Šikov­ná dáma si posta­vi­la dom z kon­taj­ne­rov

Veronika Horváthová / 23. júna 2016 / Tech a inovácie

Exis­tu­jú kre­a­tív­ni ľudia, kto­rí doká­žu vytvo­riť divy z tých naj­ne­ob­vyk­lej­ších vecí a mate­riá­lov. Dob­rým prí­kla­dom sú aj domy a rôz­ne budo­vy z kon­taj­ne­rov, o kto­rých sme už v minu­los­ti písa­li, ale roz­hod­li sme sa k téme kon­taj­ne­rov vrá­tiť kvô­li naozaj poda­re­né­mu rodin­né­mu domu.

Clau­die Dub­re­uil, z mes­ta Mira­bel, Que­bec, Kana­da, sa roz­ho­do­la posta­viť dom z veľ­mi nevšed­né­ho sta­veb­né­ho mate­riá­lu. Na začiat­ku, našla stro­jár­sku fir­mu, z kto­rej si objed­na­la šty­ri veľ­ké kovo­vé pre­prav­né kon­taj­ne­ry.

Do dvoch týž­dňov, boli kon­taj­ne­ry pri­pra­ve­né a sta­vi­te­lia moh­li posta­viť hru­bú stav­bu nové­ho domu len za jeden deň. Neskôr boli oblo­že­né boro­vi­co­vým dre­vom.

A vnút­raj­šok domu vyze­rá úžas­ne!

Zdroj: Existuje.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: brightside.me

Pridať komentár (0)