Sel­fie na ran­nej káve? Izra­el­ský Ripple Maker ti vyčarí úsmev na latté

Rišo Néveri / 30. júna 2015 / Tech a inovácie

Tech­no­ló­gie z 3D tla­čiarní nachá­dzajú nové využi­tie. Izra­el­ský star­tup Stre­amCC vyvi­nul zaria­de­nie Ripp­les, ktoré vytlačí ľubo­voľný vzor na tvoje latté. Prišla jeseň na večné listy a srd­cia baris­tov… No hate, stále neviem ako ich robia… 

Zaria­de­nie Ripp­les v sebe skrýva spo­je­nie tech­no­ló­gií z 3D a kla­sic­kých atra­men­to­vých tla­čiarní. Je die­lom firmy Stre­amCC, ktorá je z časti star­tu­pom, z časti dizaj­nér­skym štú­diom. Stretli sa v nej experti z oboch odvetví, čoho výsled­kom je uni­kátna tla­čia­reň, schopná vytla­čiť na penu ľubo­voľný obrá­zok, nápis… čo si len doká­žeš pred­sta­viť. Naj­väč­šia ino­vá­cia posled­ných rokov v kávo­vom prie­mysle?

Baris­tické ume­nie patrí medzi najz­die­ľa­nej­šie trendy na sociál­nych sie­ťach. “, hovorí CEO Stre­amCC Yossi Mes­hu­lam a dodáva „My posú­vame baris­tické ume­nie na iný level.“

Vzory sa vytvá­rajú z prí­rod­ného kávo­vého extraktu a ich tlač netrvá dlh­šie ako desať sekúnd, čo nie je veľa na domáce pou­ži­tie alebo kľud­nej­šiu kavia­reň, ale vo frek­ven­to­va­ných kaviar­ňach, ako Star­bucks by takáto doba zna­me­nala več­nosť… Mašina fun­guje pomerne jed­no­du­cho. Z doty­ko­vej plo­chy zvo­líš vzor, kto­rým chceš svoj eli­xír života života skráš­liť, polo­žíš šálku kávy (ktorá musí mať vhodnú penu…) a sle­du­ješ zázrak. Ripp­les ponúka obrov­ský počet základ­ných vzo­rov, s mož­nos­ťou nahrať vlastné priamo do zaria­de­nia, alebo zdie­ľa­nej kniž­nice. Vytvára sa nový pries­tor na reklamu. Kaviarne a pod­niky si môžu vytla­čiť logá, reklamné texty, infor­má­cie, náhodné odmeny zákaz­ní­kov, či jed­no­du­cho môžu pote­šiť.

Tla­čia­reň bola vyví­janá rok a počas tes­to­va­nia v Tel Avive a New Yorku ju zákaz­níci aj pod­niky pri­jali s nad­še­ním. Spo­loč­nosť dokonca zís­kala inves­tí­ciu od izra­el­ského Ven­ture Capi­tal fondu Landa Ven­tu­res, na čele s tamoj­ším líd­rom v 3D tech­no­ló­giách – Ben­nym Lan­dom. Ako prvý zákaz­ník sa oča­káva Luft­hansa, ale záu­jem vyjad­rilo veľké množ­stvo pod­ni­kov. Cena pri­padá na 999$+ 75$ mesačne za údržbu, náplne extraktu a prí­stup k zdie­ľa­nej kniž­nici vzo­rov.

Zdroje: coffeeripples.com, timesofisrael.com

Pridať komentár (0)