Šet­re­nie zdro­jov ener­gie — to je téma náuč­nej akcie ZAPOJ SA!

Zuzana Kotuliaková / 29. októbra 2016 / Tools a produktivita

S ener­giou o ener­gii – to je pod­ná­zov jed­no­dňo­vého podu­ja­tia ZAPOJ SA!, ktoré sa po Koši­ciach a Bra­ti­slave usku­toční ten­to­krát v Ban­skej Bys­trici.

Podu­ja­tie ZAPOJ SA! pre­zen­tuje zau­jí­mavé pro­jekty, ktoré svo­jou čin­nos­ťou pod­po­rujú šet­re­nie zdro­jov ener­gie či využí­vajú jej prí­rodné zdroje. Ako vzniká ener­gia? Aké je jej využi­tie? Ako ňou možno šetr­nej­šie zaob­chá­dzať? Vieme dosta­točne využí­vať alter­na­tívne zdroje? To sú otázky, na ktoré budeme hľa­dať 31. októbra v SC Europa v Ban­skej Bys­trici odpo­vede. Na náv­štev­ní­kov čakajú počas celého dňa inte­rak­tívne stánky, popo­ludní podu­ja­tie doplní zábavný prog­ram a súťaže. Vystúpi Miro­slav “Bru­ise” Žilka (člen sku­piny Old School Brot­hers) aj so svo­jou cho­re­o­gra­fiou Pla­néta Zem, ktorá pou­ka­zuje na dnešný kon­zumný svet, ktorý je zod­po­vedný za neuvá­žené míňa­nie ener­ge­tic­kých zdro­jov.

_dsc0102_1

foto: europasc.sk

Náv­štev­níci si budú môcť zblízka pozrieť elek­tro­mo­bil BMW 330e, ktorý spája jedi­nečné jazdné vlast­nosti typické pre auto­mo­bilku BMW s tech­no­ló­giou budúc­nosti. Auto pre podu­ja­tie poskytla spo­loč­nosť LION CAR Ban­ská Bys­trica.

Pred­staví sa Zelený bicy­kel, ktorý svo­jim bike sha­rin­go­vým pro­jek­tom bojuje proti smogu, pre­pl­ne­nej mest­skej pre­mávke a za zdravší životný štýl.

Ďalej uvi­díš slo­ven­ský dre­vený počí­tač Xerry či nápa­dité recyk­lo­vané modely značky NOSENE. Ako to všetko súvisí s ener­giou a šet­re­ním jej zdro­jov ti pre­zradí mode­rá­tor Gre­gor Mareš, ktorý má k týmto témam blízko. Príď si s nami zasú­ťa­žiť, otes­to­vať svoje vedo­mosti a možno sa aj niečo nové o ener­gii dozve­dieť. Tešíme sa na teba od rána v SC Europa v Ban­skej Bys­trici.

Pridať komentár (0)