Skon­cujte s prob­lé­mom s par­ko­va­ním, je tu slo­ven­ská appka Par­king Tip

Ráchel Matušková / 26. mája 2015 / Business

Par­king Tip, slo­ven­ská apli­ká­cia, ktorá píše koniec neko­neč­nému prí­behu par­ko­va­nia v mes­tách. Spája ľudí, ktorí náhodne zba­dajú voľné par­ko­va­cie miesto a nešťast­ní­kov, ktorí 15 minút krú­žia v aute namiesto toho aby v pokoji veče­rali.

Par­king Tip sa snaží rie­šiť prob­lém nedos­tatku par­ko­va­cích miest, s kto­rým sa kaž­do­denne stre­tá­vajú vodiči v mes­tách na celom svete. Autori apli­ká­cie tvr­dia, že za posledný rok 6 z 10 vodi­čov vzdalo hľa­da­nie miesta na par­ko­va­nie aspoň raz a mini­málne štvr­tina vodi­čov sa dostala do sporu s inými vodičmi kvôli par­ko­va­ciemu miestu.

Tiež tvr­dia, že viac ako 30 per­cent dopravy v mes­tách je tvo­re­ných autami, ktoré sa len mot­kajú nie za cie­ľom pre­sunu, ale s cie­ľom nájsť miesto na par­ko­va­nie. To spô­so­buje aj rad ďal­ších prob­lé­mov, ako naprí­klad zne­čis­ťo­va­nie vzdu­chu a nepro­duk­tívne strá­vený čas v koló­nach. Lie­kom na túto cho­robu má byť apli­ká­cia Par­king Tip.

Par­king Tip ponúka tipy na voľné par­ko­va­cie miesta v oblasti, v kto­rej potre­bu­jete. Apli­ká­cia fun­guje na základe cro­wd­sour­singu. Na jed­nej strane sú ľudia, ktorí spo­zo­rujú voľné miesto na par­ko­va­nie a túto infor­má­ciu poskytnú na druhú stranu, zúfa­lým šofé­rom krú­žia­cim uli­cami. Aj apli­ká­cia má teda dve roz­hra­nia. Pre tých, čo miesto nahlá­sia a pre tých, ktorí ho obsa­dia autom.

Chodci alebo kto­koľ­vek iný môže nahla­so­vať voľné par­ko­va­cie miesta a zís­kať odmenu, keď na nimi nahlá­sené miesto zapar­kuje auto. Pri odmene sa berie do úvahy oblasť aj čas. Každá ponuka par­ko­va­cieho miesta je časovo ohra­ni­čená a odmena sa získa len pri zapar­ko­vaní auta v danom čase. Na dru­hej strane vodiči za malý popla­tok zís­kajú infor­má­ciu o voľ­nom mieste na par­ko­va­nie a tiež navi­gá­ciu k danému miestu. Po zapar­ko­vaní v časo­vom limite pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie potvr­dia, že miesto je už obsa­dené. Ak je miesto obsa­dené skôr vodič získa určitú kom­pen­zá­ciu.

Slo­ven­ský Sygic sa dnes na kon­fe­ren­cii Mob­Con vyjad­ril, že práve táto oblasť je tou, ktorú chce v najb­liž­ších mesia­coch penet­ro­vat a kto vie, možno o pár mesia­cov bude Par­king­Tip práve v rukách Sygicu. Nechajme sa prek­va­piť.

Zdroj: parkingtip.org

Pridať komentár (0)