Sez­nam: Lide.cz sa mení na sexi zoznamku

Šandi / 31. marec 2014 / Tools a produktivita

Inter­ne­tová zoznamka Lidé.cz fun­guje na čes­kom inter­nete už 15 rokov a tento rok pre­šla jed­nou zo svo­jich naj­vý­raz­nej­ších zmien. Veľké foto­gra­fie, bez­peč­nej­šie zozna­mo­va­nie, kom­pletne nový dizajn a vďaka mobil­nej apli­ká­cii aj kon­takt s pria­teľmi.

Komu­nitný web Lide.cz pre­šiel od sep­tem­bra 2013 výraz­ným redi­zaj­nom a pre­me­nil sa do jed­no­du­chého foto­ka­ta­lógu a zoznamky. Náv­štev­ní­kov čaká jed­no­du­chá hlavná stránka, na kto­rej si vyberú, koho, odkiaľ a ako sta­rého. Zoznam podľa toho fil­truje najv­hod­nej­šie osoby a po klik­nutí môžete hneď dostá­vať ich nové fotky a prís­pevky. Strhla sa veľká verejná dis­ku­sia v kto­rej sa rieši, ako to Sez­nam celé pokaš­ľal a že uží­va­te­lia chcú späť starý vzhľad, ktorý fun­go­val. Sez­nam ale nič meniť nebude, roz­ho­dol sa pre túto veľkú zmenu práve preto, aby sa od iných sietí odlí­šil.

Oproti jesen­nému pro­to­typu sa toho na prvý pohľad veľa nezme­nilo. Ak stránku nav­ští­vite, vybe­riete si, či hľa­dáte diev­čatá, alebo chlap­cov napr. z Prahy, Brna a ďal­ších regi­ó­nov, vybe­riete si ich vek a … A to je všetko. Po výbere ľubo­voľ­ného nápro­tivku ho môžete sle­do­vať, teda odo­be­rať ním nahrané nové foto­gra­fie, prí­padne požia­dať o tex­tovú komu­ni­ká­ciu.

Tvorba vlast­ného pro­filu je pomerne jed­no­du­chá. Nahráte foto­gra­fiu, zvo­líte vek, byd­lisko a napí­šete krátke resumé. U nového webu zamrzí snáď len to, že chýba mož­nosť zho­to­ve­nia foto­gra­fie web­ka­me­rou na počí­tači. Uží­va­te­lia sa už o sebe v pro­fi­loch nemôžu vyke­cá­vať. Zvo­liť môžu len pohla­vie (alebo orien­tá­ciu), pri­bližný vek, miesto a pre­zývku pre chat. Sami seba môžu popí­sať v 300 zna­koch a potom už len pomo­cou fotiek, ktoré možno na web nahrá­vať aj pre­tia­hnu­tím z plo­chy. Bez fotky nemô­žete ostat­ným vôbec písať. Pro­fil možno zma­zať aj nechať ove­riť jeho pra­vosť. 

Tak­mer polo­vica Čechov s pri­po­je­ním k inter­netu si už nie­kedy vyskú­šala on-line zozna­mo­va­nie . Vyplýva to z dát pries­kumu rea­li­zo­va­ného cez Seznam.cz. V tomto pries­kume tiež 6 % opý­ta­ných potvr­dilo , že ich inter­ne­tová zná­mosť skon­čila svad­bou . Nie je preto divu, že na ser­ver Lidé.cz denne pri­budne 2 000 nových zozna­mo­va­cích inze­rá­tov a jeho denná náv­štev­nosť je cez 250 000 ľudí . 

Bez­pečné zozna­mo­va­nie je pre nás rov­nako ako pre našich uží­va­te­ľov pri­ori­tou . Teraz si na Lidé.cz môže každý vybrať , s kým sa chce baviť . Než si s kým­koľ­vek začnete súkromne písať, príde vám žia­dosť , ktorú môžete ‚ale nemu­síte pri­jať . Pred roz­hod­nu­tím sa môžete pozrieť, kto sa s vami chce roz­prá­vať — uvi­díte jeho pro­fi­lovú foto­gra­fiu, pri­bližný vek i miesto jeho pobytu. Už vás nebudú obťa­žo­vať ano­nymné žia­dosti o pria­teľ­stvo . Kedy­koľ­vek potom môžete ďal­šiu kon­ver­zá­ciu zaká­zať, ” pove­dala Maja Zali­so­vať , pro­duk­tová mana­žérka inter­ne­to­vej zoznamky Lidé.cz.

Zdroj: seznam.blog.cz, zive.cz

Pridať komentár (0)