádeji, je to pozi­tívna emó­cia, ktorá nám pomáha žiť pozi­tív­nejší život. No nádej nerieši prob­lémy. Nevyt­vára prí­le­ži­tosti. Nič nezmení. Pokiaľ chceš vo svo­jom živote niečo dosiah­nuť, vzdaj sa týchto emó­cií a pre­vezmi veci do vlast­ných rúk. Len tvoja snaha dokáže pri­niesť lep­šie výsledky. Pokiaľ budeš v blíz­kej dobe v zlej situ­ácií, spo­meň si na mňa a začni niečo robiť.

3. Nemať ciele

Ciele sú kľú­čom k úspe­chu. Udr­žia ťa sústre­de­ného, pomôžu ti poznať pri­ority a vedú ťa k stále väč­ším a lep­ším veciam. Sta­no­vené ciele má 80% úspeš­ných ľudí a 12% chu­dob­ných. To je šta­tis­tika, ktorá hovorí sama za seba. Mať ciele na papieri však nestačí, ide o to, upnúť sa na ne, nech už sa deje čokoľ­vek. Ak si si sta­no­vil prí­liš vysoký cieľ, nevzdá­vaj sa. Môžeš ho pre­hod­no­tiť, zní­žiť oča­ká­va­nia, ale hlavne pokra­čuj.

4. Zabú­dať na osobný roz­voj

Osobný roz­voj je super­dô­le­žitá vec k ceste za bohat­stvom. Nech už zaro­bili ľudia peniaze ako­koľ­vek, vždy do toho vlo­žili svoje skú­se­nosti, schop­nosti, zna­losť oblasti a podobne. To sú kva­lity, s kto­rými sa nena­ro­díš, tie musíš zís­kať.

Ako hovorí Richard Bran­son, “Život je ako uni­ver­zita, na ktorú som nikdy necho­dil — každý deň sa naučíš niečo nové.”

5. Žiť nad svoje mož­nosti

Veľa chu­dob­ných ľudí skončí pri pôžič­kách, ktoré ani nedo­káže splá­cať. Sna­žia sa totiž žiť lepší život, než aký si môžu dovo­liť. Každý bohatý člo­vek vie, čo si môže dovo­liť a za akú hra­nicu už nemožno ísť. Práve naopak, vždy si mini­málne 20% mesač­ných príj­mov odlo­žia na hor­šie časy.

6.Uspokojiť sa s málom

Bohatí ľudia začali roz­hod­nu­tím. V jed­nom momente si proste pove­dali, že budú bohatí. Uve­rili, že si to zaslú­žia a začali žiť inak. Nikdy sa neus­po­ko­jili s tým, čo majú. Vždy vyjed­ná­vali. Vždy chceli vyšší plat. Vždy hľa­dali lep­šie prí­le­ži­tosti. Vždy hľa­dali to naj­lep­šie, čo im bolo v tej danej chvíli dostupné.

7. Nechať peniaze na účte

Nikdy neuvi­díš boha­tého člo­veka, ktorý si zbiera peniaze na účte. Tvoje peniaze potre­bujú pra­co­vať a vyrá­bať ďal­šie peniaze . môžu to byť akcie, dlho­pisy, nehnu­teľ­nosti, čokoľ­vek. Inves­tí­cia peňazí ti zabez­pečí pasívny prí­jem, ktorý môžeš obra­tom rein­ves­to­vať. Tak vytvo­ríš opa­ku­júci sa fun­gu­júci sys­tém, zará­ba­júci peniaze bez akej­koľ­vek námahy.

Naopak, ak budeš peniaze držať na účte, inflá­cia sa už rada postará o stratu ich hod­noty.

Eli­mi­nuj tieto zlé návyky a nezmy­selné roz­hod­nu­tia zo života a prav­de­po­dobne sa čoskoro ocit­neš v lep­šej finanč­nej situ­ácií. No nie je to žiadna skratka, nez­bo­hat­neš vďaka tomu za noc. No dlho­dobo ti to môže zabez­pe­čiť oveľa ružo­vej­šiu budúc­nosť.

zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)