Sin­ga­pur má výni­moč­né­ho pre­mi­é­ra — uve­rej­nil svoj kód na rie­še­nie Sudo­ku

Rišo Néveri / 3. januára 2016 / Lifehacking

Pre­mi­ér kra­ji­ny Sin­ga­pur Lee Hsien Loong uve­rej­nil minu­lý rok svoj prog­ra­mo­vý kód na rie­še­nie Sudo­ku. Kód nahral na svo­ju face­bo­oko­vú strán­ku a pro­sil svo­jich fanú­ši­kov o náj­de­nie chýb a pomoc s opti­ma­li­zá­ci­ou.

Iba veľ­mi málo ľudí na vedú­cich posta­ve­niach kra­jín sve­ta môže tvr­diť, že roz­umie tech­no­ló­giám. Ešte menej z nich prav­de­po­dob­ne prog­ra­mo­va­lo ale­bo hoci len vide­lo prog­ra­mo­vý kód. Pre­mi­ér Sin­ga­pu­ru je ale výnim­ka. Lee Hsien Loong uve­rej­nil minu­lý rok svoj funkč­ný prog­ra­mo­vý kód na rie­še­nie Sudo­ku a pro­sil o náj­de­nie chýb.

I told the Foun­ders Forum two weeks ago that the last com­pu­ter prog­ram I wro­te was a Sudo­ku sol­ver, writ­ten in C++…

Posted by Lee Hsien Loong on 4. máj 2015

Nejed­ná sa o prvú prí­le­ži­tosť, kedy pre­mi­ér spo­me­nul kód na verej­nos­ti. V aprí­li minu­lé­ho roku pre­zen­to­val pred vedú­ci­mi posta­va­mi IT prie­mys­lu na Foun­ders Forum so slo­va­mi: “Posled­ný prog­ram, kto­rý som pred rok­mi napí­sal rie­šil Sudo­ku v jazy­ku C++. Dve z mojich detí sa venu­jú infor­mač­ným tech­no­ló­giám. Obe pro­mo­va­li na MIT. Jeden z nich otvo­ril kni­hu, nalis­to­val kapi­to­lu a dal mi ju do ruky. Pre­čí­taj si toto. Bola to učeb­ni­ca o prog­ra­mo­va­com jazy­ku Has­kell.” hovo­rí pre­mi­ér a dodá­va: “Tá kni­ha bude mojím číta­ním na dôchod­ku.”

12070709_1065100763524376_210985376_n

Po prí­ho­vo­re sa pre­mi­é­ro­vi ozva­lo mno­ho ľudí s pros­bou vidieť jeho kód a prá­ve pre­to uve­rej­nil časť kódu na sociál­nej sie­ti a odká­zal na Goog­le Dri­ve zlož­ku, kde sa nachá­dzal celý zdro­jo­vý kód, prí­klad výstu­pu a spus­ti­teľ­ný súbor. “Jed­ná sa o jed­no­du­chý prog­ram, kto­rý beží v prí­ka­zo­vom riad­ku v DOS okne.”, píše Lee na sociál­nej sie­ti a pokra­ču­je: “Sta­čí zadať vstup­né infor­má­cie pre Sudo­ku a prog­ram vrá­ti na výstu­pe jed­no ale­bo viac rie­še­ní, počet kro­kov, kto­ré prog­ram potre­bo­val na vyrie­še­nie a čias­toč­né dáta o vyhľa­dá­va­ní.”

Dúfam, že sa s kódom zaba­ví­te. Daj­te mi pro­sím vedieť, ak náj­de­te chy­by.”

Pridať komentár (0)