Pozri sa, aké zľavy máš ako mladý Európan na cestách v krajinách EÚ

Lenka Sidorová / 11. októbra 2018 / Lifehacking

  • Mladí Euró­pa­nia si môžu pri ces­to­vaní uplat­ňo­vať via­ceré zľavy
  • Nie­ktoré be­ne­fity pla­tia v ce­lej EÚ, iné iba v kon­krét­nych kra­ji­nách
  • Mladí Euró­pa­nia si môžu pri ces­to­vaní uplat­ňo­vať via­ceré zľavy
  • Nie­ktoré be­ne­fity pla­tia v ce­lej EÚ, iné iba v kon­krét­nych kra­ji­nách

Európa po­núka svo­jim mla­dým ob­ča­nom množ­stvo be­ne­fi­tov. Pre­važne ide o zľavy na ces­to­va­nie alebo vstupy úplne za­darmo.

Vy­brali sme zo­pár ti­pov, ktoré mla­dým Euró­pa­nom môžu sprí­jem­niť ži­vot a zá­ro­veň pod­po­rujú po­zná­va­nie kon­ti­nentu a rôz­nych kul­túr.

Ces­tovná karta pre 18-roč­ných

Európ­ska ko­mi­sia v lete 2018 pr­vý­krát po­skytla tzv. In­ter­rail pre­ukazy v hod­note do 510 € pre 20 000 až 30 000 18-roč­ných Euró­pa­nov, ktoré im majú po­kryť ná­klady alebo časť ná­kla­dov pri ces­to­vaní v kra­ji­nách EÚ.

Ná­rok na voľný pre­ukaz majú všetci mladí Euró­pa­nia zo všet­kých člen­ských štá­tov. Je možné ho uplat­niť na le­tenky, vlaky, au­to­busy či tra­jekty.

EÚ v marci vy­čle­nila 12 mi­li­ó­nov eur pre prvý po­kus so zľa­vami pre európ­sku mlá­dež. Ak bude mať prog­ram úspech, Európ­sky par­la­ment ho môže ne­skôr roz­ší­riť a zvý­šiť aj po­sky­to­vanú sumu.

Ak máš spo­mí­naný vek a chceš zľa­vový pre­ukaz, nav­štív we­bovú stránku Dis­co­ver EU.

Európ­ska karta mlá­deže

Európ­ska karta mlá­deže je zľa­vová karta pre mla­dých ľudí ako 30 ro­kov (alebo 26 ro­kov v zá­vis­losti od re­gi­ónu) z akej­koľ­vek kra­jiny.

Po­núka ti­sícky zliav na miest­nej úrovni v člen­ských štá­toch EÚ a čias­točne aj mimo nej. Do­kopy platí v 36 kra­ji­nách v rámci Európy.

Po­mo­cou fil­trač­ného ná­stroja ich we­bo­vých strá­nok mô­žete vy­hľa­dať po­nuky na zľavy v ob­las­tiach kul­túry, ces­to­va­nia, uby­to­va­nia, na­ku­po­va­nia a slu­žieb.

Karta stojí od 5 do 19 eur v zá­vis­losti od toho, kde ju kú­piš a zvy­čajne platí je­den rok.

Tour po hlav­ných európ­skych mes­tách

Ďal­ším kro­kom z po­sla­nec­kého klubu Európ­skej ľu­do­vej strany (EPP), ktorý spus­til kam­paň za bez­platné ces­to­va­nie, je pre­sa­dzo­va­nie zľav­ne­ných „mest­ských pre­uka­zov“ pre mla­dých ľudí.

Je­diný pre­ukaz by umož­nil prí­stup ku všet­kým spô­so­bom ve­rej­nej hro­mad­nej do­pravy v európ­skych hlav­ných mes­tách, nie­kto­rým mú­zeám a kul­túr­nym pa­miat­kam.

„Cie­ľom je pod­po­ro­vať európ­sku iden­titu a vý­menu kul­túry me­dzi mla­dými ľuďmi“, uvie­dol pre Euro­news ria­di­teľ pre tlač a ko­mu­ni­ká­ciu strany EPP Pedro Lo­pez.

Miestne zľavy

Člen­ské štáty EÚ na ná­rod­nej úrovni po­sky­tujú „vlastné“ typy vý­hod pre mlá­dež. Vo Fran­cúz­sku na­prí­klad platí bez­platný vstup do trva­lých zbie­rok v ná­rod­ných mú­ze­ách a pa­miat­kach pre ľudí do 26 ro­kov.

V Ma­ďar­sku má mlá­dež zase 33% zľavu na ces­to­va­nie vla­kom, ktorá trvá každý týž­deň od 10:00 v pia­tok do pol­noci v ne­deľu.

Na Slo­ven­sku môžu ok­rem slo­ven­ských štu­den­tov ces­to­vať vla­kom za­darmo aj dô­chod­co­via nad 62 ro­kov a štu­denti zo všet­kých člen­ských kra­jín EÚ. Za­hra­niční pa­sa­žieri však budú po­tre­bo­vať do slo­ven­činy pre­lo­žené po­tvr­de­nia, ktoré mu­sia mať no­tá­rom ove­rené.

Mnoho ďal­ších európ­skych miest po­núka bez­platné alebo zľav­nené vstupy do mú­zeí či na do­pravu. Treba si preto vždy zis­tiť, čo po­núka kon­krétna kra­jina, ktorú sa chys­táte nav­ští­viť.

Zdroj: Euro­news.com

Pridať komentár (0)