Ško­da Kodiaq — z pre­daj­ní miz­ne rých­los­ťou svet­la

Peter Mihálik, autofans.sk / 20. apríla 2017 / Auto

zdroj: Marián Medlen

Môže si o sebe namýš­ľať, lebo je aktu­ál­nym Autom roka 2017. Ale samo­chvá­la smr­dí. Namies­to voňa­vých strom­če­kov som si nasa­dil rea­lis­tic­ké oku­lia­re a skú­ma­vým pohľa­dom sa pozrel na Kodiaq s popu­lár­nym moto­rom 2,0 TDI, ten­to­raz s výko­nom 110 kW.

A začnem hneď ním. Výkon 110 kW v pod­sta­te posta­čí na sluš­né pre­sú­va­nie sa. Ale pri aute s hmot­nos­ťou tonu a tri­štvr­te, to je už na veľ­ký otáz­nik do moz­gu. Žiaľ, rea­li­ta nepri­nies­la žiad­ne čaro­vné lie­či­vé pilul­ky, otáz­nik v moz­gu sa ešte zväč­šil. Prob­lém je ukry­tý v nasta­ve­ní mecha­nic­kých sys­té­mov. Eko­ló­gia a níz­ke pre­vádz­ko­vé nákla­dy hra­li citeľ­ne prím. Šty­ri pies­ty sa defac­to stá­le len leni­vo pre­va­ľo­va­li. Roz­um­né tla­če­nie na ply­no­vý pedál nezna­me­na­lo nič, ale fakt nič. Do polo­vi­ce drá­hy som si zme­nu na moto­re ani nevši­mol. Musel som buď ešte viac potis­núť pedál bliž­šie k pod­la­he ale­bo po pedá­le ples­núť väč­šou inten­zi­tou. Vte­dy sa uká­za­lo, že motor má pred­sa len nie­kde v „päte“ ukry­té zálož­né kilo­wat­ty. Len­že ako sa s masou auta viac „nama­kal“, pres­ne tak aj cical pali­vo z nádr­že. V defen­zív­nom jazd­nom reži­me som sa vedel zmes­tiť aj pod 5 l/100 km (ale to ma ozaj všet­ci pred­bie­ha­li). Ak som nech­cel zaos­tá­vať a tre­bárs držať diaľ­nič­né tem­po, spot­re­ba sa posu­nu­la k čís­li­ci 7 (a aj kúsok za ňu). A aby sli­ma­čie­ho tem­pa nebo­lo málo, pre­vo­dov­ka prvé dva „kval­ty“ dáva­la ako keby ani nema­la k dis­po­zí­cii dve spoj­ky. Vyš­šie už bola poho­da, len pri roz­be­hu to občas nebo­lo prí­jem­né.

foto:Marián Med­len

foto:Marián Med­len

foto:Marián Med­len

Samoz­rej­me, že cha­rak­ter sa dá vďa­ka fun­kcii Dri­ving Mode Select meniť, ale tre­ba si pri­pla­tiť 183 €, čo výraz­ne odpo­rú­čam. Ale­bo 2 000 € za výkon­nej­ší variant, kto­rý ponú­ka nie­len viac dyna­mi­ky, ale pod­ľa výrob­cu má aj rov­na­ké kon­zum­né náro­ky ako slab­ší. Prí­pad­ne, ak by mal nie­kto odva­hu, si vybrať motor 2,0 TSI s výko­nom 132 kW.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Autofans.sk.”

foto:Marián Med­len

foto:Marián Med­len

Keď už som pri penia­zoch. Rov­no by som ušet­ril 522 € za 19“ pal­co­vé „val­ce“. Vyze­ra­jú síce štý­lo­vo, ale prud­šie nerov­nos­ti (ako naprí­klad prieč­ny spo­ma­ľo­vač) vyro­bi­li až neprí­jem­ne dora­zo­vý zvuk a ranu do karo­sé­rie. Pod­vo­zok (opäť v nor­mál­nom reži­me) sa s podob­ný­mi hrboľ­mi jed­no­znač­ne hor­šie vyrov­ná­val.

foto:Marián Med­len

A aj 371 € za ozvu­če­nie Can­ton je (viac-menej) zby­toč­ných. Nob­les­nej­šia znač­ka, ale vo veľ­kom pries­to­re sa zvuk z desia­tich repro­duk­to­rov (vrá­ta­ne sub­wo­ofe­ra) nie­kde stra­til. Neho­vo­rím, že hrá zle, len mu ako­si chý­ba­la väč­šia živosť, pomy­sel­ná nevi­di­teľ­ná ener­gia dví­ha­jú­ca chl­py na rukách.

foto:Marián Med­len

Chut­né nápa­dy

Kodiaq je ale inak (a našťas­tie) plno­hod­not­ná Ško­da. V mojich očiach to zna­me­ná hlav­ne prí­jem­ný inte­ri­ér s dopl­n­ka­mi do bež­né­ho živo­ta. Tra­dič­ne nechý­ba v pred­ných dve­rách dážd­nik. Medzi pred­ný­mi sedad­la­mi je nie­len posuv­ná lak­ťo­vá opier­ka ale aj otoč­ná prieč­ka (z jed­nej stra­ny sú dva držia­ky na nápo­je, z dru­hej plôš­ka bez výstup­kov). V tom­to momen­te mi ale (opäť) napad­ne jeden „pod­rý­vačs­ký“ pod­net – šír­ka. Ako­si je cítiť mož­nos­ti kon­cer­no­vé­ho pod­voz­ka. Mož­no budú šír­ko­vé mili­met­re nie­ko­mu sta­čiť, mne prí­de Kodiaq úzky. Keď si ved­ľa mňa sadol kole­ga Mar­tin, stat­ný kus chla­pa, mal som dojem, že sedí­me v o trie­du men­šom aute.

foto:Marián Med­len

foto:Marián Med­len

foto:Marián Med­len

Vrá­tim sa však ešte k nápa­dom, kto­ré na Ško­de mám fakt veľ­mi rád. Ako keby nie­kto dômy­sel­ne pre­mýš­ľal nad kaž­do­den­ný­mi sta­ros­ťa­mi bež­ných ľudí. Pred spo­lu­jazd­com sú naprí­klad dve schrán­ky (spod­ná kli­ma­ti­zo­va­ná), mobil má osved­če­né mies­to pred voli­čom pre­vo­dov­ky. Sedad­lá sú fan­tas­tic­ké (nase­del som sa v nich cel­kom dosť). Zadná lavi­ca je posú­va­teľ­ná (je dele­ná v pome­re 60:40) s nasta­vi­teľ­ným sklo­nom ope­ra­diel. Posled­ný rad sa cel­kom ľah­ko vyklá­pa a pre potre­by detí posta­ču­je viac ako sluš­ne.

foto:Marián Med­len

foto:Marián Med­len

foto:Marián Med­len

foto:Marián Med­len

foto:Marián Med­len

zdroj: autofans.sk

Pridať komentár (0)