Sin­ga­pur má výni­moč­ného pre­mi­éra — uve­rej­nil svoj kód na rie­še­nie Sudoku

Rišo Néveri / 3. januára 2016 / Tools a produktivita

Pre­miér kra­jiny Sin­ga­pur Lee Hsien Loong uve­rej­nil minulý rok svoj prog­ra­mový kód na rie­še­nie Sudoku. Kód nahral na svoju face­bo­okovú stránku a pro­sil svo­jich fanú­ši­kov o náj­de­nie chýb a pomoc s opti­ma­li­zá­ciou.

Iba veľmi málo ľudí na vedú­cich posta­ve­niach kra­jín sveta môže tvr­diť, že roz­umie tech­no­ló­giám. Ešte menej z nich prav­de­po­dobne prog­ra­mo­valo alebo hoci len videlo prog­ra­mový kód. Pre­miér Sin­ga­puru je ale výnimka. Lee Hsien Loong uve­rej­nil minulý rok svoj funkčný prog­ra­mový kód na rie­še­nie Sudoku a pro­sil o náj­de­nie chýb.

I told the Foun­ders Forum two weeks ago that the last com­pu­ter prog­ram I wrote was a Sudoku sol­ver, writ­ten in C++…

Posted by Lee Hsien Loong on 4. máj 2015

Nejedná sa o prvú prí­le­ži­tosť, kedy pre­miér spo­me­nul kód na verej­nosti. V apríli minu­lého roku pre­zen­to­val pred vedú­cimi posta­vami IT prie­myslu na Foun­ders Forum so slo­vami: “Posledný prog­ram, ktorý som pred rokmi napí­sal rie­šil Sudoku v jazyku C++. Dve z mojich detí sa venujú infor­mač­ným tech­no­ló­giám. Obe pro­mo­vali na MIT. Jeden z nich otvo­ril knihu, nalis­to­val kapi­tolu a dal mi ju do ruky. Pre­čí­taj si toto. Bola to učeb­nica o prog­ra­mo­va­com jazyku Has­kell.” hovorí pre­miér a dodáva: “Tá kniha bude mojím číta­ním na dôchodku.”

12070709_1065100763524376_210985376_n

Po prí­ho­vore sa pre­mi­é­rovi ozvalo mnoho ľudí s pros­bou vidieť jeho kód a práve preto uve­rej­nil časť kódu na sociál­nej sieti a odká­zal na Google Drive zložku, kde sa nachá­dzal celý zdro­jový kód, prí­klad výstupu a spus­ti­teľný súbor. “Jedná sa o jed­no­du­chý prog­ram, ktorý beží v prí­ka­zo­vom riadku v DOS okne.”, píše Lee na sociál­nej sieti a pokra­čuje: “Stačí zadať vstupné infor­má­cie pre Sudoku a prog­ram vráti na výstupe jedno alebo viac rie­šení, počet kro­kov, ktoré prog­ram potre­bo­val na vyrie­še­nie a čias­točné dáta o vyhľa­dá­vaní.”

Dúfam, že sa s kódom zaba­víte. Dajte mi pro­sím vedieť, ak náj­dete chyby.”

Pridať komentár (0)