Sereď má už pres­nú podo­bu svoj­ho Ama­zo­nu

Ľubica Račeková / 14. mája 2017 / Business

zdroj: Amazon

Ama­zon pre­zra­dil podo­bu svoj­ho logis­tic­ké­ho cen­tra pri Sere­di, kto­ré bude čosko­ro hoto­vé.

Logis­tic­ké cen­trum by malo začať fun­go­vať medzi letom a jese­ňou 2017, tak­že one­dl­ho bude­me mať aj my na Slo­ven­sku poboč­ku obľú­be­né­ho inter­ne­to­vé­ho obcho­du. Nové logis­tic­ké cen­trum bude mať viac ako 60-tisíc met­rov štvor­co­vých a v najb­liž­ších troch rokoch zamest­ná viac ako 1000 ľudí. Nie­kto­ré zdro­je dokon­ca uvá­dza­jú čís­lo až oko­lo 3000 zamest­nan­cov. Ama­zon teda pri­ná­ša mož­nosť, kto­rá zní­ži neza­mest­na­nosť v naše kra­ji­ne.

Tak­to bude vyze­rať logis­tic­ké cen­trum pri Sere­di.

Ama­zon

Výstav­ba je v plnom prú­de.

Ama­zon

Fakt, že bude­me sta­vať naše logis­tic­ké cen­trum na Slo­ven­sku, doka­zu­je, akú dôve­ru dáva­me inves­tí­ciám na tom­to trhu,” uvie­dol Roy Per­ti­cuc­ci, vicep­re­zi­dent diví­zie Ama­zon v Euró­pe.

Stav­ba bude naozaj veľ­ká.

Ama­zon

Per­ti­cuc­ci tiež uvie­dol: „Ponú­ka­me mož­nos­ti kari­ér­ne­ho ras­tu, hľa­dá­me aj špe­cia­lis­tov, a to nie­len pre Sereď, ale aj pre ostat­né naše pra­co­vis­ká.”

Poboč­ka Ama­zo­nu na Slo­ven­sku bude stáť už kon­com toh­to roka. 

Ama­zon

Ama­zon

Zdroj: news.xinhuanet.com

Pridať komentár (0)