Šikovná dáma si posta­vila dom z kon­taj­ne­rov

Veronika Horváthová / 23. júna 2016 / Tech a inovácie

Exis­tujú kre­a­tívni ľudia, ktorí dokážu vytvo­riť divy z tých naj­ne­ob­vyk­lej­ších vecí a mate­riá­lov. Dob­rým prí­kla­dom sú aj domy a rôzne budovy z kon­taj­ne­rov, o kto­rých sme už v minu­losti písali, ale roz­hodli sme sa k téme kon­taj­ne­rov vrá­tiť kvôli naozaj poda­re­nému rodin­nému domu.

Clau­die Dub­re­uil, z mesta Mira­bel, Que­bec, Kanada, sa roz­ho­dola posta­viť dom z veľmi nevšed­ného sta­veb­ného mate­riálu. Na začiatku, našla stro­jár­sku firmu, z kto­rej si objed­nala štyri veľké kovové pre­pravné kon­taj­nery.

Do dvoch týž­dňov, boli kon­taj­nery pri­pra­vené a sta­vi­te­lia mohli posta­viť hrubú stavbu nového domu len za jeden deň. Neskôr boli oblo­žené boro­vi­co­vým dre­vom.

A vnút­raj­šok domu vyzerá úžasne!

Zdroj: Existuje.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: brightside.me

Pridať komentár (0)