Sel­fie na ran­nej káve? Izra­el­ský Ripp­le Maker ti vyča­rí úsmev na lat­té

Rišo Néveri / 30. júna 2015 / Tech a inovácie

Tech­no­ló­gie z 3D tla­čiar­ní nachá­dza­jú nové využi­tie. Izra­el­ský star­tup Stre­amCC vyvi­nul zaria­de­nie Ripp­les, kto­ré vytla­čí ľubo­voľ­ný vzor na tvo­je lat­té. Priš­la jeseň na več­né lis­ty a srd­cia baris­tov… No hate, stá­le neviem ako ich robia… 

Zaria­de­nie Ripp­les v sebe skrý­va spo­je­nie tech­no­ló­gií z 3D a kla­sic­kých atra­men­to­vých tla­čiar­ní. Je die­lom fir­my Stre­amCC, kto­rá je z čas­ti star­tu­pom, z čas­ti dizaj­nér­skym štú­di­om. Stret­li sa v nej exper­ti z oboch odvet­ví, čoho výsled­kom je uni­kát­na tla­čia­reň, schop­ná vytla­čiť na penu ľubo­voľ­ný obrá­zok, nápis… čo si len doká­žeš pred­sta­viť. Naj­väč­šia ino­vá­cia posled­ných rokov v kávo­vom prie­mys­le?

Baris­tic­ké ume­nie pat­rí medzi najz­die­ľa­nej­šie tren­dy na sociál­nych sie­ťach. “, hovo­rí CEO Stre­amCC Yos­si Mes­hu­lam a dodá­va „My posú­va­me baris­tic­ké ume­nie na iný level.“

Vzo­ry sa vytvá­ra­jú z prí­rod­né­ho kávo­vé­ho extrak­tu a ich tlač netr­vá dlh­šie ako desať sekúnd, čo nie je veľa na domá­ce pou­ži­tie ale­bo kľud­nej­šiu kavia­reň, ale vo frek­ven­to­va­ných kaviar­ňach, ako Star­bucks by taká­to doba zna­me­na­la več­nosť… Maši­na fun­gu­je pomer­ne jed­no­du­cho. Z doty­ko­vej plo­chy zvo­líš vzor, kto­rým chceš svoj eli­xír živo­ta živo­ta skráš­liť, polo­žíš šál­ku kávy (kto­rá musí mať vhod­nú penu…) a sle­du­ješ zázrak. Ripp­les ponú­ka obrov­ský počet základ­ných vzo­rov, s mož­nos­ťou nahrať vlast­né pria­mo do zaria­de­nia, ale­bo zdie­ľa­nej kniž­ni­ce. Vytvá­ra sa nový pries­tor na rekla­mu. Kaviar­ne a pod­ni­ky si môžu vytla­čiť logá, reklam­né tex­ty, infor­má­cie, náhod­né odme­ny zákaz­ní­kov, či jed­no­du­cho môžu pote­šiť.

Tla­čia­reň bola vyví­ja­ná rok a počas tes­to­va­nia v Tel Avi­ve a New Yor­ku ju zákaz­ní­ci aj pod­ni­ky pri­ja­li s nad­še­ním. Spo­loč­nosť dokon­ca zís­ka­la inves­tí­ciu od izra­el­ské­ho Ven­tu­re Capi­tal fon­du Lan­da Ven­tu­res, na čele s tamoj­ším líd­rom v 3D tech­no­ló­giách – Ben­nym Lan­dom. Ako prvý zákaz­ník sa oča­ká­va Luft­han­sa, ale záu­jem vyjad­ri­lo veľ­ké množ­stvo pod­ni­kov. Cena pri­pa­dá na 999$+ 75$ mesač­ne za údrž­bu, nápl­ne extrak­tu a prí­stup k zdie­ľa­nej kniž­ni­ci vzo­rov.

Zdro­je: coffeeripples.com, timesofisrael.com

Pridať komentár (0)