Sku­točné tajom­stvo Victoria’s Sec­ret: Smutný prí­beh sláv­nej značky, z kto­rého sa musíme pou­čiť!

Martin Bohunický / 12. november 2015 / Tools a produktivita

Nie­kedy v sedem­de­sia­tych rokoch sa muž menom Roy Ray­mond vybral do obchodu kúpiť svo­jej man­želke spodné prádlo.

To, čo v obchode zažil, nebolo nič na tú dobu mimo­riadne, no v koneč­nom dôsledku o to smut­nej­šie. Odporné “bom­bar­ďáky” pre­dá­vali pre­da­vačky, ktoré sa k nemu sprá­vali ako ku per­ver­zá­kovi.

Napo­kon však tento záži­tok stál za to. Keď Roy zis­til, že jeho kama­ráti majú podobnú skú­se­nosť, roz­ho­dol sa vybu­do­vať obchod so spod­ným prád­lom, kde z teba nebudú robiť devianta. Z tohto obchodu sa stala neskôr naj­po­pu­lár­nej­šia značka spod­ného prádla v his­tó­rií: Victoria’s Sec­ret.

Roy chcel otvo­riť obchod so spod­ným prád­lom na úrovni, kde sa muži budú cítiť dobre. Bolo to per­fektné nača­so­va­nie. V 50. a 60.rokoch bolo žen­ské spodné prádlo všetko, len nie sexy. Bolo to o dostup­nosti, pohodl­nosti a prak­tic­kosti. Zmy­selné spodné prádlo bolo určené len na špe­ciálne prí­le­ži­tosti — sva­dobné cesty a výro­čia. 

V roku 1977 to prí­chod značky Victoria’s Sec­ret totálne zme­nil.

Tento prí­stup bol úplne revo­lučný. Roy zaro­bil prvý rok pol mili­óna dolá­rov. Do pia­tich rokov od zalo­že­nia otvo­ril v San Fran­ciscu ďal­šie tri pre­vádzky. Ročný prí­jem bol okolo 4 mili­ó­nov dolá­rov, napriek tomu hro­zil Ray­mon­dovi ban­krot. Nápad skvelý, no niečo tomu celý čas chý­balo.

V týchto časoch nav­ští­vil obchod biz­nis­men Les­lie Wex­ner. Bys­trý muž hneď pocho­pil, v čom je prob­lém. V krát­kosti, Victoria’s Sec­ret sa tak sna­žil pri­lá­kať mužov, až odlá­kal ženy. Všetko bolo nasta­vené na mužov, hoci sa tam pre­dá­valo žen­ské spodné prádlo. Síce to tak pôvodne malo byť, no Ray­mond si nikdy neuve­do­mil, ako tento prí­stup škodí jeho biz­nisu. Nápad mal síce dobrý, no nikdy sa mu nepo­da­rilo pozrieť sa na svoj biz­nis z inej per­spek­tívy a dať zákaz­ní­kom presne to, po čom túžili.

Wex­ner vycí­til poten­ciál a v roku 1982 kúpil značku za milión dolá­rov. Postu­pom času vybu­do­val brand, ktorú milujú všetci — ženy aj muži. Redi­zaj­no­val kata­lógy, najal si najk­raj­šie modelky, obchody boli moderné a žia­rivé. Pár vošiel do obchodu, muži si lis­to­vali kata­lógy a ženy si skú­šali prádlo. Per­fektne efek­tívne.

V roku 1995 mala Victoria’s Sec­ret hod­notu skoro dve miliardy dolá­rov a 670 obcho­dov po celej kra­jine. Dnes má spo­loč­nosť glo­bálny úspech a je pova­žo­vaná za jednu z najús­peš­nej­ších zna­čiek vôbec. Jej hod­nota sa pohy­buje okolo 7 miliárd dolá­rov. Takýto nákup za “úbohý” milión? Wex­ner uro­bil vážne dobré roz­hod­nu­tie.

Bohu­žiaľ, kým Wex­ner a značka rástli, Royov život nabral strmý pád. Po pre­daji firmy si otvo­ril obchod s kva­lit­ným det­ským oble­če­ním, no o 4 roky neskôr zban­kro­to­val. Krátko po tom sa roz­vie­dol so svo­jou ženou. V roku 1993 to už nez­vlá­dol a sko­čil z iko­nic­kého mosta Gol­den Gate.

Pou­če­nie? Aj keď máš dobrý nápad, prídu aj hor­šie časy. Nie­len v prí­rode, ale aj v biz­nise je adap­ta­bi­lita kľú­čom k pre­ži­tiu. Je tra­gé­diou, že génius, akým Roy Ray­mond bol, spá­chal samov­raždu. Ťažko pove­dať, prečo to uro­bil, no niet pochýb o tom, že pre­daj značky oľu­to­val. Pred­stav si, že nie­kto na tvo­jom nápade zarobí miliardy. Možno keby firmu nepre­dal, skon­čilo by to inak. A nie je to o penia­zoch, šťas­tie si nekú­piš, ani za miliardy. No vzdať sa svo­jich snov, to naozaj bolí.

zdroj: elitereaders.com

Pridať komentár (0)