Sku­toč­ný Irán a 5 vecí, kto­ré ma šoko­va­li

Janka Schweighoferová, travelhack.me / 11. mája 2016 / Tech a inovácie

Toľ­ko šokov, kto­ré som zaži­la za 5 dní v Irá­ne, som ešte neza­ži­la. Cho­di­la som s poznám­ko­vým blo­kom a foťá­kom a nechá­pa­la som.

Ako pra­vý Euró­pan som čaka­la, že Irán bude totál­ne izo­lo­va­ná kra­ji­na nachá­dza­jú­ca sa nie­kde medzi stre­do­ve­kom a novo­ve­kom, pos­ti­hnu­tá embar­gom. Oča­ká­va­la som des­po­tic­kých vlád­cov a ľudí vystra­še­ných z prí­snych záko­nov, cha­os a nula tech­no­ló­gií, kto­ré máme my už roky zmák­nu­té – inter­net, tel­ku, app­ky, zahra­nič­né vysie­la­nie a sprá­vy. Nie­čo také­to, keď to nafúk­nem:

ShowImage

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Travelhack.me.

Aké prek­vap­ko to pre mňa bolo, keď som cez Couch­sur­fing našla babu, kto­rá súhla­si­la s tým, že nás uby­tu­je a napí­sa­la mi, že: “Jan­ka, pri­daj si ma na What­sap­pe a na FB”. A ja že čoooo hmmm oki­i­ii pri­dám. V hla­ve mi lie­ta­li otáz­ky typu: “vy máte povo­le­ný FB a what­sapp? Mož­no je len z boha­tej vrstvy a má výsa­dy aké bež­ní ľudia nema­jú”

Aká hlú­pa som bola. Aj napriek tomu, že som pre­čí­ta­la X kníh o Blíz­kom výcho­de a pova­žu­jem sa za oso­bu, kto­rá je sces­to­va­ná a tro­chu zbeh­lá v geopo­li­ti­ke Blíz­ke­ho Výcho­du, som to mala v hla­ve totál­ne zle. Jas­né, vede­la som, že v Irá­ne je mier, že je to krás­na kra­ji­na – inak by som si ani nekú­pi­la leten­ky.

No to, že nema­jú tero­ris­tov a nepo­ko­je a naopak, že je tam vyso­ká bez­peč­nosť, poho­da, reál­ne voľ­by, fun­gu­jú­ci inter­net, tel­ka, start-up svet a ľudia sú ako my, ma ajtak prek­va­pi­lo. Pozri sa, ako vyze­rá taký bež­ný irán­sky člo­vek:

Je to dosť v roz­po­re s tým, čo píšu médiá, no médiá sú pod­ni­ky a cie­ľom pod­ni­ku je zará­bať, nie pri­ná­šať 100% prav­di­vé spra­vo­daj­stvo. Nech­cem hovo­riť, že médiá o Irá­ne kla­mú – jas­né, Irán má jad­ro­vý prog­ram. Ide o to, že médiá v Euró­pe o Irá­ne nič iné okrem jad­ro­vých zbra­ní a vytvá­ra­jú tak totál­ne nekom­plet­ný obraz. Násled­kom toho si sko­ro kaž­dý mys­lí, že Irán je totál­ne izo­lo­va­ná die­ra, kde nie je bez­peč­no a zabi­jú ťa tam na uli­ci.

To je totál­na hlú­posť a tu je 5 dôvo­dov, pre­čo si mys­lím, že Irán je bez­peč­ná kra­ji­na, o kto­rej médiá vytvo­ri­li totál­ne nespráv­nu mien­ku: 

1. Už roky nie je v Irá­ne aktív­na žiad­na tero­ris­tic­ká sku­pi­na

Ano. Nie­len že tam nie je voj­na, nema­jú ani tero­ris­tic­kú sku­pi­nu, kto­rá by robi­la samov­ra­žed­né úto­ky ale­bo inšta­lo­va­la bom­by do metier a nákup­ných cen­tier. Na to, že ma snáď všet­ci od Irá­nu odho­vá­ra­li kvô­li bez­peč­nos­ti a tero­ris­tom, bola toto pre mňa lahod­ná infoš­ka.

V Irá­ne vyzná­va­jú šít­sky islam, to je ten bene­vo­len­tnej­ší. Šíti sa nachá­dza­jú hlav­ne na úze­mí Irá­nu, Bah­raj­nu a momen­tál­ne voj­nou zmie­ta­né­ho Ira­ku. ISIS, kto­rých sa bojí celá Euró­pa, sa boja aj Irán­ča­nia. Irán a Irak má spo­loč­nú hra­ni­cu a ISIS ovlá­da úze­mie 200 – 300 km od Irá­nu. ISIS pre­sa­dzu­je sun­nit­ský radi­kál­ny Islam, kto­rý Irán­com nevo­nia. ISIS neo­vlá­da Irán, ani naň neúto­čí. Rov­na­ko na Irán neúto­čí Al-Kai­da, ani kurd­ské tero­ris­tic­ké sku­pi­ny, kto­ré sú aktív­ne momen­tál­ne naprí­klad v Turec­ku a majú na sve­do­mí veľa z tero­ris­tic­kých úto­kov za posled­né­ho pol roka.

mapa-3-1

rán je pod­ľa neofi­ciál­nych mera­ní tre­ťou kra­ji­nou na sve­te, kto­rá pri­ja­la naj­viac ute­čen­cov z voj­ny – jed­nak z tej v Afg­ha­nis­ta­ne, jed­nak tej, kto­rá pre­bie­ha teraz. Je ťaž­ké toto tvr­de­nie pre­ve­riť, keď­že ofi­ciál­ne mera­nia nie sú, mini­mál­ne som ich nenaš­la. V Irá­ne sa povrá­va aj to, že na hra­ni­ciach s Kuwai­tom kem­pu­jú desať­ti­sí­ce Ira­ča­nov, dúfa­júc, že sa dosta­nú do Kuwai­tu v totál­ne živo­to­hro­zu­jú­cich pod­mien­kach. Ute­čen­cov je plný aj Liba­non, Saud­ská Ará­bia, Jor­dán­sko. Až potom v pora­dí nasle­du­je Turec­ko a európ­ske kra­ji­ny, kam pri­chá­dza len zlo­mok ute­čen­cov. Toto je vše­obec­ná mien­ka ľudí v Irá­ne, ako vní­ma­jú ute­če­nec­kú krí­zu, nie neja­ký výskum, kto­rý som robi­la 6 mesia­cov. Napí­sa­la som to len pre­to, lebo my v Euró­pe máme čas­to pocit, že všet­ci ute­čen­ci idú ku nám.

Mimo­cho­dom, Irán­ci ani nie sú Ara­bi – ale Per­ža­nia. Majú inú kul­tú­ru a his­tó­riu, napriek tomu, že tiež vyzná­va­jú Islam. A inak aj hovo­ria ove­ľa jem­nej­šie a mäk­šie ako Ara­bi:

Ja som sa v Irá­ne cíti­la totál­ne bez­peč­ne. Nikto nevy­ze­raj, že by mi naj­rad­šej ukra­dol peňa­žen­ku ale­bo foťák,nikto nek­ri­čal alla­hu akbar ale­bo sa div­ne nepo­ze­ral na nás ako turis­tov. Domá­ci mi hovo­ri­li, že majú dosť dob­rú taj­nú služ­bu – kon­tro­lu­je ich mož­no viac ako by si ľudia žela­li, no sú za nich vďač­ní, pre­to­že chrá­nia bez­peč­nosť a robia to dob­re.

Mimo­cho­dom, keď­že sú dro­gy a alko­hol ofi­ciál­ne zaká­za­né, na uli­ciach nenáj­deš žiad­nych feťá­kov ale­bo opi­tých a iných div­ných ľudí pod vply­vom boh­vie­čo­ho. My Slo­vá­ci sme si na to už tak nejak zvyk­li a kaž­dé­ho už aspoň raz v živo­te nie­kto taký­to otra­vo­val, nahá­ňal, nie­ke­dy aj zbil. V Irá­ne som si pri­po­me­nu­la, aké je super nemať div­ných ľudí naoko­lo.

2. Irán­ci sú ako my

Počas par­ty u Feri v Tehe­rá­ne (Irán­čan­ka, u kto­rej sme býva­li) som sa ohliad­la oko­lo seba a sle­do­va­la ľudí, Irán­cov, ako sa zabá­va­jú. Keca­li, hra­li kar­ty, robi­li si sran­du, tan­co­va­li, hľa­da­li son­gy cez Shazam..Boli tam inte­li­gent­ní ľudia, vyso­koš­ko­lá­ci. Budú­ci práv­ni­ci, dizaj­né­ri, eko­nóm, baba, kto­rá robí v start-upe (áno, pod­ni­ka­teľ­ský svet Irá­nu sa pre­bú­dza tiež)

Všet­ci boli tak pria­teľ­skí a nor­mál­ni, že som mala pocit, že som doma, s ľuď­mi, kto­rých poznám roky.

DSC_0870_1

U Irán­cov je obľú­be­ná je vod­ná faj­ka a je bru­tál­na! Vôbec nepá­li­la v hrd­le, u mňa naj­lep­šia, akú som kedy mala, aj keď musím pri­znať, že nie som zrov­na štam­gas­ta. :-) Sedia v takých altán­koch, kto­ré sú total uzat­vo­re­né. Vo vnút­ri také­ho altán­ku som ani nemu­se­la mať na sebe šat­ku, kto­rá je inak povin­ná a ak by som ju nema­la, zobra­la by mamoral poli­ce do basy a nie­kto by mi ju musel doniesť – potom by ma pus­ti­li.

DSC_1069_1

Čo sa týka nábo­žen­stva, veľa mla­dých vo veľ­kých mes­tách, kde som ja bola, sa ani len nepriz­ná­va k mos­lim­skej vie­re. Je však daná záko­nom, tak­že nemos­li­mom byť navo­nok nemô­žu. Keď začnú “hulá­kať” výzvy k mot­lit­be (5x za deň zo všet­kých mešít), nič sa nezme­ní. Nikto si nek­la­ká na uli­ci ani nebe­ží do najb­liž­šej meši­ty o život.

Irán je nesku­toč­ne veľ­ký, iba hlav­né mes­to Tehe­rán má o 100% viac oby­va­te­ľov ako celé Slo­ven­sko. Ja som v Irá­ne strá­vi­la 5 dní a vide­la som mes­tá Esfa­han a Tehe­rán – tie roz­vi­nu­tej­šie a väč­šie. Nie celý Irán je taký istý.

3. Taká pria­teľ­skosť a nápo­moc­nosť, akú sme našli v Irá­ne, je vo sve­te rari­tou

Feri, baba u kto­rej sme býva­li v Tehe­rá­ne, nám to krás­ne vysvet­li­la v dvoch vetách: “Vieš Jani, keď oslo­víš Irán­ca s pros­bou o pomoc ale­bo otáz­kou, čas­to ti nevie odpo­ve­dať ale­bo pomôcť. On však cíti potre­bu pomôcť ti, berie to ako jeho povin­nosť pomôcť ti. A keď si turis­t­ka, tak sa sna­ží o to viac, pre­to­že sa tu pros­te nevyz­náš.”

A pres­ne tak­to to bolo. Koho­koľ­vek sme oslo­vi­li o pomoc, nám pomo­hol. Keď nám nero­zu­mel (ale­bo my jemu), dovie­dol nás k nie­ko­mu, kto anglic­ky hovo­ril a pomo­hol nám ten. Mini­mál­ne raz za deň sa nam tiež sta­lo, že za nami len tak nie­kto pri­šiel a spý­tal sa, odkiaľ sme, či chce­me s nie­čim pomôcť, či chce­me odpo­rú­ča­nia. Ale nie pre­to, lebo za rohom mali obchod s kober­ca­mi a chce­li nám nie­čo pre­dať.

Samos­tat­nou kate­gó­ri­ou sú “irán­ski tat­ko­via”, ako sme ich nazva­li. Vždy oko­lo 50t­ky, šedi­ve­jú­ce fúzi­ky, bruš­ko a mega pria­teľ­ský výraz. Vždy sa nie­kto našiel. Kúpi­li nám tra­dič­né slad­ké, aby sa uis­ti­li, že ho ochut­ná­me, šťuch­li nás, keď pri­chá­dza­la zastáv­ka, na kto­rej sme mali vystú­piť, uká­za­li nám wéc­ka.

Men-in-Park-Hamedan1a

Tak­to si vyse­dá­va­li v par­ku. Vší­maj že všet­ci majú koše­le, oble­ky.. Kaž­dý star­ší člo­vek v Irá­ne bol tak­to vyfe­šá­ko­va­ný.

Kamoš­ka, kto­rá po Irá­ne ces­to­va­la s fra­je­rom mesiac, mi hovo­ri­la, že mies­ta­mi sú Irán­ci až prí­liš pria­teľ­skí a nápo­moc­ní. Že sa im sta­lo viac­krát, že boli pozva­ní na veče­ru ale­bo im ponúk­li gauč na pre­spa­nie. Násled­ne dotiah­li celú rodi­nu, strý­kov, ded­kov, brat­ran­cov z ôsme­ho kole­na a podob­ne a spá­nok bol v nedo­hľad­ne. :-) Asi zále­ží, na koho natra­fí­te.

4. V kaž­dom par­ku sú out­do­or fit­ká

A cvi­čia v ňom muži aj ženy. Pre mňa ako fanú­ši­ka pohy­bu a cvi­če­nia to bolo skve­lé odha­le­nie – to, na čom na Slo­ven­sku už roky maka­jú rôz­ne občian­ske zdru­že­nia, naprí­klad moji kamo­ši z OCTA­GO, už v Irá­ne fun­gu­je. V Irá­ne, chá­peš? Ja som si ešte pred dvo­mi týžd­ňa­mi mys­le­la, že tam bude zaká­za­ný pohyb na verej­nos­ti pre ženy. :-)

Pozri ako to vyze­rá:

DSC_0817_1

Tak­to vyze­ra­li “stro­je”, kto­ré tam boli. Úpl­ne dosta­toč­né na tré­ning…

DSC_0833_1

…a aj teta sa sta­ra­la o lad­né nôž­ky…

DSC_1363_1

…zhyb musí byť!! :)

5. Nesku­toč­ne veľa AHA momen­tov

Keby­že ma môžeš vidiet. Cho­di­la som po uli­ci, oči otvo­re­né a bolo tam tak veľa vecí, kto­ré boli pre mňa nové, iné, pri kto­rých som si pove­da­la že woaa­a­a­aw! Naprí­klad som zis­ti­la, že pod­ľa ich kalen­dá­ru je rok 1394 a pres­ne o 11 dní majú Nový rok, že majú morál­nu polí­ciu, kto­rá strá­ži nose­nie šatiek, že Irán­ky si posled­né roky dáva­jú zmen­šo­vať nosy, pre­to­že od prí­ro­dy ich majú veľ­ké a že Irán má top plas­tic­kých chi­rur­gov, že pijú šťa­vu z čerstvé­ho ovo­cia so zmr­kou.. Mám zapí­sa­né tri A4ky s tip­mi, vychy­táv­ka­mi a veca­mi, kto­ré chy­ti­li moju pozor­nosť.

Kto pri ces­to­va­ní vyhľa­dá­va iné, exo­tic­ké zvy­ky, tra­dí­cie, pro­duk­ty – Irán je tvo­ja TOP des­ti­ná­cia.

0009

Uuups! tak­to na verej­nos­ti? Ale na líč­ka sa môže, hlav­ne keď máš šuter na ruke (my sme mali, poži­ča­ný od mamin­ky a tatin­ka :-) ).

0010

A tuto už čaka­li na turis­tov. ale­bo ich mož­no chrá­ni­li. Neviem, som rada, že som s nimi nema­la tú česť. :-)

0011

Roz­práv­ko­vý pohľad. UNES­CO heri­ta­ge, jed­na z naj­väč­ších mešíť sve­ta, len si tam tak stá­la. Esfa­han, mes­to 6h od Tehe­rá­nu. Odpo­rú­čam!

0012

Hmmm, v tom habi­te čo mám a v šat­ke sa nanič robia stojky..Asi to nie je nič pre mňa, lebo sto­jok sa nevzdám. :)

0013

Miest­ne Cap­puc­ci­no. Bolo bru­tál­ne, aj keď mám pocit, že nám tam šup­li tak kilo cuk­ru. Inak toto jed­no stá­lo 4€, káva je tam mega dra­há, čaj je ove­ľa lac­nej­ší. Ale bola to krás­na kaviar­nič­ka – Che Gue­va­ra, taká revo­lu­ci­onár­ska. :-)

0014

Irán sa pri­pra­vo­val na Nový rok. Na sto­le majú také­to ryb­ky, trá­vu a ešte ďal­ších 6 – 7 tra­dič­ných vecí, medzi nimi aj maľo­va­né vajíč­ka ako máme my na Veľ­kú noc.

0015

Baba malo­va­la na stro­my. Nád­her­né kres­by a aj nád­her­ná baba, čo hovo­rí­te cha­la­ni?

0016

Jeden z tra­dič­ných bazá­rov. Krás­ne. A nikto tam na niko­ho nek­ri­čal s ponu­ka­mi, to som si ceni­la.

0017

Aj taký­to krá­sa­vec bol v miest­nom par­ku. A okrem neho mega veľa veľ­kých papa­gá­jov, aj takých tých hovo­ria­cich.

0018

Toto je v Tehe­rá­ne, hore na kop­ci, pod hora­mi. Nád­her­né mies­to.

0019

Osol nesú­ci strom :-D to inde neza­ži­ješ.

A navy­še:

Je to tam dosť lac­né. Aj s turis­tic­kou “daňou”, kto­rú sme urči­te čas­to pla­ti­li, to bolo dosť lac­né. Jed­nak potra­vi­ny, jed­nak tovar. Vod­ná faj­ka sa dala kúpiť za 4€ (a to bola nez­jed­na­ná cena), za nákup na raňaj­ky (vajíč­ka, syr, chle­ba, pap­ri­ky, šalát) sme zapla­ti­li tak 1,5€. Takis­to jed­lo v reštau­rá­ciách – začí­na­lo na 2€, najd­raj­šie bolo za 10€, išlo skôr o to, či to je fast food ale­bo reštau­rá­cia, kde je pek­né sede­nie a super obslu­ha.

DSC_0885_1-1

Irán je teda kra­ji­na, kde za lac­no náj­deš svet úpl­ne iný ako ten náš, bez­peč­nosť a milých ľudí. To je Irán, nie to, čo pre­zen­tu­jú médiá. A čo je naj­lep­šie – Irán ešte nie je zni­če­ný maso­vým turiz­mom.

Veľa ľudí chce ísť na Kubu – “zažiť iný režim”…

…no tak ti poviem, že to je už pasé, tam bolo tre­ba ísť 5 rokov doza­du. Teraz máš rov­na­kú šan­cu s Irá­nom. Nepre­már­ni ju oba­va­mi a stra­chom z nepoz­na­né­ho. Choď tam a zaži to

A keď ti ten­to člá­nok pri­nie­sol aspoň jeden nový AHA moment, pro­sím, pošli ho aj kamo­šom. Napí­sa­la som ho pre­to, aby som uká­za­la reál­ny Irán a zmiet­la zo sto­la všet­ky pochyb­nos­ti o jeho bez­peč­nos­ti a aj ty mi s tým môžeš helf­núť.

Medzi­ča­som som napí­sa­la kom­plet­né člán­ky o mojom výle­te do Irá­nu. Jeden obsa­hu­je kom­plet­ný návod ako nájsť leten­ky, ubyt­ko, čo si zba­liť, na čo sa pri­pra­viť, ako to fun­gu­je s peniaz­mi, ban­ko­mat­mi, jed­lom, alkoholom..Jednoducho VŠET­KO, čo by som si sama žela­la vedieť pred odcho­dom do Irá­nu. Dru­hý člá­nok je čis­to o tom, ako zís­kať víza po prí­le­te na letis­ko do Tehe­rá­nu.

DSC_0780_1travelhack-banner

Zdroj: travelhack.me, zdroj foto­gra­fií: travelhack.me

Pridať komentár (0)