Škót­sko vyrába viac ako polo­vicu elek­tric­kej ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov

Martina Horváthová / 10. apríla 2016 / Business

Škót­sko spl­nilo jeden z hlav­ných cie­ľov pre spot­rebu ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov. Ako uvá­dza The Herald, 57,7 % spot­re­bo­va­nej elek­tric­kej ener­gie bolo z obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie, vlani sta­no­vili tento cieľ na 50%.

Škót­sko spl­nilo jeden z hlav­ných cie­ľov pre spot­rebu ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov. Ako uvá­dza The Herald, 57,7 % spot­re­bo­va­nej elek­tric­kej ener­gie bolo z obno­vi­teľ­ných zdro­jov. Vlani sta­no­vili tento cieľ na 50%.

Škót­sko je teraz omnoho bliž­šie k spl­ne­niu svojho ambi­ci­óz­neho cieľa, a to pro­du­ko­vať všetky svoje ročné potreby elek­tric­kej ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov do roku 2020. Tento trend obno­vi­teľ­nej enr­gie poháňa súčasnú škót­sku vládu a dôka­zom toho je novem­brová výstavba naj­väč­šej farmy s veter­nými elek­trár­ňami.

foto: greentechlead.com

Aby si si vedel pred­sta­viť, čo to pre kra­jinu zna­mená, Škót­sko v roku 2015 tvo­rilo 26,4% z cel­ko­vej výroby ener­gie z obno­vi­tel­ných zdro­jov pre Veľkú Bri­tá­niu, podľa úda­jov zve­rej­ne­ných brit­ským Minis­ter­stvom ener­ge­tiky a kli­ma­tic­kých zmien. Podiel Anglicka pred­sta­vo­val 65% a zvy­šok sa delil medzi Wales a Severné Írsko.

Aby som to zhr­nula, vďaka veľ­kej časti slneč­nej a veter­nej ener­gie, výroba elek­triny z obno­vi­teľ­ných zdro­jov vo Veľ­kej Bri­tá­nií tvo­rila 25% spot­reby v roku 2015 a 19,1% v roku 2014. Úspech Škót­ska v dosa­ho­vaní tohto cieľa je naozaj chvá­ly­hodný a Spo­jené krá­ľov­stvo ako celok sa prek­va­pivo rýchlo blíži k cieľu, pokiaľ ide o zlep­šo­va­nie sa vo využí­vaní obno­vi­teľ­ných zdro­jov.

Medzi­ná­rodná agen­túra pre ener­giu (IEA) nedávno vyhlá­sila, že viac ako štvr­tina sveta bude pohá­ňaná obno­vi­teľ­nou ener­giou do roku 2020. Dôkaz môžeme vidieť už v súčast­nosti v kra­ji­nách ako Maroko, ktoré dokon­čuje solárnu elek­trá­reň, ktorá bude schopná pohá­ňať celý región 24/7. Švéd­sko má ambí­ciu stať sa prvou sve­to­vou kra­ji­nou bez fosíl­nych palív; Costa Rica, Dán­sko a Havaj sa aktívne zame­ria­vajú na výrobu ener­gie z obno­vi­tel­ných zdro­jov.

Moroccoooo

foto: mshcdn.com

Dokonca aj Čína, pop­redný sve­tový pro­du­cent skle­ní­ko­vých ply­nov, pris­pieva k tomuto trendu. Chystá sa pod­pí­sať dohodu spolu s USA v Paríži, v súčas­nej dobe je totiž zod­po­vedná za 40 per­cent glo­bál­neho rastu obno­vi­teľ­nej kapa­city.

Pre­chod z fosíl­nych palív na jad­rové a obno­vi­teľné zdroje ener­gie je šikovný ťah podľa všet­kých mera­diel, a Škót­skych 57,7 % je údaj ktorý poz­dvi­huje zmy­sel využí­va­nia obno­vi­teľ­ných zdro­jov. Na prek­va­pe­nie, táto kra­jina nedávno roz­hodla vydať zákaz gene­ticky modi­fi­ko­va­ných plo­dín (GM) na základe spot­re­bi­teľ­skej vôle a nepre­ja­vili záu­jem o vedecké a výskumné dôkazy o škod­li­vom dopade GM potra­vín na zdra­vie člo­veka. Uviedli, že pokiaľ sú plo­diny schvá­lené po prí­snom tes­to­vaní, budú bez­pečné pre ľudí, zvie­ratá aj životné pro­stre­die.

Aspoň majú správne sme­ro­va­nie v uva­žo­vaní o zme­nách klímy, inves­to­vali naozaj veľké množ­stvo peňazí do výskumu a vývoja rop­ných polí v Sever­nom mori. Stačí len dúfať, že aj naša vláda sa konečne začne zaobe­rať touto prob­le­ma­ti­kou a inves­tuje peniaze do envi­ron­men­taly friendly pro­jek­tov, pre­tože kli­ma­tické zmeny sa týkajú aj nás, Slo­vá­kov.

0079716

Zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffingtonpost.co.uk

Pridať komentár (0)