Škót­sko vyrá­ba viac ako polo­vi­cu elek­tric­kej ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov

Martina Horváthová / 10. apríla 2016 / Business

Škót­sko spl­ni­lo jeden z hlav­ných cie­ľov pre spot­re­bu ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov. Ako uvá­dza The Herald, 57,7 % spot­re­bo­va­nej elek­tric­kej ener­gie bolo z obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie, vla­ni sta­no­vi­li ten­to cieľ na 50%.

Škót­sko spl­ni­lo jeden z hlav­ných cie­ľov pre spot­re­bu ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov. Ako uvá­dza The Herald, 57,7 % spot­re­bo­va­nej elek­tric­kej ener­gie bolo z obno­vi­teľ­ných zdro­jov. Vla­ni sta­no­vi­li ten­to cieľ na 50%.

Škót­sko je teraz omno­ho bliž­šie k spl­ne­niu svoj­ho ambi­ci­óz­ne­ho cie­ľa, a to pro­du­ko­vať všet­ky svo­je roč­né potre­by elek­tric­kej ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov do roku 2020. Ten­to trend obno­vi­teľ­nej enr­gie pohá­ňa súčas­nú škót­sku vlá­du a dôka­zom toho je novem­bro­vá výstav­ba naj­väč­šej far­my s veter­ný­mi elek­trár­ňa­mi.

foto: greentechlead.com

Aby si si vedel pred­sta­viť, čo to pre kra­ji­nu zna­me­ná, Škót­sko v roku 2015 tvo­ri­lo 26,4% z cel­ko­vej výro­by ener­gie z obno­vi­tel­ných zdro­jov pre Veľ­kú Bri­tá­niu, pod­ľa úda­jov zve­rej­ne­ných brit­ským Minis­ter­stvom ener­ge­ti­ky a kli­ma­tic­kých zmien. Podiel Anglic­ka pred­sta­vo­val 65% a zvy­šok sa delil medzi Wales a Sever­né Írsko.

Aby som to zhr­nu­la, vďa­ka veľ­kej čas­ti slneč­nej a veter­nej ener­gie, výro­ba elek­tri­ny z obno­vi­teľ­ných zdro­jov vo Veľ­kej Bri­tá­nií tvo­ri­la 25% spot­re­by v roku 2015 a 19,1% v roku 2014. Úspech Škót­ska v dosa­ho­va­ní toh­to cie­ľa je naozaj chvá­ly­hod­ný a Spo­je­né krá­ľov­stvo ako celok sa prek­va­pi­vo rých­lo blí­ži k cie­ľu, pokiaľ ide o zlep­šo­va­nie sa vo využí­va­ní obno­vi­teľ­ných zdro­jov.

Medzi­ná­rod­ná agen­tú­ra pre ener­giu (IEA) nedáv­no vyhlá­si­la, že viac ako štvr­ti­na sve­ta bude pohá­ňa­ná obno­vi­teľ­nou ener­gi­ou do roku 2020. Dôkaz môže­me vidieť už v súčast­nos­ti v kra­ji­nách ako Maro­ko, kto­ré dokon­ču­je solár­nu elek­trá­reň, kto­rá bude schop­ná pohá­ňať celý regi­ón 24/7. Švéd­sko má ambí­ciu stať sa prvou sve­to­vou kra­ji­nou bez fosíl­nych palív; Cos­ta Rica, Dán­sko a Havaj sa aktív­ne zame­ria­va­jú na výro­bu ener­gie z obno­vi­tel­ných zdro­jov.

Moroccoooo

foto: mshcdn.com

Dokon­ca aj Čína, pop­red­ný sve­to­vý pro­du­cent skle­ní­ko­vých ply­nov, pris­pie­va k tomu­to tren­du. Chys­tá sa pod­pí­sať doho­du spo­lu s USA v Parí­ži, v súčas­nej dobe je totiž zod­po­ved­ná za 40 per­cent glo­bál­ne­ho ras­tu obno­vi­teľ­nej kapa­ci­ty.

Pre­chod z fosíl­nych palív na jad­ro­vé a obno­vi­teľ­né zdro­je ener­gie je šikov­ný ťah pod­ľa všet­kých mera­diel, a Škót­skych 57,7 % je údaj kto­rý poz­dvi­hu­je zmy­sel využí­va­nia obno­vi­teľ­ných zdro­jov. Na prek­va­pe­nie, táto kra­ji­na nedáv­no roz­hod­la vydať zákaz gene­tic­ky modi­fi­ko­va­ných plo­dín (GM) na zákla­de spot­re­bi­teľ­skej vôle a nepre­ja­vi­li záu­jem o vedec­ké a výskum­né dôka­zy o škod­li­vom dopa­de GM potra­vín na zdra­vie člo­ve­ka. Uvied­li, že pokiaľ sú plo­di­ny schvá­le­né po prí­snom tes­to­va­ní, budú bez­peč­né pre ľudí, zvie­ra­tá aj život­né pro­stre­die.

Aspoň majú správ­ne sme­ro­va­nie v uva­žo­va­ní o zme­nách klí­my, inves­to­va­li naozaj veľ­ké množ­stvo peňa­zí do výsku­mu a vývo­ja rop­ných polí v Sever­nom mori. Sta­čí len dúfať, že aj naša vlá­da sa koneč­ne začne zaobe­rať tou­to prob­le­ma­ti­kou a inves­tu­je penia­ze do envi­ron­men­ta­ly friend­ly pro­jek­tov, pre­to­že kli­ma­tic­ké zme­ny sa týka­jú aj nás, Slo­vá­kov.

0079716

Zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffingtonpost.co.uk

Pridať komentár (0)