Šet­re­nie zdro­jov ener­gie — to je téma náuč­nej akcie ZAPOJ SA!

Zuzana Kotuliaková / 29. októbra 2016 / Lifehacking

S ener­gi­ou o ener­gii – to je pod­ná­zov jed­no­dňo­vé­ho podu­ja­tia ZAPOJ SA!, kto­ré sa po Koši­ciach a Bra­ti­sla­ve usku­toč­ní ten­to­krát v Ban­skej Bys­tri­ci.

Podu­ja­tie ZAPOJ SA! pre­zen­tu­je zau­jí­ma­vé pro­jek­ty, kto­ré svo­jou čin­nos­ťou pod­po­ru­jú šet­re­nie zdro­jov ener­gie či využí­va­jú jej prí­rod­né zdro­je. Ako vzni­ká ener­gia? Aké je jej využi­tie? Ako ňou mož­no šetr­nej­šie zaob­chá­dzať? Vie­me dosta­toč­ne využí­vať alter­na­tív­ne zdro­je? To sú otáz­ky, na kto­ré bude­me hľa­dať 31. októb­ra v SC Euro­pa v Ban­skej Bys­tri­ci odpo­ve­de. Na náv­štev­ní­kov čaka­jú počas celé­ho dňa inte­rak­tív­ne stán­ky, popo­lud­ní podu­ja­tie dopl­ní zábav­ný prog­ram a súťa­že. Vystú­pi Miro­slav “Bru­ise” Žil­ka (člen sku­pi­ny Old Scho­ol Brot­hers) aj so svo­jou cho­re­o­gra­fi­ou Pla­né­ta Zem, kto­rá pou­ka­zu­je na dneš­ný kon­zum­ný svet, kto­rý je zod­po­ved­ný za neuvá­že­né míňa­nie ener­ge­tic­kých zdro­jov.

_dsc0102_1

foto: europasc.sk

Náv­štev­ní­ci si budú môcť zblíz­ka pozrieť elek­tro­mo­bil BMW 330e, kto­rý spá­ja jedi­neč­né jazd­né vlast­nos­ti typic­ké pre auto­mo­bil­ku BMW s tech­no­ló­gi­ou budúc­nos­ti. Auto pre podu­ja­tie poskyt­la spo­loč­nosť LION CAR Ban­ská Bys­tri­ca.

Pred­sta­ví sa Zele­ný bicy­kel, kto­rý svo­jim bike sha­rin­go­vým pro­jek­tom boju­je pro­ti smo­gu, pre­pl­ne­nej mest­skej pre­máv­ke a za zdrav­ší život­ný štýl.

Ďalej uvi­díš slo­ven­ský dre­ve­ný počí­tač Xer­ry či nápa­di­té recyk­lo­va­né mode­ly znač­ky NOSE­NE. Ako to všet­ko súvi­sí s ener­gi­ou a šet­re­ním jej zdro­jov ti pre­zra­dí mode­rá­tor Gre­gor Mareš, kto­rý má k tým­to témam blíz­ko. Príď si s nami zasú­ťa­žiť, otes­to­vať svo­je vedo­mos­ti a mož­no sa aj nie­čo nové o ener­gii dozve­dieť. Teší­me sa na teba od rána v SC Euro­pa v Ban­skej Bys­tri­ci.

Pridať komentár (0)