Skvelý úspech mla­dého Čecha!

Lenka Lauková / 5. január 2015 / Tools a produktivita

Dvad­sať­se­dem­ročný CEO čes­kej spo­loč­nosti Social­ba­kers, Jan Řežáb sa umiest­nil v zozname “30 under 30” maga­zínu For­bes.

Známy maga­zín For­bes zosta­vil reb­rí­ček 30 ľudí pod 30 rokov, ktorí v oblasti mar­ke­tingu a reklamy zavá­dzajú nové štan­dardy. 

Spo­loč­nosti Social­ba­kers, ktorá sa zaoberá ana­ly­ti­kou sociál­nych sietí sa tak poda­rilo zvi­di­teľ­niť a Řežá­bove umiest­ne­nie v reb­ríčku pre nich všet­kých zna­mená veľký úspech.

O Social­ba­kers píše For­bes ako o nástroji, ktorý pomo­hol mar­ke­té­rom z pro­stre­dia Face­bo­oku spra­viť o čosi men­šiu “divo­činu” a pomo­hol vniesť do tohto cha­osu poria­dok. K úspe­chu gra­tu­lu­jeme! 

Zdroj: forbes.com

Pridať komentár (0)