Skú­se­nosti na dosah ruky. Značka: Men­torsC­lub

Michal Tomek / 25. november 2014 / Tools a produktivita

Albert Eins­tein kedysi pove­dal, že „jedi­ným zdro­jom pozna­nia je skú­se­nosť“. Keď ju sami nemáte, vyhľa­dajte takých, ktorí ju majú. Naprí­klad v Men­torsC­lub.

Impact­Hub v Bra­ti­slave sa rýchlo roz­bieha a už o pár dní pri­víta ľudí na ďal­šej akcii. Tento štvr­tok sa v pries­to­roch na Hviez­do­sla­vo­vom námestí bude hľa­dať trój­sky kôň. Aspoň tak znie časť názvu pred­nášky skú­se­ného mar­ke­téra a kon­zul­tanta Daniela Bra­dáča. Nejde však len o ďal­šie jed­no­ra­zové podu­ja­tie, ktoré po záve­reč­nej dis­ku­sii skončí a vy budete pani­ká­riť, či ste si všetko zapa­mä­tali. Nie. Works­hop s Danie­lom Bra­dá­čom je súčas­ťou šir­šieho pro­jektu pod náz­vom Men­torsC­lub a tento prvý event možno ozna­čiť za jeho ofi­ciálne spus­te­nie.

Hlav­ným cie­ľom Men­torsC­lub je pod­pora ľudí, ktorí majú nápad a chcú niečo dosiah­nuť. To by samo o sebe možno nebolo až tak výni­močné, keby tento cieľ nena­pĺňali s pomo­cou veľmi kva­lit­ných ľudí – men­to­rov. „Sna­žíme sa zís­kať pro­fe­si­oná­lov úspeš­ných v tom, čo robia, pre myš­lienku men­to­ringu. Chceme, aby boli dostup­nejší pre ľudí, ktorí chcú na sebe pra­co­vať, majú nápad alebo, naopak, prob­lém a chcú sa pora­diť. Mnohí úspešní ľudia tvr­dia, že mať men­tora bolo pre ich úspech zásadné,“ uvá­dza pro­jekt zakla­da­teľka Eva Bra­dá­čová.

Men­to­ring sa nám spája hlavne s pro­stre­dím star­tu­pov. Sme zvyk­nutí, že akce­le­rá­tory či inku­bá­tory ako jednu zo svo­jich slu­žieb ponú­kajú kva­lit­ných men­to­rov, ktorí majú roky skú­se­ností a môžu ten-ktorý star­tup rake­tovo posu­núť vpred. Takýto člo­vek je však dôle­žitý v kaž­dej oblasti, v kto­rej exis­tuje nápad a chuť tento nápad rea­li­zo­vať. Eva Bra­dá­čová ďalej vysvet­ľuje: „Určite nie sme len pre tech­no­lo­gické star­tupy. Sme tu aj pre štu­den­tov, malé firmy, rodinné pod­niky, jed­not­liv­cov-pod­ni­ka­te­ľov, nezis­kové orga­ni­zá­cie, ale aj pre sociálne star­tupy. Budeme mať zastú­penú oblasť pod­ni­ka­nia, tech­no­ló­gií, kul­túry, ľud­ských zdro­jov, života v kor­po­rá­cii, žien v biz­nise a mnohé ďal­šie.“

O tom, že Men­torsC­lub nie je len pre star­tupy, svedčí aj fakt, že medzi men­tormi je významné meno z oblasti hudby a ume­lec­kého manaž­mentu. Matej Drlička je ria­di­te­ľom agen­túry Viva Musica!, ktorá má pod pal­com kaž­do­ročné letné podu­ja­tie s cie­ľom pri­blí­žiť kla­sickú hudbu bež­ným ľuďom v uli­ciach Bra­ti­slavy. Z ďal­ších exper­tov možno spo­me­núť naprí­klad Juraja Saska z Visi­bi­lity, Michala Pas­tiera zo Zara­guzy či odbor­ní­kov na oblasť HR Borisa Fug­geraDianu Šilo­novú. Všet­kých men­to­rov môžete nájsť tu.

Už dlhé roky men­to­ru­jem a radím via­ce­rým fir­mám a star­tu­pom. Dokonca mi napadlo vďaka tomu spra­viť podobný pro­jekt. A keď prišla Evka za mnou, že niečo také už majú hotové, veľmi som sa tomu pote­šil a pri­dal sa. Už mi aj vďaka tomuto pro­jektu písal jeden cha­lan,“ odpo­vedá Michal Tru­ban na otázku, prečo sa do pro­jektu roz­ho­dol zapo­jiť a či už posky­tol svoje rady.

Na základe akého kľúča boli oslo­vení práve títo pro­fe­si­onáli? „V prvom rade by mali byť úspešní v tom, čo robia a čo už doká­zali. A majú chuť sa nezištne pode­liť o svoje skú­se­nosti, aby pomohli nie­komu inému,“ hovorí Eva Bra­dá­čová. Záro­veň dodáva, že dohod­núť spo­lu­prácu s men­tormi nebolo náročné. Naopak, via­ce­rých pote­šilo, že môžu byť súčas­ťou tohto nápadu. „Mnohí boli skromní, či o nich vôbec bude záu­jem. Pri­tom majú za sebou obrov­ské pro­jekty a úspe­chy.“

Každý záu­jemca, zvaný men­tee, ktorý čelí v rámci svojho pro­jektu neja­kej výzve, môže kon­tak­to­vať nie­kto­rého z men­to­rov. Na to je potrebná regis­trá­cia a krátka infor­má­cia o sebe, pro­jekte či téme, ktorú by rád pre­de­ba­to­val. Men­tora bude môcť oslo­viť mai­lom, cez skype či pozvať na pose­de­nie pri káve. Ten sa na základe infor­má­cií od záu­jemcu bude môcť roz­hod­núť, ako na pozvánku zare­a­guje.

Tak ako sú oblasti, v kto­rých pôso­bia naši men­tori, rôzne, aj works­hopy plá­nu­jeme robiť na rôzne aktu­álne témy – osobný roz­voj, mar­ke­ting a PR, pod­ni­ka­nie, prak­tické infor­má­cie a skills, fakty a case stu­dies od exper­tov či online,“ pozýva spo­lu­au­torka pro­jektu na works­hopy, ktoré budú v budúc­nosti. Tým prvým s Danie­lom Bra­dá­čom všetko len začína. Pri­budnú ďalší men­tori aj podu­ja­tia, na kto­rých budú pred­ná­šať ove­rení a kva­litní lek­tori, aby si účast­ník odnie­sol tak záži­tok, ako aj inves­tí­ciu do svojho vzde­la­nia.

A kde sa vzala prvá myš­lienka na takýto pro­jekt? Prišla cel­kom spon­tánne a – ako mnoho dob­rých nápa­dov – na neča­ka­nom mieste. „Na dovo­lenke. Ako to už býva, naj­lep­šie nápady pri­chá­dzajú, keď člo­vek opustí bežný život. Kul­túra men­to­ringu je v zahra­ničí veľmi popu­lárna a v glo­bál­nych fir­mách je súčas­ťou firem­nej kul­túry. Verím, že aj u nás ľudia pocho­pia, že tým, že nie­komu pora­dia, obo­ha­cujú aj sami seba, lebo robia dobrú vec,“ uzat­vára s úsme­vom Eva Bra­dá­čová.

Pridať komentár (0)