Shi­te­x­press — aj hovno sa dá pre­dať

Luky Gašparík Sr. / 24. november 2014 / Tools a produktivita

Na inter­nete náj­dete už úplne všetko. No čo je ešte lep­šie, doká­žete skoro všetko pre­dať. Po extré­moch ako pre­daj panen­stva nie­kto­rých mla­dých dám, vyžu­va­ných žuva­čiek od Brit­ney Spe­ar­so­vej alebo mesiaca pria­teľ­stva s nezná­mym mužom, sa dá kúpiť už aj “shit in a box”, po slo­ven­sky — hovno v kra­bici.

Po dlh­šom čase som sa roz­ho­dol šup­núť aj ja jeden člá­nok na poba­ve­nie a pre nie­koho ako možné vyrie­še­nie via­noč­ného dar­čeka ;).

Ak máte teda nie­koho fakt “v láske” a neviete ako túto osobu pote­šiť, exis­tuje konečne zázračný e-shop aj pre vás. Čo by ste pove­dali na to, keby ste mohli vášmu úhlav­nému nepria­te­ľovi poslať kra­bicu plnú kon­ského trusu??? Nie že by to bola nejaká extra novinka, ale v posled­nom čase som pár krát seri­ózne roz­mýš­ľal o využití tejto služby. Kde je teda ten MAGIC na tejto fan­tas­tic­kej službe? Shi­te­x­press shi­puje abso­lútne všade, takže ak sa osoba vášho zaújmu pre­sťa­ho­vala na pove­dzme Kaj­man­ské ostrovy alebo Belize, nie je to prob­lém, kra­bička s voňa­jú­cim obsa­hom si ho nájde aj tam. 

Čo je však úpl­nou novin­kou, je spô­sob platby. Shi­te­x­press si dal zále­žať na tom, aby ste ako odo­sie­la­teľ boli abso­lútne nevy­hľa­da­teľný. Preto mož­nosť platby obme­dzili iba na Bit­co­iny a na Pay­Pal pri­čom odo­sie­la­teľ ostane pod rúš­kom taju­pl­nosti. Celá táto sranda vás vyjde na 16,95$, čo si nemys­lím že by bola pre­hnaná cena za toľko dopria­tej radosti. Aby pri­jí­ma­teľ pri naj­lep­šej vôli nevz­bu­dil nedô­veru voči doru­če­nému balíčku, môžete si vašu zásielku nechať zaba­liť do luxus­ného obalu, pole­miť smaj­líkmi alebo inými kra­vi­nami — mys­leli fakt na všetko! K tomu môžete samoz­rejme napí­sať ešte aj nejakú milú správu o tom, ako máte dotyčnú osobu rád.

Jediné momen­tálne mínus je, že na výber je iba kon­ský trus. Foun­deri stránky (ktorí sú z pocho­pi­teľ­ných dôvo­dov tiež uta­jení) však pri­sľú­bili roz­ší­re­nie výberu na hneď nie­koľko ďal­ších živo­čiš­ných dru­hov. Takže milí hej­teri a hej­terky, kľudne posie­ľajte objed­návky a sám sa teším na môj prvý shit box, ktorý mi určite čoskoro jeden z vás pošle. Vopred ďaku­jem! Celý nápad je cel­kom ľahko šká­lo­va­teľný, čiže kto do dnes čakal na TÚ JEDNU ZÁZRAČNÚ MYŠ­LIENKU, konečne ju dostal tu na star­ti­tup :). 

Unbo­xing, aký ste asi ešte asi nevi­deli — tzv. Shit­bo­xing 

Zdroj: shitexpress.com

Pridať komentár (0)