Skla­dáme sa na grécky dlh… znova

Rišo Néveri / 30. júna 2015 / Tools a produktivita

Na cro­wd­fun­din­go­vom por­táli Indie­gogo pre­bieha kam­paň s cie­ľom vyrie­šiť neko­nečnú situ­áciu s gréc­kym dlhom. V Lon­dýne sa im už situ­ácia zuno­vala a roz­hodli sa pop­ro­siť oby­va­teľ­stvo Európ­skej únie o pomoc. Vyzbie­rame 1 600 000 000 eur?

Poli­tické naťa­ho­vačky sa mu už zdali byť trápne a preto zalo­žil zbierku pre grécky dlh. 29 ročný cha­lan, mar­ke­tin­gový mana­žér Thom Fee­ney sa dom­nieva že grécky dlh vyrie­šime spo­ločne. Európ­ska únia má 503 mili­ó­nov obý­va­te­ľov. Keby každý pris­pel sumou nad 3 eurá doká­žeme vyzbie­rať sumu rov­na­júcu sa gréc­kemu dlhu. Nezna­mená to však jed­no­značné rie­še­nie. Peniaze sa do Grécka a eko­no­miky musia aj dostať a musí sa s nimi správne nalo­žiť.

Pris­pieť na dlh môžeš na nasle­du­jú­com odkaze. Prav­daže, jedná sa o cro­wd­fun­ding na Indie­gogo, aké sú teda odmeny? 

Za 3 € vám grécky minis­ter Alex Tsip­ras odošle pohľad­nicu,
Za 6 € dosta­neš šalát typický grécky šalát zo syru Feta s oli­vami,
Za 10 € dosta­neš fľašku gréc­keho Ouzo
a nako­niec za sumu 25 € a viac dostá­vaš fľašu gréc­keho vína

Uvi­díme ako zbierka dopadne. V tomto momente sa vyzbie­ralo už viac ako 56 000 €, z čoho 3 000 € pri­budlo počas písa­nia článku. Ak sa roz­hod­neš pris­pieť a pomôcť rie­šiť grécku sitá­ciu postu­puj nasle­dovne: pohľad­nica ti bude tak na dve veci, ak máš rád Fetu tak je to fajn deal, Ouzo vyne­chaj – domáca ťa výjde lac­nej­šie a víno podľa svo­jej chuti.

zdroj: Indie­gogo

Pridať komentár (0)